Nieuw Worldlog Marianne Thieme


10 juni 2013

Het eerste weekend van juni een geweldig inspirerende bijeenkomst gehad met 8 internationale zusterpartijen. De partijen voor de dieren uit Turkije, Spanje, Portugal, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, en Italië waren naar Den Haag gekomen voor overleg, workshops en training.

In navolging van onze partij zijn er ook in andere landen de afgelopen jaren partijen voor dieren opgericht. De Portugese Partij voor de Dieren PAN heeft al in 2011 een zetel veroverd op Madeira!

Het is inspirerend om te zien dat onze partij inmiddels zoveel navolging krijgt in het buitenland. De professionaliteit en inzet van de mensen achter de buitenlandse zusterpartijen stemt hoopvol dat veel meer partijen voor de dieren uiteindelijk volksvertegenwoordigers krijgen. Overal ter wereld zien burgers immers dat het roer drastisch om moet om de vele crises die de wereld teisteren te lijf te gaan. En er is duidelijk behoefte om kennis te bundelen en ons internationaal in de politiek sterk te maken voor dieren, natuur en milieu. Deze bijeenkomst krijgt dan ook zeker een vervolg!

Leuk om even te melden is dat deze bijeenkomst in Den Haag georganiseerd was door de Animal Politics Foundation (APF), de stichting waar onze partij haar internationale activiteiten heeft ondergebracht. In oktober zullen we de volgende internationale conferentie organiseren voor zusterpartijen in het buitenland. Democratie zonder menscentraal denken!

Bizar, maar waar: De Afrikaanse olifant wordt met uitsterven bedreigd door toegenomen vraag naar ivoren eetstokjes in China… Het schiet ook niet op met het stoppen van de jacht wanneer organisatoren van jachtreizen uitspraken doen als: “Een jager schiet nooit de laatste vogel neer, anders schiet je je hobby kapot”.

Uit een rapport van de FAO is naar voren gekomen dat er dit jaar wereldwijd 112 miljoen ton varken wordt gegeten, ongelofelijk veel. De helft ervan verdwijnt in de monden van de Chinese bevolking. Door de stijgende vraag naar varkensvlees worden hoogwaardige akkerbouwproducten steeds verder opgeslokt door de varkenshouderij. Met als gevolg: stijgende voedselprijzen en toenemende honger.

Het is dan ook goed om te horen dat er steeds meer rapporten verschijnen en parlementariërs zijn die spreken over de belangrijke stap in het verminderen van de vleesconsumptie. En het is nog gezonder ook!

Een maand geleden stonden we op het Taksim-plein in Istanbul met leden van de Turkse PvdD. En nu op het Taksim-plein groot protest tegen de gevestigde orde. De demonstratie begon met een protest tegen de plannen van de Turkse regering om het Taksim-park om te toveren tot een groot winkelcentrum. Ik volg de ontwikkelingen rond het Taksim-plein op de voet en leef mee met Turkije! Hopelijk lukt het om de natuurafbraakplannen van de regering te stoppen. Klik hier voor een indrukwekkende fotoreportage van the Boston Globe.

In Italië is er en petitie gestart om de vergassing van Nederlandse ganzen tegen te houden. Hopelijk helpt het!

Wij verzetten ons ook fel tegen het besluit van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om ganzen binnen een straal van twintig kilometer rondom Schiphol te vangen en te vergassen. Ik heb de staatssecretaris om opheldering gevraagd en erop aangedrongen dat er alternatieve maatregelen voor de veiligheid van het vliegverkeer worden ingezet.

Om botsingen tussen ganzen en vliegtuigen te voorkomen, zijn andere maatregelen nodig dan het doden van de dieren. De veiligheid neemt niet toe door de dieren op grote schaal te doden, integendeel. Door het vergassen wordt de populatie verstoord, waardoor de dieren zich op grotere schaal verspreiden. Wordt vervolgd!

En dit prachtige filmpje is een must see voor iedereen. Ik hoop dat Luiz Antonio de Braziliaanse PvdD gaat leiden als hij groot is. Deze peuter raakt binnen 4 dagen 1,3 miljoen harten!

Tot volgende week, Marianne

We had a wonderfully inspiring meeting with 8 international sister parties in the first weekend of June. The Parties for the Animals from Turkey, Spain, Portugal, Germany, Denmark, Great Britain, and Italy came to The Hague to meet and attend workshops and training sessions.

Other countries have followed our lead and created their own parties for animals. The Portuguese Party for the Animals (PAN) even conquered one seat in Madeira in 2011!

It is inspiring to see our work take root overseas! The people behind the international sister parties’ professionalism and efforts are a hopeful sign that the world will see more Parties for the Animals in the future. Citizens from all around the world can see we need to change the way we live in order to combat the many crises the world is facing. And there is a clear need for pooling our knowledge and to fight on the international politics scene for animals, nature and the environment. We’ll be sure to hold another meeting just like the last one!

It is my pleasure to report that this meeting in The Hague was organised by the Animal Politics Foundation (APF), the foundation that housed our party’s international activities. We are organising the next international conference for overseas sister parties in October. Democracy that doesn’t focus entirely on humans!

Strange, but true: The African elephant is endangered due to increased demand for ivory chopsticks in China… Nor are there any signs of it stopping when travel agencies that arrange hunting trips say such things as: “A hunter would never shoot the last bird, otherwise he would shoot his hobby to pieces”.

A report by the FAO has revealed that this year the world has consumed 112 million tonnes of pig meat – this is an incredible amount. China is responsible for half that amount. The increasing demand for pork means pig farms are swallowing up high-quality arable farming products. The upshot? Climbing food prices and increased hunger.

So it’s good to hear that ever more reports are being written and ever more parliamentarians are prepared to talk about reducing meat consumption. And it’s healthier too!

One month ago, we stood on Taksim Square in Istanbul with members of the Turkish Labour Party. And now Taksim Square is home to large scale protests against the established order. It all started with protests against the Turkish government’s plans to transform Taksim Park into a large shopping mall. I’m following the developments at Taksim Square blow by blow, and I am with you all the way, Turkey! Hopefully they will succeed in stopping the government’s plans to demolish nature. Click here for the Boston Globe’s impressive photo report.

Italy has started a petition to stop the gassing of Dutch geese. Hopefully it’ll help!

We will fight the State Secretary of Infrastructure and the Environment’s decision to trap and gas all geese within a 20 kilometre radius of Schiphol with all our might. I have asked the State Secretary for more information and have urged them to use alternative methods to ensure air traffic safety.

We need to find another way of preventing collisions between geese and aircraft than simply killing them. Large scale culls, however, do nothing to secure air traffic safety. Gassing will disrupt the goose population, so the animals will disseminate over a larger area. To be continued!

This gorgeous film is a must-see for all ages. I hope that Luiz Antonio will lead the Brazilian Labour Party when he grows up. These toddler has touched 1.3 million hearts in just four days!

See you next week, Marianne