Worldlog Week 47 – 2009


20 november 2009

Deze week zijn we druk in de weer geweest met de Crisis- en herstelwet in het Nederlandse parlement. Onder het mom van ‘crisisbestrijding’ worden allerlei infrastructurele projecten, zoals de aanleg van nieuwe wegen, versneld en de inspraakreacties beperkt, waarmee dieren, natuur en milieu extra buitenspel gezet worden. Een schandalige gang van zaken waar wij natuurlijk tegen hebben gestemd. We hopen dat het voorstel alsnog zal worden tegengehouden door de senaat. Onze vertegenwoordiger daar zal daar zijn uiterste best voor doen.

De discussie over de toewijzing van een extra zetel in het Europees parlement ziet er helaas niet hoopgevend uit. Hoewel duidelijk is dat wanneer de regering het advies van de Kiesraad gevolgd zou hebben, de zetel zou zijn toegekend aan de Partij voor de Dieren, lijken de andere politieke partijen in Nederland de regering daar niet aan te willen houden. De Nederlandse kranten schrijven dat de zetel aan de anti-islampartij Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders ‘gegund’ zal gaan worden. Het kamerdebat zal nog moeten worden gevoerd. We zullen ons uiterste best doen, maar de voortekenen zijn helaas ongunstig.

Vannacht werd bij de voorzitter van één van onze provinciale werkgroepen een bloederige schapenkop op een stok in haar tuin geplaatst. Uit een begeleidende brief bleek dat de dader zich druk maakte over het feit dat ze had deelgenomen aan een discussie over beperking van de vangst van de (zeer bedreigde) paling. “Ze zou zich beter druk kunnen maken over ritueel slachten”.

Laat dat nu net het onderwerp zijn waar onze partij een initiatiefwet over heeft gemaakt! Maar ja, mensen die dieren haten en die dierenbeschermers in een kwaad daglicht willen stellen, zijn toch nauwelijks met argumenten te overtuigen. Wie ziet wat ze andere mensen aandoen, heeft weinig fantasie nodig om zich te realiseren hoe ze met dieren omgaan.

Binnenkort reis ik af naar Kopenhagen voor de klimaatconferentie. We zullen ook Meat the truth vertonen en ik verheug me er erg op geestverwanten uit andere delen van de wereld (zoals de geweldige Marly Winckler van de Braziliaanse vegetariërsbond) te ontmoeten in Kopenhagen.

Ik las deze week ook een zeer bemoedigend bericht over de Amerikaanse wetenschapper Patrick O.Brown, die zich gaat inzetten voor een wetenschappelijke oplossing om de overconsumptie van dierlijke eiwitten aan de kaak te stellen en daar alternatieven voor te bieden.

Over zulke initiatieven ben ik zeer hoopvol gestemd. Fijne week, tot gauw weer!

This week we have been busy in Dutch parliament with the Crisis and Recovery act. Under the guise of ‘crisis recovery’, every kind of infrastructural project, such as the creation of new roads, is being pushed through and the time given to allowing others to have their say on the matter has been shortened. This means animals, nature and the environment now receive zero consideration. This is a scandalous state of affairs which we voted against. We hope the next step is that the senate will stop the proposal and our representative will their very best to ensure that this happens.

Unfortunately, the discussion about who will be awarded the extra seat in European parliament does not look too promising. This flies in the face of the fact that if the government had followed the electoral council’s advice, the chair would have been awarded to the Party for the Animals, but it seems other political parties in the Netherlands do not want to listen. Dutch newspapers write that the chair will be ‘conceded’ to Geert Wilder’s anti-Islamic Dutch Freedom Party (PVV), but the parliamentary debate on this subject still needs to be held and we will fight to the last – even though the prognosis is unfavourable.

This evening someone erected a bloody sheep’s head on a stick in the chairman of one our provincial workgroup’s garden. The accompanying letter talked of the perpetrators concern that our chairman had participated in a discussion about limiting the eel harvest – an extremely endangered animal. “She really should be more worried about ritual slaughter”.

Oh, would that be the subject that our party creates a private member’s bill for! But anyway, people who hate animals and who want to paint those who protect animals in a bad light are hard to convince with words and arguments. Those who can see what these people do to others don't need a great deal of imagination to know how they treat animals.

I will soon be travelling to Copenhagen for the climate conference. We will also screen Meat the Truth and I am looking forward to meeting like-minded people from other parts of the world, such as the incredible Marly Winckler from the Vegetarian Society of Brazil.

This week I also read a highly encouraging report about an American scientist called Patrick O. Brown who will work towards a scientific way to denounce the over-consumption of animal proteins and to offer alternatives.

These kinds of initiatives fill me with hope. Have a wonderful week and I’ll see you again soon!