Worldlog Week 47 – 2010


26 november 2010

De e-mailactie tegen onverdoofd ritueel slachten, waar ik vorige week over vertelde in mijn Worldlog, is een groot succes! De Partij voor de Dieren startte deze actie om de verkoop van vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren in supermarkten te stoppen. Sinds 18 november 2010 zijn in totaal meer dan 40.000 e-mails verstuurd naar 22 verschillende supermarkten!

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft aangegeven dat een deel van het vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren als 'gewoon' vlees in de schappen van de Nederlandse supermarkt ligt. Dit komt volgens hen doordat er meer wordt geproduceerd dan nodig is. Een deel van het vlees van in Nederland onbedwelmd geslachte dieren wordt geëxporteerd. Bovendien komt het vlees dat op basis van rituele eisen wordt afgekeurd in Nederland ongeëtiketteerd terecht in de reguliere consumptieketen. Hierdoor bestaat het risico dat consumenten vlees kopen van dieren die zonder verdoving zijn geslacht en daarom is de Partij voor de Dieren deze e-mailactie gestart.

In reactie op de e-mails lichten een aantal supermarkten toe dat het geëtiketteerde halal en/of koosjer vlees dat zij verkopen afkomstig is van dieren die bedwelmd zijn geslacht. Deze supermarkten geven echter niet de garantie dat er geen ongeëtiketteerd vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren tussen het reguliere vlees ligt. Enkele supermarkten geven wel de garantie dat al hun vlees dat in hun winkels ligt afkomstig is van verdoofd geslachte dieren.

Goed nieuws uit het Nederlandse parlement! De Tweede Kamer heeft vorige week een amendement van de Partij voor de Dieren aangenomen waardoor muskusratten niet langer bestreden hoeven te worden als doel op zich. Dit was tot op heden wel wettelijk zo vastgesteld. Muskusratten worden in het hele land bestreden omdat hun graafactiviteiten de veiligheid van dijken in gevaar zouden kunnen brengen. De bestrijding gebeurt meestal via klemmen en vallen. Die methoden zijn uitermate wreed. De klemmen doden de dieren vrijwel nooit direct. De gevangen muskusrat stikt of verdrinkt pas na een minutenlange lijdensweg, of zelfs nog langer. Daarnaast is de effectiviteit van muskusrattenbestrijding op schade en populatieontwikkelingen tot op heden niet aangetoond of onderzocht.

De verantwoordelijkheid voor de muskusrattenbestrijding wordt door een wetswijziging overgeheveld van de provincies naar de waterschappen. De Partij voor de Dieren greep deze gelegenheid aan om via een amendement het waterschap de zorg te geven voor het voorkomen van schade veroorzaakt door muskusratten, in plaats van het bestrijden van deze dieren ter voorkoming van schade. Op deze wijze kunnen waterschappen zelf kiezen of bestrijding van muskusratten noodzakelijk is, of dat alternatieven voor bestrijding afdoende zijn.
Ander belangrijk nieuws van deze week is dat mijn collega Esther Ouwehand Kamervragen heeft gesteld over de verkoop van bedreigde tonijn in Nederlandse supermarkten. In een onderzoek van Greenpeace komt naar voren dat in bliktonijn vaak bedreigde en overbeviste tonijnsoorten zitten. De bedreigde tonijn komt in de blikken terecht door de manier waarop tonijn wordt gevangen. Vissers gebruiken lokvlotten om de skipjacktonijn te vangen, maar deze vlotten trekken ook de bedreigde grootoogtonijn mee. Deze bedreigde tonijnsoort is lastig te onderscheiden van de skipjack, waardoor deze wordt meegevangen en ingeblikt.

Het rapport is op de website van Greenpeace in het Engels te downloaden. De Partij voor de Dieren wil dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de betrokken bedrijven erop aanspreken dat zij zwaar bedreigde vissoorten verhandelen en daarmee Europese regels overschrijden. De Partij voor de dieren vindt dat bedrijven die zich niet aan de Europese regels houden de toegang tot de Nederlandse markt moet worden ontzegd.

Tot volgende week!

Marianne

The e-mail campaign against unanaesthetised ritual slaughter that I talked about in last week's WorldLog has been a huge success! The Party for the Animals started this promotion to stop supermarkets from selling meat from unanaesthetised, ritually slaughtered animals. Since 18 November 2010, a total of more than 40,000 e-mails were sent to 22 different supermarkets!

The Royal Netherlands Veterinary Association (KNMvD) has indicated that some of the meat from unanaesthetised ritual slaughter ends up on Dutch supermarket shelves as 'ordinary' meat. They believe this happens because supply exceeds demand. Some of this meat that is slaughtered in the Netherlands is then exported. Moreover, this meat that would be rejected in the Netherlands based on ritual requirements ends up unlabeled in regular consumption chains. This creates the risk that consumers will buy meat from animals that have been slaughtered without anaesthetic and that is why the Party for the Animals started the e-mail campaign.
In reaction to the e-mails, a number of supermarkets have indicated that the meat labelled halal and/or kosher that they sell comes from animals that have been anaesthetised. These supermarkets however do not guarantee that they have no unlabeled meat from unanaesthetised, ritually slaughtered animals sitting in amongst the regular meat. A few supermarkets have guaranteed that all the meat in their stores comes from anaesthetised animals.

Good news from Dutch parliament! Last week the Lower House approved an amendment made by the Party for the Animals. The amendment means muskrats no longer need combating as a goal in and of itself. Up until the present time this was arranged by law. Muskrats are combated the country over because they dig in the earth and can compromise the safety of the dikes. They are usually culled using traps and snares. These methods are extremely cruel. The traps hardly ever kill the animals directly. The trapped muskrats suffocate or drown after minutes or more of suffering. Moreover, the effects of muskrat pest control on damage and population development has never been proved or researched.

The responsibility for controlling muskrat activity was transferred from the provinces to the District Water Boards due to a legislative change. The Party for the Animals grabbed this opportunity to use an amendment to hand the District Water Board the responsibility of preventing muskrat-caused damage instead of killing the animals to prevent damage. This way the District Water Boards can decide for themselves if combating muskrats is necessary or that alternatives to combating them will suffice.

Some other important news for this week is that my colleague Esther Ouwehand asked some parliamentary questions about the sale of endangered tuna in Dutch supermarkets. Research conducted by Greenpeace has revealed that canned tuna can often contain endangered and over fished species of tuna. The endangered tuna ends up canned thanks to the manner in which it is caught. Fishers use Fish Aggregating Device to catch skipjack tuna, but these devices also catch the endangered bigeye tuna also. This endangered species of tuna is hard to differentiate from the skipjack, meaning it too is caught and canned.

The report is on the Greenpeace website to download in English. The Party for the Animals wants the Ministry of Health, Welfare and Sport and the state secretary from Economic Affairs, Agriculture and Innovation to address the companies involved about the fact that they trade in endangered fish species and are therefore breaking European law. The Party for the Animals believes that businesses that do not adhere to European law should be denied access to the Dutch market.

See you next week!

Marianne