Worldlog Week 50 – 2011


16 december 2011

De Senaat in Nederland heeft deze week een drempel opgeworpen voor de totstandkoming van een verbod op het onverdoofd ritueel slachten. Dinsdagnacht heeft een meerderheid van de senatoren zich tegen het wetsvoorstel uitgesproken. Het debat gaat verder op 17 januari, maar de kans is klein dat partijen nog veranderen van mening. De Partij voor de Arbeid (PvdA), D66 en de grootste regeringspartij VVD stemden in de Tweede Kamer wel voor het verbod, maar lieten zich in de Eerste Kamer door een monsterverbond van de christelijke partijen overtuigen om de zeer dieronvriendelijke, onverdoofde slacht door te laten gaan.

Na een intensief debat dat vrijwel de hele dag duurde, en waarbij de VVD zich al vroeg aan de zijde van de Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP) en de andere confessionele partijen schaarde, sloten ook PvdA en D66 zich laat in de avond aan bij het monsterverbond. Een bijzonder staaltje van collectief duiken, om bij elkaar dekking te zoeken tegen de electorale gevolgen van het blijven toestaan van ernstig en vermijdbaar dierenleed in de rituele slachtpraktijk.

Foto: Menno Herstel

Deze week werd al bekend dat er boze reacties waren op de draai van de VVD. Oud-senator Robert de Haze Winkelman van de VVD zegde zijn partijlidmaatschap op omdat hij van mening is dat 'Godsdienstvrijheid nooit een alibi mag zijn om dieren te mishandelen.'

Ook staatssecretaris Bleker van Landbouw eiste in het debat opnieuw een bijzondere rol op door letterlijk op het allerlaatste moment een convenant aan te kondigen die de uitwassen in de rituele slacht zou moeten reguleren. De staatssecretaris had nog niets voorbereid, maar kondigde onverhoeds een brief over dit onderwerp aan en bood op deze wijze een uitvlucht voor PvdA en D66 om zich bij de VVD en de confessionele partijen te scharen.

De strijd voor beëindiging van de onverdoofde rituele slacht zal onverminderd doorgaan. Op de dag na het debat heb ik op de nationale televisie bekend gemaakt dat ik voornemens ben om met een nieuw wetsvoorstel te komen die rekening houdt met de bezwaren van de Eerste Kamer. Dit om zo een verbod toch mogelijk te maken. Want een lange, onverdoofde doodsstrijd voor dieren omwille van religieuze riten in het Nederland van nu moet gestopt worden.

Morgen naar onze geweldige actie ‘Groeiend Verzet’. We planten morgen in een polder de eerste 10.000 protestbomen. Deze actie, waar ik in mijn Worldlog van vorige week al over vertelde, is gestart als protest tegen het beleid van staatssecretaris Bleker om een desastreuze nieuwe natuurwet in te voeren in 2012. Het planten van een protestbos raakt een gevoelige snaar bij dieren- en natuurliefhebbers. Al meer dan 23.000 mensen hebben een boom gekocht als Groeiend Verzet tegen de afbraakplannen van het kabinet.

Het initiatief is bedoeld om burgers de kans te bieden alsnog de ecologische verbindingszones mogelijk te maken die het kabinet wil schrappen. Iedereen die een boom bestelt is uitgenodigd om zelf te komen planten en zijn of haar zorgen op een label aan de boom te verwoorden. Wie niet in de gelegenheid is om zelf een boom te planten maar toch wil meedoen aan het Groeiend Verzet, kan rekenen op vrijwilligers die bestelde bomen planten wanneer de eigenaar dat niet kan.

Het wordt een fantastische dag waar er nog meer van gaan komen, want morgen gaan de eerste 10.000 bomen de grond in, maar er zijn al 13.000 extra bomen besteld die we in 2012 in een ander natuurgebied gaan planten!

Leuk interview gehad met een journaliste uit Griekenland over onze partij, de voedselverdeling in de wereld en meer. Voor de Grieken die mijn Worldlog lezen, hier is het te lezen.

Een tijdje geleden heb ik aangegeven een kindje te verwachten en dit moment komt steeds dichterbij. Vanaf half januari ga ik met zwangerschapsverlof. Ik kom dus nog even terug na het kerstreces, en ga dan 16 weken genieten van (de komst van) mijn nieuwe kindje.

Fijne feestagen en een gelukkig Nieuwjaar!

This week the Dutch senate threw up a barrier to the adoption of the bill seeking a ban on the ritual slaughter of animals without stunning. On Tuesday night a majority of the senators declared their opposition to the bill. The debate will continue on 17 January, but the parties are unlikely to change their position. While the Dutch Labour Party (PvdA), D66 and the largest party in the government, the VVD, voted for a ban in the Lower House, they allowed themselves to be swayed by a monstrous alliance of Christian parties to allow this extremely animal-unfriendly method of slaughter to continue.

Following an intense debate that practically lasted the entire day, during which the VVD decided early on to side with the Reformed Political Party (SGP) and the other religious parties, the PvdA and D66 also chose to join this monstrous alliance later that evening. An extraordinary exercise in collective evasion by seeking cover with each other against the electoral consequences of allowing the terrible and avoidable suffering animals endure when being ritually slaughtered to continue.

Photo: Menno Herstel

Angry reactions to the VVD turnabout on the issue already started coming in this week. Ex-senator Robert de Haze Winkelman (VVD) cancelled his party membership because he believes that “the freedom of religion can never be an alibi for mistreating animals.”

State Secretary for Agriculture Bleker again assumed a surprising role in this debate by announcing, literally at the last moment, a covenant to regulate the more undesirable aspects of ritual slaughter. Although the state secretary had not yet prepared anything, he unexpectedly announced a letter on this issue and thereby offered the PvdA and D66 a convenient way to throw in their lot with the VVD and the religious parties.

The fight to end ritual slaughter without stunning will continue unabated. On the day following the debate I announced on national television that I intend to prepare a new bill that takes into account the objections of the Upper House in order to get a ban passed in any event. A long agonizing death for animals without prior stunning to accommodate religious rituals has no place in today’s Netherlands.

Tomorrow I will be travelling to participate in our party’s excellent campaign “Growing Resistance”, when we will be planting the first 10,000 protest trees in a polder. This campaign, which I mentioned in last week’s Worldlog, has been launched as a protest against State Secretary Bleker’s disastrous new nature act which is due to be passed in 2012. The planting of a protest forest strikes a sensitive chord with animal and nature lovers. Already more than 23,000 people have purchased a tree as a sign of the Growing Resistance against the demolition policy of this government.

The aim of this initiative is to give citizens a way to create the ecological connection zones the government wants to scrap. Everyone that has ordered a tree is welcome to come along and plant a tree and express his or her concerns on a label that will be attached to it. Those unable to attend in person but who nevertheless wish to be involved in the Growing Resistance can count on volunteers who will be on hand to plant their tree for them.

It is going to be a fantastic day and there will be more to come: tomorrow the first 10,000 trees will be planted but an additional 13,000 have been ordered and they will be planted in another nature reserve sometime in 2012!

I gave a nice interview to a journalist from Greece about our party, world food distribution and more. For our Greek readers, the interview can be read here.

A little while ago I told you that I was expecting a baby and the moment is getting ever closer. From mid-January I will be on maternity leave. I will therefore be back shortly after the Christmas recess, but after that I will be taking 16 weeks to enjoy (the arrival of) my new child.

Merry Christmas and a Happy New Year!