Worldlog Week 51 – 2009


18 december 2009

Gister ben ik teruggekomen van de klimaattop in Kopenhagen. Deprimerend om te zien hoe aan de onderhandelingstafel economische belangen blijven domineren boven het belang van toekomstige generaties. De afspraken die gemaakt zijn, zijn minimaal in het licht van de grote klimaatramp die de wereld bedreigt.
De demonstranten buiten wezen op de grote klimaatimpact van de intensieve veehouderij, ik heb er binnen vrijwel niemand over gehoord. Regeringsleiders sluiten de ogen voor de harde realiteit.

Het enthousiasme waarop Meat the Truth, de documentaire van ons wetenschappelijk bureau, onthaald werd door een volle zaal op het Klimaforum09 in Kopenhagen geeft echter hoop.
Steeds meer mensen ontdekken hoe pervers het vernietigingssysteem van de veehouderij is.

In Nederland heerst de grootste uitbraak van Q-koorts ter wereld. Duizenden mensen werden er (chronisch) ziek van, sommigen daarvan stierven zelfs aan deze dierziekte. Deze week zal de ruiming van meer dan 35.000 dieren beginnen. Een ruiming die voorkomen had kunnen worden. Ik ben daar erg verdrietig over.
Maar liefst 11x stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over dit onderwerp, en 11 keer kwam er een antwoord waaruit bleek hoezeer de regering het probleem onderschatte.

Nederland is het meest veedichte land ter wereld, en we roepen de ene na de andere dierziektecrisis over ons af.

Economische motieven leidden ertoe dat zelfs gezonde dieren massaal gedood werden, het ingezette middel van ruiming is dodelijker dan de kwaal.

Vanuit de verwerkers van geitenmelk kwam een wel zeer pervers geluid afgelopen week, zij veronderstelden dat de ruiming weleens een gunstige invloed zou kunnen hebben op de hoogte van de geitenmelkprijs.

De minister liet weten dat er geen beelden van grijpers met dode dieren getoond mochten worden. De dode dieren moesten letterlijk onder het kleed geveegd worden volgens de minister, terwijl er zo’n grote educatieve waarde kan uitgaan van het zien wat de vlees- en zuivelconsumptie aanricht.
De vraag is wat het kabinet gaat doen om de menselijke slachtoffers van de Q-koorts of nabestaanden van mensen die gedood zijn door de Q-koorts te compenseren voor alles wat ze aangedaan is.

Mens en geit zijn de dupe van de intensieve veehouderij.
De kerststal zal leeg zijn, christendemocratische politici hebben andermaal aangetoond dat geld voor hen belangrijker is dan ethiek.
Binnen een week tekenden bijna 40.000 mensen de petitie van de Partij voor de Dieren tegen de massaslachting onder gezonde dieren. De regering toont zich er ongevoelig voor. Maar het tij zal keren! Tijdens de laatste verkiezingen in Amsterdam kreeg de Partij voor de Dieren meer stemmen dan de christendemocraten, terwijl zij nog altijd de grootste partij van het land zijn. De ogen van steeds meer mensen zullen open gaan. We zullen moeten stoppen met de intensieve veehouderij.

Ik wens jullie allemaal vreedzame kerstdagen en veel optimisme voor het komend jaar. Ik hopen dat we samen de uitbuiting van dieren een beslissende slag zullen kunnen toebrengen. In elk geval hoop ik dat steeds meer mensen overtuigd zullen raken dat ze niets meer zullen eten of drinken dat afkomstig is uit de intensieve veehouderij. Live the change you want to see!

Het Worldlog is er 18 januari weer!
Marianne Thieme

I returned yesterday from the climate summit in Copenhagen and it was depressing to see how economic interests dominated the negotiations over and above the interests of future generations. The agreements made will do very little to avert the huge climate disaster that is threatening our world. The protesters outside the summit pointed out how intensive cattle farming damages the environment, whereas I hardly heard anyone mention it inside. Government leaders are closing their eyes to harsh reality.

However, the enthusiasm displayed by the hall full of people at our screening of Meat the Truth, a documentary by our scientific office, at the Climate Conference 2009 fills me with hope. Increasing numbers of people are discovering just how perverse and destructive cattle farming is.

The Netherlands is currently dealing with the largest outbreak of Q fever in the world. Thousands of people have fallen seriously ill with this animal disease, some have even died. The cull of more than 35,000 animals will begin this week. This is a cull that could have been prevented and I am extremely sad about this state of affairs. The Party for the Animal’s submitted no less than 11 questions in writing, and 11 times we received a reply that proved the extent to which the government underestimated the problem.

The Netherlands has the densest population of cattle in the world and we call down one animal disease after the other on our heads.

Economic motives have lead to the mass killing of even healthy animals – the preventative cull is deadlier than the disease itself.

Goat's milk processors came out with a very sick statement last week. They expect the cull to have a favourable influence on the price of goat’s milk.

The minister also announced that the media is not allowed to show images of dead animals being moved by machinery. According to the minister these dead animals should be literally swept under the rug, while this would be an excellent opportunity to educate people on the damage that the meat and dairy industries wreak. We also ask what the cabinet will do to compensate the human victims of Q fever and the loved ones of those who die of the disease for everything they had to go through.

Both humans and goats suffer at the hands of intensive cattle farming. The nativity scene will not have animals in it this year – the Christian Democrat politicians have proved they value money over ethics. Nearly 40,000 people in one week signed the Party for the Animals' petition to stop the mass slaughter of healthy animals. The government is uninterested but the tide shall turn! During the latest elections in Amsterdam, The Party for the Animals received more votes than the Christian Democrats, and they've always been the nation’s largest party. More and more people will open their eyes – we must stop intensive cattle farming.

I wish you all a peaceful holiday season and plenty of optimism for the coming year. I hope we will be able to deal animal exploitation a decisive blow. At any rate I hope that even more people will be convinced to never eat or drink anything that originates from the intensive cattle farming system. Live the change you want to see!

The Worldlog will return on 18 January!
Marianne Thieme