Worldlog week 50 – 2014


8 december 2014

Recent is het weer door een onderzoek van denktank Chatham House bevestigd: minder vlees eten is noodzakelijk om de klimaatverandering een halt toe te roepen. De wereldwijde veehouderij produceert meer broeikasgassen dan alle auto’s, vliegtuigen, treinen en schepen bij elkaar. Om een catastrofale klimaatverandering te voorkomen zullen we onze consumptie van dierlijke eiwitten drastisch omlaag moeten brengen. De vraag naar vlees blijft wereldwijd echter sterk groeien.

01

Ik heb de regering afgelopen week dan ook in een debat over ons klimaat verzocht om beleid op te stellen om de vlees- en zuivelconsumptie te verminderen. Als we in Nederland allemaal één dag per week minder vlees eten, dan heeft dat evenveel effect als één miljoen auto’s van de weg halen. Klik hier voor meer informatie.

Op dit moment is Nederland als exportland hard aan het werk om opkomende economieën onze zuivel en vlees op te dringen, terwijl Nederland veel kennis in huis heeft om landen weerbaar te maken tegen overstromingen. We kunnen beter klimaatoplossingen exporteren dan klimaatproblemen!

Eerder aangenomen moties om enkele schadelijke soorten landbouwgif te verbieden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd. Daarom presenteerde de Partij voor de Dieren deze week een actieplan om deze giffen van de markt te halen. Een petitie die hierom vroeg is inmiddels meer dan 62.000 keer ondertekend. De regering heeft beloofd er weer naar te kijken. Nu maar hopen dat ze snel met maatregelen komen…

Goed nieuws! Met de jaarwisseling in het vooruitzicht laait de discussie rondom vuurwerk weer op. Al zeker 20 gemeentes hebben aangegeven om vuurwerkvrije zones in te stellen rondom onder andere verzorgingshuizen en locaties waar veel dieren verblijven. De Partij voor de Dieren blijft pleiten op een verbod voor consumentenvuurwerk.

02

Vuurwerk is niet de enige milieuvervuilende feestelijke traditie in Nederland. Deze week hebben we de regering opgeroepen het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen. De staatssecretaris gaf aan hiertoe bereid te zijn. Ballonnen en lintjes belanden na oplating als zwerfafval in de natuur, dragen bij aan de plastic soep in de oceanen en worden door dieren aangezien voor voedsel.

Verder heb ik nog Kamervragen gesteld over de verschillen tussen jachtbeleid in de provincies. Dit is nu per provincie anders geregeld, wat in sommige provincies zeer dieronvriendelijke jachtmethoden mogelijk maakt. Ik heb gevraagd om een eenduidiger beschermingsregime in de nieuwe Natuurwet, die per 1 januari 2015 ingaat in Nederland.

In Nederland zijn vorig jaar 450.000 proefdieren opgeofferd aan genetische manipulatie, een stijging van 12,7 procent ten opzichte van 2012. In totaal zijn in 2013 1,1 miljoen dieren gedood. Veel te veel! Daarom hebben we opgeroepen tot een verbod op het genetisch manipuleren van dieren. Dit is noodzakelijk om het aantal dierproeven terug te dringen. Wetenschappers hebben erop gewezen dat 80% van de dierproeven niet voldoet aan de basisvoorwaarden voor goed wetenschappelijk onderzoek. Al deze proeven moeten zo snel mogelijk worden geschrapt!

03

Tot snel! Groet, Marianne

It was recently again confirmed by a research by think tank Chatham House: eating less meat is needed to stop climate change. Worldwide livestock farming emits more greenhouse gasses than all cars, aircrafts, trains and vessels put together. In order to prevent a catastrophic climate change, we need to reduce our consumption of animal proteins drastically. But the global demand for meat is still growing strongly.

01

Last week, during a debate on our climate I asked our government to establish a policy for reducing the consumption of meat and dairy products. If everyone in the Netherlands was to abstain from eating meat for one day a week, it would have the same effect as if we would take one million cars off the road. Click here for more information.

At this moment, the Netherlands, as an exporting country, is working hard on forcing its meat and dairy products on emerging economies, while the Netherlands has great knowledge to help countries to withstand floods. We should rather export climate solutions than climate problems!

Previously adopted motions to ban some harmful types of agrotoxics have not been carried out until now. For that reason, the Party for the Animals presented an action plan this week to take those toxics off the market. A petition asking for this has meanwhile been signed by more than 62,000 people. The government has promised to look at it again. Let’s hope they will soon take measures.

Good news! With new year’s eve coming soon, the issue of fireworks is very topical again. Already 20 municipalities have said to make fireworks free zones in the area of nursing homes and places where animals are kept among other locations. The Party for the Animals continues to support the ban on fireworks for private use.

02

Fireworks is not the only environmental harmful festive tradition in the Netherlands. This week we have called the government to actively discourage sending up balloons. The State Secretary said to be willing to do so. Balloons and ribbons end up as litter in the environment after they have been send up, contributing to the plastic soup in oceans and they are seen as food by animals.

I also asked parliamentary questions about the differences in hunting policies between the provinces. It’s arranged differently in each of the provinces, making the use of animal-unfriendly hunting methods possible in some of them. I have asked for more uniform conservation measures in the new Nature Law, starting on the 1st of January 2015.

Last year, 450,000 test animals were sacrificed for genetic engineering, an increase of 12.7 per cent in comparison to 2012. In total 1.1 million animals were killed in 2013. Much too many! That’s why we called for a ban on the genetic modification of animals. This is necessary to cut back the number of animal tests. Scientists have indicated that 80% of the animal tests fail to meet the basic conditions for good scientific research. Al these tests should be banned as soon as possible!

03

Until soon! Greetings, Marianne