Worldlog săptămâna 46 -2014


11 noiembrie 2014

Yes! Îm martie 2015 vom participa la Alegerile Provinciale în 10 provincii. În Țările de Jos sunt în total 12 provincii și sunt mândră că în 10 dintre acestea am găsit buni candidați care îndrăznesc să se implice în aventura de a susține animalele, natura și mediul. De asemenea, s-au întocmit liste de candidatură pentru opt corpuri de inspectori de diguri (Autoritatea publică neerlandeză responsabilă cu resursele hidrografice). Ambele alegeri vor avea loc în aceeași zi.

De la alegerile din 2011, partidul nostru a fost reprezentat în 7 provincii. Și bineînțeles, acum vrem să ne extindem la 10! Evident, ne dorim și ca numărul reprezentanților per provincie să se extindă. Conform chestionarelor, există șanse mari pentru aceasta.

Este foarte important să participăm la aceste alegeri, deoarece luarea de decizii în provincii are implicații mari asupra animalelor, naturii și mediului. Teme regionale importante pentru noi sunt, spre exemplu, vânatul din plăcere, conservarea naturii sau fermele de animale.

wl1Opriți vânatul!

Pe lângă aceasta, există în Țările de Jos o modificare a legii în curs prin care se va asigura faptul că provinciile vor fi în totalitate responsabile de lotul de 2 milioane de animale care mor anual din pricina vânătorilor. Politica de faună a provinciilor a fost până la momentul actual orice în afară de prietenoasă cu animalele. Un Partid pentru Animale puternic poate pune capăt acestei situații!

Lista de candidatură și programul electoral urmează să fie aprobate de către congres pe 30 noiembrie.

În sfârșit se va pune capăt tăiatului cozilor porcilor! J O majoritate a Camerei ne-a sprijnit moțiunea. Ne dorim ca guvernul să stabilească o dată finală pentru a opri tăierea cozilor porcilor. Porcii vor putea deci din fericire să-și păstreze cozile și vor fi salvați de durerea de a trece prin aceasta.

wl2

Tăiatul cozilor porcilor este interzis în Țările de Jos încă din 1996, însă s-a putut devia de la această regulă când a venit vorba de așa numita mușcare a cozilor. La momentul actual s-a deviat masiv de la această inderdicție pe motivul unei ”deposedări generale”. Porcii trăiesc în grajduri supra-aglomerate, într-un climat prost și fără posibilități de distracție. Aceasta provoacă stres și un grad mare de plictiseală în rândul porcilor, având drept consecință mușcarea cozii.

Acest cabinet a dorit să lase decizia de a respecta interdicția sau nu chiar pe umerii industriei agriculturii. Din fericire există acum o nouă motivare! Fiindcă aceasta chiar este necesară.

Și am avut încă mai multe succese săptămâna aceasta; moțiunea noastră privind reglementarea câmpiilor pentru toate vacile din Țările de Jos a fost acceptată.

Și moțiunea noastră privind un sistem educațional durabil a fost acceptată. O mare majoritate a Camerei este de părere că acordarea atenției animalelor, naturii și mediului este necesară pentru a putea contribui într-un mod eficient la o planetă și o economie verde! Se cercetează acum cum durabilitatea poate fi integrată ca parte de sine stătătoare în programa școlară.

wl3

Weekend-ul trecut, Animal Politics Foundation (fundația internațională non-profit a partidului nostru) a încheiat un acord cu Belgrad (Serbia) pentru ca toate partidele pentru animale din întreaga lume să aleagă the best practices pentru a avea succes în calitate de animal rights party. Mai multe despre acest subiect voi scrie în worldlog-ul meu de săptămâna viitoare!

Salutări, Marianne

Yes! In March 2015, we will participate in the provincial council elections in 10 provinces. The Netherlands has 12 provinces in total and I am proud that we have found good candidates in 10 of them, who dare to take up the challenge to stand up for animals, nature and the environment. And we have also drawn up lists of candidates for eight Water Authorities (Dutch administrative body for water management). Both elections take place on the same day.

Since the elections of 2011, our Party has had a seat in seven provincial councils. And of course, we are now going for ten of them! Obviously we also hope to increase our number of representatives per province. Looking at the polls, there’s a good chance that we will.

It’s very important to us to participate in these elections because much decision-making in the provinces immediately affects animals, nature and the environment. For example, pleasure hunting, nature conservation and mega-stalls are important regional topics to us.

wl1Stop the hunt!

Furthermore, there will be an amendment to the law in the Netherlands, which will put the fate of two million animals that are annually threatened by amateur hunters, into the hands of the provinces. The fauna policy of provinces has been far from animal-friendly until now. A powerful Party for the Animals can put a stop to that!

The lists of candidates and the election programme are at the approval of the Congress on 30 November next.

Finally a stop to the docking of piglets’ tails! 😉 A majority of the House of Representatives has seconded our motion on this. We want the government to set a final date to stop the docking of piglets’ tails for good. Pigs will fortunately then be allowed to keep their crumpled tail and are saved from painful tail docking.

wl2

The docking of pigs’ tail has been banned in the Netherlands since 1996, but this prohibition may be deviated from when pigs bite off each other’s tails. Currently, this prohibition is massively deviated from on the basis of a “general release”. Piglets have to live in overcrowded pens, in a bad climate and without distraction. This causes distress to them and makes them bored, which results in biting off each other’s tails.

This Parliament wanted to leave it up to the livestock industry to decide when to start respecting the prohibition on the docking of tails. Fortunately there now is a big stick, which is certainly needed right now.

And more successes this week; our motion has been adopted to regulate pasturing for all cows in the Netherlands.
Also our motion for sustainable education was seconded. A large majority of the House of Representatives finds it necessary that attention is paid to animals, nature and the environment to reach a habitable planet and a green economy! Research is now conducted into how sustainability can become an integral part of education.

wl3

Last week, the Animals Politics Foundation (the international foundation of our Party) held a gathering in Belgrade (Serbia) for all parties for the animals worldwide so that they could exchange best practices in order to become successful animal rights parties. I will tell you more about this in next week’s Worldlog!

Greetings, Marianne