Europski uspjeh Stranke za životinje: neovisno istraži­vanje i kraj ispi­ti­vanje na život­injama kod testiranja polj­o­p­ri­vrednog otrova


22 siječnja 2019

Last week, a majority of the European Parliament endorsed recommendations from the special committee on pesticides. The Dutch Party for the Animals took a seat in the committee, providing it with critical recommendations: less chemicals, more transparency and independence and no more animal testing to assess the safety of agricultural chemicals.


Party for the Animals MEP Anja Hazekamp

The European Parliament adopted the committee’s recommendation that Europe should be more transparent and independent from industry in their assessment of the safety of agricultural chemicals. In addition, the amount of agrochemicals used should be reduced and more money should be made available for non-chemical alternatives. The use of agrochemicals in public places such as parks, schools and playgrounds should be prohibited.

Glyphosate

The special committee on pesticides was established after the controversial EU approval of agricultural chemical glyphosate, which, according to the World Health Organisation, is potentially carcinogenic. One of the committee’s initiators was MEP Anja Hazekamp, who also took a seat in the committee, allowing her to make sure that research was conducted critically and thoroughly.

The special committee wants experts to reassess whether the EU institutions did their work properly, when they assessed the carcinogenic properties of glyphosate. Some time ago, it became clear that rather than carrying out an independent investigation into the health effects of glyphosate, the EU institutions copied over 500 pages from studies conducted by the producers of agrochemicals themselves.

According to MEP Anja Hazekamp, the committee on pesticides has made good recommendations to improve the assessment of agrochemicals in the future: “Producers of chemicals such as Monsanto should be kept at a distance and shouldn’t be allowed to deliver all of the research themselves. Also, scientists should be clearer on their interests in order to prevent any hidden agendas. Those are recommendations that will reduce the risk of unreliable assessments, like with glyphosate.”

As far as the Party for the Animals is concerned, the committee on pesticides should have distanced itself more from the unjustified approval of glyphosate. Hazekamp: “Plagiarism experts have factually and unequivocally proven that the EU institutions have not provided a valid safety assessment that justifies the approval of glyphosate. Serious doubts about the chemical remain. In such cases, the precautionary principle must apply: when a product’s safety is not guaranteed, it has no place in our food or in the environment. Glyphosate should be withdrawn from the market.”

No more animal testing for agrochemicals

Hazekamp is also pleased that her proposal to replace animal testing with other methods was accepted by the committee. “Animals should not be used to demonstrate the so-called safety of chemicals. That is why, on the initiative of the Party for the Animals, the committee on pesticides has called for the use of non-animal test methods, and the European Parliament has rightly agreed.”

Većina u Europskom parlamentu prošlog tjedna odobrila je preporuke posebnog odbora za pesticide. Nizozemska politička partija Stranka za životinje sudjelovala je u komisiji i dala vrlo jasne preporuke: manje otrova, više transparentnosti i neovisnosti i kraj testiranja na životinjama za procjenu sigurnosti poljoprivrednih otrova.


Europarlamentarka iz Stranke za životinje Anja Hazekamp

Europski parlament složio se s preporukom odbora za pesticide kako Europa mora biti transparentnija i neovisno o industriji mora utvrditi je li poljoprivredni otrov siguran za uporabu. Osim toga, trebalo bi koristiti manje otrova, a više novca trebalo bi uložiti u nekemijske alternative pesticidima. Treba zabraniti uporabu poljoprivrednih otrova na javnim mjestima kao što su parkovi, škole i igrališta.

Glifosat

Posebni odbor za pesticide osnovan je nakon što je EU dala kontroverzno odobrenje za poljoprivredni otrov glifosat, koji je prema mišljenju Svjetske zdravstvene organizacije vjerojatno karcenogen. Zastupnica za Stranku za Životinje u Europskom parlamentu Anja Hazekamp bila je jedna od inicijatorica odbora i sudjelovala u njegovom radu. To joj je omogućilo osigura rati odboru provođenje kritičke I pažljive istrage.

Po nalogu odbora za pesticide stručnjaci sada moraju ponovno procijeniti jesu li vlasti EU dobro obavile svoj posao u procjeni kancerogenih svojstava glifosata. Ranije je bilo poznato kako institucije EU-e nisu provodili neovisna istraživanja kada su procjenjivali posljedice glifosata na zdravlje, već su na pogrešan način preuzeli 500 stranica iz studija koje su proveli sami proizvođači otrova.

Zastupnica u Europskom parlamentu Anja Hazekamp smatra kako odbor za pesticide daje dobre preporuke za poboljšanje procjene otrova u budućnosti. “Proizvođači otrova kao što je Monsanto moraju se držati na odstojanju i ne bi smjeli sami provoditi sva istraživanja. Isto tako, znanstvenici bi trebali biti jasniji o svojim interesima kako bi se izbjegle spekulacije. To su preporuke koje smanjuju rizik nepouzdane procjene, kao što se desilo kod glifosata”, kaže Hazekamp.

Što se tiče Stranke za Životinje, Odbor za pesticide trebao bi se dodatno distancirati od neutemeljenog odobrenja glifosata. “Eksperti plagiranja dokazali su nesumnjivo i jasno kako vlasti EU-e nisu pružile valjanu procjenu sigurnosti koja opravdava odobrenje glifosata. Ozbiljne sumnje o otrovu i dalje postoje. U tom se slučaju mora primjenjivati načelo predostrožnosti: proizvodu čija sigurnost nije zajamčena nije mjesto u našoj hrani ili u našem okolišu Glifosat se mora ukloniti sa tržišta,” kaže Hazekamp.

Bez testiranja otrova na životinjama
Zastupnica u Europskom parlamentu također je zadovoljna što je Odbor za pesticide preuzeo njezine prijedloge za zamjenu pokusa na životinjama drugim metodama. “Životinje se ne trebaju zloupotrebljavati kako bi se dokazivala tzv. sigurnost otrova. Na inicijativu Stranke za životinje, Odbor za pesticide stoga poziva na primjenu metoda za ispitivanje bez korištenja životinja, a Europski parlament s pravom se složio s tim.”