Aanhoudend wereldwijd protest tegen Yulin honden­vlees­fes­tival


4 juli 2017

Onlangs werd bekend dat de Chinese overheid de verkoop van hondenvlees, tijdens het jaarlijkse hondenvleesfestival Yulin, zou verbieden. Dit gebeurde na wereldwijde, massale protesten van betrokken burgers, lokale activisten en andere groepen via onder andere petities en sociale media. Ook de Chinese bevolking komt steeds meer in opstand. Uit een Chinese enquête van verschillende dierenrechtenorganisaties blijkt dat een ruime meerderheid van ondervraagden voor een verbod is op het beruchte Yulin-festival en zelfs dat het eten van hondenvlees helemaal wordt afgeschaft. De Partij voor de Dieren roept haar achterban op om de petitie tegen de verkoop van hondenvlees te tekenen.

Tijdens het jaarlijkse Yulin-festival op 21 juni, worden ongeveer 10.000 honden geslacht om vervolgens door de festivalgangers te worden opgegeten. In tegenstelling tot wat er dikwijls beweerd wordt, is het geen traditioneel feest, maar bestaat het pas sinds 2009. Veel van de honden zijn gestolen huisdieren. Bovendien zijn de dieren dikwijls ernstig ziek en gewond, en de handel in hondenvlees is, gezien het risico op rabiës en cholera, een serieuze bedreiging voor de gezondheid.

Dierenwelzijnsorganisaties melden dat, hoewel de Chinese autoriteiten hebben toegezegd hard op te zullen treden tegen de verkoop van hondenvlees op het festival, het verbod toch nauwelijks wordt gehandhaafd. Daarom heeft de Partij voor de Dieren, samen met andere betrokken organisaties, haar achterban opgeroepen om de Avaaz-petitie tegen Yulin te blijven tekenen. Zo blijft de druk op de Chinese overheid hoog om het verbod echt te gaan handhaven. Sinds de oproep van de Partij voor de Dieren op 28 juni, hebben meer dan 4000 aanhangers van de Partij voor de Dieren in Nederland de petitie al ondertekend. Wereldwijd zijn er al miljoenen handtekeningen verzameld.

Chinese activisten wijzen erop dat het verbod op hondenvlees tijdens Yulin een goede stap is, maar dat we niet moeten vergeten dat er nog een groter probleem is van dagelijkse handel in hondenvlees door het hele land. Zo’n probleem vraagt volgens de activisten om een holistische, consequente benadering.

It was recently reported that the Chinese government was to ban dog meat sales at the annual Yulin Dog Meat Festival, as a result of mass protests by concerned citizens, local activists and other groups throughout the world, through petitions and social media. In China too, more and more people are rebelling. A Chinese survey of several animal rights organisations shows that the vast majority of respondents are in favour of a ban on the notorious Yulin Festival and on eating dog meat altogether. The Party for the Animals calls upon its members to sign the petition against the sale of dog meat.

At the annual Yulin Festival on 21 June, around 10,000 dogs are slaughtered and eaten by visitors of the festival. Contrary to popular belief, the Yulin festival is not a traditional event but one invented in 2009. Many of the dogs are stolen pets. As many of the animals are seriously ill or injured, the dog meat trade poses a serious threat to public health considering the risk of rabies and cholera.

Animal welfare organisations report that, despite promises of the Chinese authorities to fight against the sale of dog meat, the ban is barely maintained. That is why the Party for the Animals and other organisations involved have called on their members to keep signing the Avaaz petition against Yulin, in order to put pressure on the Chinese government to uphold the ban. Since the Party for the Animals’ appeal of 28 June, over 4,000 supporters of the Dutch Party for the Animals have already signed the petition. Worldwide, millions of signatures have been collected.

Chinese activists point out that although the ban on dog meat sales at the Yulin Festival is a good step forward, we must not forget about the even bigger issue of the daily dog meat trade throughout the entire country. This problem needs a holistic and consistent approach, according to the activists.