Europees succes Partij voor de Dieren: onaf­han­kelijk onderzoek en geen dier­proeven bij testen land­bouwgif


22 januari 2019

Last week, a majority of the European Parliament endorsed recommendations from the special committee on pesticides. The Dutch Party for the Animals took a seat in the committee, providing it with critical recommendations: less chemicals, more transparency and independence and no more animal testing to assess the safety of agricultural chemicals.


Party for the Animals MEP Anja Hazekamp

The European Parliament adopted the committee’s recommendation that Europe should be more transparent and independent from industry in their assessment of the safety of agricultural chemicals. In addition, the amount of agrochemicals used should be reduced and more money should be made available for non-chemical alternatives. The use of agrochemicals in public places such as parks, schools and playgrounds should be prohibited.

Glyphosate

The special committee on pesticides was established after the controversial EU approval of agricultural chemical glyphosate, which, according to the World Health Organisation, is potentially carcinogenic. One of the committee’s initiators was MEP Anja Hazekamp, who also took a seat in the committee, allowing her to make sure that research was conducted critically and thoroughly.

The special committee wants experts to reassess whether the EU institutions did their work properly, when they assessed the carcinogenic properties of glyphosate. Some time ago, it became clear that rather than carrying out an independent investigation into the health effects of glyphosate, the EU institutions copied over 500 pages from studies conducted by the producers of agrochemicals themselves.

According to MEP Anja Hazekamp, the committee on pesticides has made good recommendations to improve the assessment of agrochemicals in the future: “Producers of chemicals such as Monsanto should be kept at a distance and shouldn’t be allowed to deliver all of the research themselves. Also, scientists should be clearer on their interests in order to prevent any hidden agendas. Those are recommendations that will reduce the risk of unreliable assessments, like with glyphosate.”

As far as the Party for the Animals is concerned, the committee on pesticides should have distanced itself more from the unjustified approval of glyphosate. Hazekamp: “Plagiarism experts have factually and unequivocally proven that the EU institutions have not provided a valid safety assessment that justifies the approval of glyphosate. Serious doubts about the chemical remain. In such cases, the precautionary principle must apply: when a product’s safety is not guaranteed, it has no place in our food or in the environment. Glyphosate should be withdrawn from the market.”

No more animal testing for agrochemicals

Hazekamp is also pleased that her proposal to replace animal testing with other methods was accepted by the committee. “Animals should not be used to demonstrate the so-called safety of chemicals. That is why, on the initiative of the Party for the Animals, the committee on pesticides has called for the use of non-animal test methods, and the European Parliament has rightly agreed.”

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft vorige week de aanbevelingen van de speciale pesticidencommissie goedgekeurd. De Nederlandse Partij voor de Dieren nam zitting in de commissie en zorgde voor scherpe aanbevelingen van de commissie: minder gif, méér trans­pa­rantie en onaf­han­ke­lijkheid en een einde aan dierproeven om veiligheid van landbouwgif te beoordelen.


Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp

Het Europees Parlement stemde in met de aanbeveling van de pesticidencommissie dat Europa transparanter en onafhankelijker van de industrie moet bepalen of landbouwgif veilig is voor gebruik. Daarnaast moet er minder gif gebruikt worden en moet er meer geld naar niet-chemische alternatieven voor landbouwgif. Gebruik van landbouwgif op openbare plaatsen, zoals parken, scholen en speelplaatsen, moet verboden worden.

Glyfosaat
De speciale pesticidencommissie werd opgericht na de omstreden EU-goedkeuring van het landbouwgif glyfosaat, dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waarschijnlijk kankerverwekkend is. Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp was een van de initiatiefnemers van de commissie en nam daar ook zitting in. Daardoor kon ze ervoor zorgen dat de commissie kritisch en zorgvuldig onderzoek deed.

Experts moeten van de speciale commissie nu opnieuw gaan beoordelen of de EU-instanties hun werk wel goed gedaan hebben bij het beoordelen van de kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat. Eerder werd bekend dat de EU-instituten bij het beoordelen van de gezondheidseffecten van glyfosaat geen onafhankelijk onderzoek deden, maar meer dan 500 pagina’s op een misleidende manier overnamen van studies die door gifproducenten zelf zijn uitgevoerd.

Europarlementariër Anja Hazekamp vindt dat de pesticidencommissie goede aanbevelingen doet om de beoordeling van gif in de toekomst te verbeteren. “Gifproducenten als Monsanto moeten meer op afstand worden gehouden en mogen niet zelf alle onderzoeken aanleveren. Ook moeten wetenschappers duidelijker zijn over hun belangen, om te voorkomen dat ze een dubbele agenda hebben. Dat zijn aanbevelingen die het risico op een onbetrouwbare beoordeling, zoals bij glyfosaat, verkleinen,” zegt Hazekamp.

Wat de Partij voor de Dieren betreft had de pesticidencommissie daarnaast nog meer afstand moeten nemen van de onterechte goedkeuring van glyfosaat. “Plagiaatexperts hebben onomstotelijk en feitelijk bewezen dat de EU-instanties geen geldige veiligheidsbeoordeling hebben geleverd die de goedkeuring van glyfosaat rechtvaardigt. De ernstige twijfel over het gif blijft dus bestaan. Dan moet het voorzorgsbeginsel gelden: een product waarvan de veiligheid niet gegarandeerd is, hoort niet thuis op ons voedsel of in het milieu. Glyfosaat moet van de markt gehaald worden,” aldus Hazekamp.

Geen gif testen op dieren

Het parlementslid is verder blij dat haar voorstellen om dierproeven te vervangen door andere methoden door de pesticidencommissie zijn overgenomen. “Dieren mogen niet worden misbruikt om de zogenaamde veiligheid van gif aan te tonen. Op initiatief van de Partij voor de Dieren roept de pesticidencommissie dan ook op tot gebruik van dierproefvrije testmethodes en het Europees Parlement heeft daar nu terecht mee ingestemd.”