Nieuw Worldlog Marianne Thieme


8 juli 2013

De gehele Kamer heeft vorige week voor mijn motie gestemd om de EU landbouwsubsidies voor stierenvechten af te schaffen. Nu moet de Nederlandse regering zich in Europa sterk gaan maken om deze subsidie af te schaffen. Subsidies horen gewoonweg niet naar dieronvriendelijk leedvermaak te gaan. De EU landbouwsubsidies gaan onder andere naar het fokken van vechtstieren. Door stierenvechten worden jaarlijks wereldwijd meer dan 250.000 stieren en koeien gemarteld en gedood. Wij blijven ons inzetten voor een verbod op dit gruwelijke vermaak.

Ook onze motie voor extra controles in stallen in de veehouderij op warme dagen is aangenomen!

Ik ben met een geweldige elektrische Volkswagen bus op bezoek geweest bij onze nieuwe Koning. Ik heb ervoor gekozen om met deze gerecyclede Volkswagen bus van Rebbl te gaan om aandacht te vragen voor het probleem van de uitstoot van broeikasgassen en de schaarste van grondstoffen. Door honderd procent elektrisch te rijden probeer ik m’n steentje bij te dragen aan een leefbare wereld en een stabiel klimaat!

Afgelopen week nog Kamervragen gesteld over mishandeling van pony’s. Op internet staan meerdere filmpjes waarin vrouwen veel te kleine pony’s berijden en mishandelen. De filmpjes zijn waarschijnlijk gemaakt door een Nederlands productiehuis en worden ook door Nederlanders aangeboden. Het dierenleed in deze filmpjes is echt onacceptabel en de makers van deze filmpjes moeten zwaar worden gestraft. De boete die een dierenbeul krijgt ligt gemiddeld rond de 230 euro. Ze krijgen gemiddeld een taakstraf van 57 uur. Wij vinden echt dat er zwaardere straffen gegeven moeten worden voor dierenmishandeling! Ook het toezicht op dierenmishandeling moet verscherpt worden te zodat de betrokkenen van deze en soortgelijke filmpjes sneller opgepakt worden.

Het Groeiend Verzet werkt, ook in Istanbul. De rechter bevestigt de wens van demonstranten: het Gezi park wordt niet gekapt en bebouwd. Mooi!

Bizar nieuws uit Vietnam. Daar zijn 4.000 katten gekidnapt, gedood en is hun vlees verkocht voor snacks. Brr, wat een idee. En het gruwelijke zeehonden knuppelen in Namibië is weer begonnen. Dit omdat er nieuwe rijken zijn die nieuwe jassen van zeehondenbont willen. Zucht…

Leuk interview gehad met de Europpblog van de London School of Economics. Lees het hier.

Het zomerreces is begonnen. De Tweede Kamer vergadert twee maanden niet, maar voor ons blijft er genoeg te doen de aankomende tijd. Bij deze nog een paar prachtige foto’s van the Boston Globe om de zomer mee te beginnen.

En kijk hier wat de vleeslobby verandert aan jouw zomers.

Mooie uitspraak van Alice Walker om mijn blog af te sluiten: “Animals were not made for humans any more than black people were made for white, or women created for men.”

Volgende week schrijf ik mijn laatste blog. Tot volgende week! Marianne

Last week, the entire parliament voted in favour of my motion to end the EU agricultural subsidies for bullfighting. Now, the Dutch government has to advocate for ending this subsidy in Europe. Subsidies should not be granted for animal unfriendly pleasure. EU agricultural subsidies are granted for breeding bulls for bullfighting among other things. Each year, more than 250,000 bulls and cows are tortured and killed all over the world because of bullfighting. We will continue our efforts to end this horrifying entertainment.

And our motion for extra inspections of stables in animal husbandry on hot days was adopted too!

I went to visit our new King in a great electric Volkswagen bus. I chose to go by this recycled Volkswagen bus from Rebbl to generate attention for greenhouse gas emissions and scarcity of raw materials. By driving a fully electric car I try to contribute to a liveable world and a stable climate!

Last week, I asked parliamentary questions about the cruelty of ponies. There are several short films on the internet in which women ride ponies that are too small for them and where they abuse them. The films are more than likely produced by a Dutch production house and are also offered by Dutch people. The animal suffering in these films is really unacceptable and the producers of these films must be severely punished. The fine that an animal abuser is to pay is about 230 euro on average, and they are sentenced to a punishment order of 57 hours on average. We believe that more severe punishment should be imposed on animal abusers! Also, the control of cruelty to animals should be tightened so that people involved in such films can be brought in sooner.

The Growing Resentment is working, also in Istanbul. The Court has confirmed the demonstrators’ wish: the Gezi Park will not be re-developed. Great work!

Bizarre news from Vietnam. In Vietnam 4,000 cats were kidnapped, killed, and sold for their meat to produce snacks. Brr! What a horrific idea. And the gruesome killing of seals in Namibia has started again. Only because there are new rich people that want to buy seal fur coats. Sigh…

I was interviewed by the Europpblog of the London School of Economics. Read it here.

Summer recess has started. The Lower House won’t have any meetings for two months, but we will keep busy over the coming months. Here are a few beautiful photos from the Boston Globe to start the summer with.

And see here how the meat lobby will change your summers.

A beautiful statement by Alice Walker to end my blog with: “Animals were not made for humans any more than black people were made for white, or women created for men.”

Next week will be my last blog. Until next week! Marianne