Worldlog Week 44 – 2011


4 november 2011

Er komen in Nederland eindelijk regels om stallen met dieren te beschermen tegen brand! De Tweede Kamer nam dinsdag onze motie aan waardoor dieren in stallen niet meer worden gezien als dingen. Tot nu toe werden dieren in het Bouwbesluit wel als dingen gezien. Hierdoor golden voor stallen slechts de brandveiligheidsnormen van een goederenloods. Maar een merendeel van de Kamer vindt dit gelukkig niet langer aanvaardbaar.

Juist de risico’s in stallen zijn groot, vanwege kortsluiting en oververhitting van machines of tijdens werkzaamheden in de stal. Vanwege het ontbreken van passende brandveiligheidseisen kan de brandweer ter plaatse vaak niets meer doen om de dieren te redden. De afgelopen vijf jaar zijn daardoor meer dan een miljoen dieren op een afschuwelijke manier om het leven gekomen bij stalbranden. Hopelijk gaat deze aangenomen motie daar in de toekomst verandering in brengen.

Deze week heb ik samen met Esther Ouwehand de aanval ingezet tegen willekeur in de belastingregels. We hebben ervoor gepleit dat diensten van dierenartsen voortaan vallen onder het lage belastingtarief (btw) van zes procent. Ook op de vergoeding die mensen betalen als ze een dier meenemen uit het asiel moet het lage btw-tarief gelden.

Momenteel is het zo geregeld in Nederland: Als mensen een dier aanschaffen betalen ze negentien procent belasting. Ook wanneer een dier ziek is en de eigenaar het dier door een dierenarts moeten laten behandelen, moet er negentien procent btw worden afgerekend. Esther gaf aan: “Het beter laten maken van je zieke huisdier door een dierenarts is geen luxe maar noodzaak, en zou als zodanig ook belast moeten worden: met zes procent dus.”

In Denemarken zijn ze in navolging van onze film Meat the Truth ook bezig met een film over de vleesconsumptie genaamd MAD A/S, met als grap in het woord dat MAD in het Deens voedsel betekent en MAD in het Engels vertaald wordt als gek. De trailer met Engelse ondertiteling is af en te bekijken! Denemarken is naast Nederland een land waar enorme aantallen varkens in de bio-industrie onder erbarmelijke omstandigheden worden gefokt, vetgemest en geslacht voor de vleesindustrie. Een land dus waar een film als MAD A/S hopelijk een bijdrage kan leveren aan een diervriendelijker en klimaatvriendelijker beleid.

Om de rest van de film af te kunnen maken hebben de filmmakers één miljoen Deense Kronen (dat omgerekend ongeveer 135.000 euro is) nodig. Op de website kunnen mensen meer lezen over de film en een donatie doen. De website is nu nog in het Deens, maar binnenkort ook in het Engels te lezen. En wat Meat the Truth betreft: de film is al ruim 100.000 keer bekeken. Heb je Meat the Truth nog niet gezien? Bekijk de hele film in tien verschillende talen op www.meatthetruth.com.

En weer prachtige en emotionele foto’s van The Big Picture van The Boston Globe. Want vanaf deze week zijn we met 7.000.000.000, en gelukkig biedt de aarde genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht…

Tot volgende week!

The Netherlands will finally introduce rules to protect buildings housing animals against fire! On Tuesday the Lower House adopted a motion whereby animals kept in sheds and stables are no longer seen as objects. That has been the case up to now under the Buildings Decree which applied the same fire safety standards to sheds and stables as to warehouses. Fortunately, a majority of the House no longer considers this acceptable.

The risk of fire is particularly high in stables owing to short circuits and machines overheating during operations. The lack of suitable fire safety requirements means that often the fire department is unable to save the animals when called out to the scene. Consequently, more than a million animals have met their deaths in this horrible manner in the past five years. Hopefully this adopted motion will go some way to changing this situation in the future.

This week Esther Ouwehand and I launched a campaign against the arbitrariness of the tax rules. We want the services of veterinarians to be henceforth subject to the lower rate of valued added tax (VAT). We also want the fee people pay when taking an animal from a shelter to be subject to the lower rate.

The current tax situation in the Netherlands is such that when people buy an animal they pay 19% VAT. Furthermore, when someone’s pet is sick and the owner goes to see the veterinarian, 19% VAT is slapped on top of the vet’s bill. According to Esther, “Going to the vet to make your sick pet better is not a luxury but a necessity and it should be taxed as such, that is by six percent.”

Inspired by our film Meat the Truth, some filmmakers in Denmark are now producing a film on meat consumption entitled MAD A/S, which is a play on words since MAD means food in Danish. The trailer with English subtitles can be viewed here! A Like the Netherlands, Denmark is a country where huge numbers of pigs are raised in the bio industry under abominable conditions where they are fattened up for slaughter. Hopefully, a film like MAD A/S can steer Denmark towards more animal-friendly and climate-conscious policy.

In order to finish the film, the filmmakers need one million Danish crowns (which is around 135,000 euros). On the website, you can read about the film and make a donation. Although the website is only in Danish at the moment, an English version will soon be up. And speaking of Meat the Truth, the film has been viewed more than 100,000 times. Have you not seen Meat the Truth yet? The film – in ten different languages – can be viewed here: www.meatthetruth.com.

More beautiful and emotional pictures from The Big Picture of The Boston Globe marking the seventh billion person to be born. Even with that number, the earth fortunately offers enough for everyone’s needs but everyone’s greed…

Until next week!