Worldlog Tjedan 46 – 2014


11 studenoga 2014

Da! U ožujku 2015. godine u 10 ćemo provincija sudjelovati u Provincijskim izborima. U Nizozemskoj ima sveukupno 12 provincija i ponosna sam što smo u 10 njih pronašli dobre kandidate koji se usuđuju upustiti u pustolovinu obrane životinja, prirode i okoliša. Čak su za osam odjela za gospodarenje vodom (Nizozemska uprava za gospodarenje vodom) sastavljene liste kandidata.

Naša stranka od izbora 2011. ima svoga zastupnika u 7 provincija. Naravno, mi ciljamo na onih 10! Na kraju, nadamo se postupnom povećanju zastupnika po provinciji. S obzirom na potporu koju dobivamo, imamo za to dobre šanse.

Vrlo nam je bitno da sudjelujemo u ovim izborima, jer se mnoge odluke u pojedinim provincijama izravno odnose na životinje, prirodu i okoliš. Nama su vrlo bitne regionalne teme poput sportskog lova, očuvanja prirode i mega staja.

wl1Zaustavi lov!

Osim toga, u Nizozemskoj se trenutno razmatra zakon kojim bi sudbina 2 milijuna životinja, koje su godišnje izložene paljbi sportskih lovaca, u potpunosti pala u ruke provincija. Tijela zadužena za upravljanje prirodom u tim su provincijama tokom godina bila sve osim naklonjena dobrobiti životinja. Jedna snažna Stranka za životinje tome može stati na kraj!

Lista kandidata i izborni program moraju još biti odobreni od strane kongresa, 30. studenoga.

Konačno je došao kraj rezanju repića praščićima! J Većina Donjeg doma podržao je naš prijedlog. Želimo da vlada postavi krajnji datum kako bi definitivno ukinuli rezanje repića praščićima. Svinje će tad konačno moći zadržati svoje svinute repiće i biti oslobođene boli rezanja.

wl2

Rezanje repića zabranjeno je u Nizozemskoj još od 1996. godine, no taj se zakon može zaobilaziti zbog takozvanog griženja repova. Trenutno se taj zakon masovno zaobilazi na temelju “genetičke mane”. Praščići žive u prenatrpanim stajama, u lošoj klimi i bez zanimacije. To vodi do visokog stupnja stresa i dosade kod svinja, što onda rezultira grižnjom repova.

Ovaj je kabinet htio prepustiti odluku o tome kada će krenuti poštivati zakon o rezanju repova stočarskoj industriji. Na sreću, sada ih netko prijeći u tome i dobro da je tako, jer je prijeko potrebno!

Ima i još uspjeha ovaj tjedan; naš je prijedlog o regulaciji pašnje svih krava prihvaćen diljem Nizozemske.

Naš se prijedlog o održivom obrazovanju također uzima u obzir. Velika većina Donjeg doma smatra da je potrebno posvetiti pažnju životinjama, prirodi i okolišu kako bi se dobro radilo na održivom planetu i zelenoj ekonomiji! Trenutno se provode istraživanja o tome kako održivi razvoj integrirati u nastavni i obrazovni program.

wl3

Prošlog je tjedna Animal Politics Foundation (internacionalna ustanova naše stranke) održao sastanak u Beogradu za sve stranke za životinje diljem svijeta kako bi razmijenili the best practices i kako bi postali uspješni kao animal rights party. O tome više u sljedećem Worldlogu!

Pozdrav, Marianne

Yes! In March 2015, we will participate in the provincial council elections in 10 provinces. The Netherlands has 12 provinces in total and I am proud that we have found good candidates in 10 of them, who dare to take up the challenge to stand up for animals, nature and the environment. And we have also drawn up lists of candidates for eight Water Authorities (Dutch administrative body for water management). Both elections take place on the same day.

Since the elections of 2011, our Party has had a seat in seven provincial councils. And of course, we are now going for ten of them! Obviously we also hope to increase our number of representatives per province. Looking at the polls, there’s a good chance that we will.

It’s very important to us to participate in these elections because much decision-making in the provinces immediately affects animals, nature and the environment. For example, pleasure hunting, nature conservation and mega-stalls are important regional topics to us.

wl1Stop the hunt!

Furthermore, there will be an amendment to the law in the Netherlands, which will put the fate of two million animals that are annually threatened by amateur hunters, into the hands of the provinces. The fauna policy of provinces has been far from animal-friendly until now. A powerful Party for the Animals can put a stop to that!

The lists of candidates and the election programme are at the approval of the Congress on 30 November next.

Finally a stop to the docking of piglets’ tails! 😉 A majority of the House of Representatives has seconded our motion on this. We want the government to set a final date to stop the docking of piglets’ tails for good. Pigs will fortunately then be allowed to keep their crumpled tail and are saved from painful tail docking.

wl2

The docking of pigs’ tail has been banned in the Netherlands since 1996, but this prohibition may be deviated from when pigs bite off each other’s tails. Currently, this prohibition is massively deviated from on the basis of a “general release”. Piglets have to live in overcrowded pens, in a bad climate and without distraction. This causes distress to them and makes them bored, which results in biting off each other’s tails.

This Parliament wanted to leave it up to the livestock industry to decide when to start respecting the prohibition on the docking of tails. Fortunately there now is a big stick, which is certainly needed right now.

And more successes this week; our motion has been adopted to regulate pasturing for all cows in the Netherlands.
Also our motion for sustainable education was seconded. A large majority of the House of Representatives finds it necessary that attention is paid to animals, nature and the environment to reach a habitable planet and a green economy! Research is now conducted into how sustainability can become an integral part of education.

wl3

Last week, the Animals Politics Foundation (the international foundation of our Party) held a gathering in Belgrade (Serbia) for all parties for the animals worldwide so that they could exchange best practices in order to become successful animal rights parties. I will tell you more about this in next week’s Worldlog!

Greetings, Marianne