Worldlog week 46 – 2014


11 november 2014

Yes! We gaan in maart 2015 in 10 provincies meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. In Nederland zijn in totaal 12 provincies en ik ben trots dat we in 10 daarvan goede kandidaten gevonden hebben die het avontuur aan durven gaan om op te komen voor dieren, natuur en milieu. Ook voor 8 waterschappen (Nederlands bestuursorgaan voor waterbeheer) zijn kandidatenlijsten opgesteld. Deze verkiezingen vinden op dezelfde dag plaats.

Sinds de verkiezingen van 2011 is onze partij al met een Statenlid vertegenwoordigd in 7 provincies. En we gaan natuurlijk voor die 10! Uiteraard hopen we ook het aantal vertegenwoordigers per provincie te laten groeien. Daar is goede kans op gezien de peilingen.

Het is erg belangrijk dat we meedoen met deze verkiezingen, omdat veel besluitvorming in de provincie direct raakt aan dieren, natuur en milieu. Belangrijke regionale thema’s voor ons zijn bijvoorbeeld de plezierjacht, natuurbehoud en megastallen.

wl1

Daarnaast is er een wetswijziging gaande in Nederland die ervoor zorgt dat het lot van 2 miljoen dieren die jaarlijks onder vuur liggen van hobbyjagers, volledig in handen van de provincies komt. Het faunabeleid van de provincies is tot nu toe alles behalve diervriendelijk geweest. Een sterke Partij voor de Dieren kan daar een eind aan maken!

De kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma ligt nog ter goedkeuring voor op ons congres op 30 november aanstaande.

Eindelijk een einde aan het knippen van biggenstaarten! 🙂 Een meerderheid van de Kamer heeft onze motie hierover gesteund. Wij willen dat er door de regering een einddatum wordt gesteld om definitief een einde te maken aan het afknippen van biggenstaartjes. Varkens mogen dan gelukkig hun krulstaart behouden en worden zo verlost van het pijnlijke afknippen ervan.

wl2

Het afknippen van varkensstaarten is al sinds 1996 verboden in Nederland, maar er mag van worden afgeweken als er sprake is van zogenaamd staartbijten. Op dit moment wordt er massaal afgeweken van dit verbod op grond van een “generieke ontheffing”. Biggen leven in overvolle varkenshokken, in een slecht klimaat en zonder afleiding. Dit levert stress en een hoge mate van verveling op bij varkens, met staartbijten als gevolg.

Dit kabinet wilde het aan de vee-industrie zelf overlaten wanneer zij het verbod op het couperen van staarten zou gaan respecteren. Gelukkig is er nu een stok achter de deur! Want die is hard nodig.

En nog meer successen deze week; onze motie voor regelgeving voor weidegang voor alle koeien in Nederland is aangenomen.
Ook onze motie voor een duurzaam onderwijs is binnen. Een ruime meerderheid van de Kamer vindt aandacht voor dieren, natuur en milieu nodig om goed te kunnen werken aan een leefbare planeet en een groene economie! Onderzocht wordt nu hoe duurzaamheid een integraal onderdeel kan worden van het lespakket.

wl3

Afgelopen weekend had de Animal Politics Foundation (de internationale stichting van onze partij) een bijeenkomst in Belgrado (Servië) voor alle partijen voor de dieren wereldwijd om the best practices uit te wisselen om succesvol te worden als animal rights party. Meer hierover volgende week in mijn Worldlog!

Groetjes Marianne

Yes! In March 2015, we will participate in the provincial council elections in 10 provinces. The Netherlands has 12 provinces in total and I am proud that we have found good candidates in 10 of them, who dare to take up the challenge to stand up for animals, nature and the environment. And we have also drawn up lists of candidates for eight Water Authorities (Dutch administrative body for water management). Both elections take place on the same day.

Since the elections of 2011, our Party has had a seat in seven provincial councils. And of course, we are now going for ten of them! Obviously we also hope to increase our number of representatives per province. Looking at the polls, there’s a good chance that we will.

It’s very important to us to participate in these elections because much decision-making in the provinces immediately affects animals, nature and the environment. For example, pleasure hunting, nature conservation and mega-stalls are important regional topics to us.

wl1Stop the hunt!

Furthermore, there will be an amendment to the law in the Netherlands, which will put the fate of two million animals that are annually threatened by amateur hunters, into the hands of the provinces. The fauna policy of provinces has been far from animal-friendly until now. A powerful Party for the Animals can put a stop to that!

The lists of candidates and the election programme are at the approval of the Congress on 30 November next.

Finally a stop to the docking of piglets’ tails! 😉 A majority of the House of Representatives has seconded our motion on this. We want the government to set a final date to stop the docking of piglets’ tails for good. Pigs will fortunately then be allowed to keep their crumpled tail and are saved from painful tail docking.

wl2

The docking of pigs’ tail has been banned in the Netherlands since 1996, but this prohibition may be deviated from when pigs bite off each other’s tails. Currently, this prohibition is massively deviated from on the basis of a “general release”. Piglets have to live in overcrowded pens, in a bad climate and without distraction. This causes distress to them and makes them bored, which results in biting off each other’s tails.

This Parliament wanted to leave it up to the livestock industry to decide when to start respecting the prohibition on the docking of tails. Fortunately there now is a big stick, which is certainly needed right now.

And more successes this week; our motion has been adopted to regulate pasturing for all cows in the Netherlands.
Also our motion for sustainable education was seconded. A large majority of the House of Representatives finds it necessary that attention is paid to animals, nature and the environment to reach a habitable planet and a green economy! Research is now conducted into how sustainability can become an integral part of education.

wl3

Last week, the Animals Politics Foundation (the international foundation of our Party) held a gathering in Belgrade (Serbia) for all parties for the animals worldwide so that they could exchange best practices in order to become successful animal rights parties. I will tell you more about this in next week’s Worldlog!

Greetings, Marianne