Worldlog Week 42 – 2008


17 oktober 2008

Van 13 tot en met 25 november worden in Nederland de waterschapsverkiezingen gehouden. De waterschappen zijn al eeuwen oud en maken net als de Provincies en Gemeenten deel uit van de Nederlandse overheid. Waterschappen ontstonden omdat ‘het water’ een grote rol speelde in het dagelijks leven van de mensen in het gebied dat wij tegenwoordig Nederland noemen. Om land te creëren om op te wonen en te werken moest het water wijken. Hiervoor werden dijken aangelegd en sloten en kanalen gegraven. De mensen die zich hiermee bezig hielden vormden samenwerkingsverbanden en bliezen hiermee de waterschappen leven in.

De Partij voor de Dieren doet voor het eerst mee aan deze verkiezingen en laat, volgens de pers, een heel ander geluid horen dan de andere partijen. Wij zetten stevig in op een aangename veilige plek om te wonen met respect voor mens, dier, natuur en milieu. Visveilige gemalen, schoner water (minder fosfaat en bestrijdingsmiddelen), een einde aan de wrede en geldverslindende muskusrattenjacht (de muskusrat zou zogenaamd de dijken bedreigen) en een stop op vermaak met dieren zoals hengelen, zijn een aantal van onze speerpunten.

Lijsttrekker voor Hoogheemraadschap van Rijnland, Dick de Vos, heeft een opgezette muskusrat als mascotte, genaamd Jessica, die hij overal mee naartoe neemt. Een slimme manier om te zorgen dat de aandacht in debatten en interviews over dieren gaat.

Minister Verburg van Landbouw liet aan de Tweede Kamer weten dat het aantal overtredingen bij diertransporten dit jaar verdubbeld is ten opzichte van dezelfde periode in 2007. Mede op ons aandringen heeft de minister de VWA, het controlerend orgaan bij diertransporten, de opdracht moeten geven om vaker te controleren bij diertransporten. Ik vind kenmerkend dat er zoveel overtredingen worden vastgesteld. Uit onderzoeksrapporten bleek al dat de overtredingen in de diertransportsector structureel van aard zijn. Furieuze brieven van diertransporteurs volgden na die rapporten stellende dat er niets aan de hand was en dat men rustig kon komen kijken. Zie hier het resultaat…
Beschamend gewoonweg. Tijd voor keiharde maatregelen! Maar nee, de minister gelooft nog steeds dat de sector het zelf kan oplossen en heeft onlangs een door de sector zelf ontwikkeld controlesysteem omarmd. Ook vertelt de minister de Tweede Kamer doodleuk dat ze voorlopig niet van plan is de controlegegevens van diertransporten openbaar te maken, terwijl een Kamermeerderheid daar via een motie om gevraagd had. Onbegrijpelijk!

Deze week ontvingen wij veel mailtjes over de massale afmaakpraktijken van honden op het Griekse eiland Rhodos. De organisatie Dierenhulp zonder Grenzen is hiertegen een protestactie gestart. Als Nederlandse politieke partij kunnen we niet veel doen, maar ik zou iedereen willen aanraden om naar de site van Dierenhulp zonder Grenzen te gaan om een protestemail te sturen. Klik hier.

Tot volgende week!

Elections for the Netherlands’ district water boards will be held from 13 through 25 November. The district water boards have existed for centuries and, along with the provinces and municipalities, form part of the governmental structure of the Netherlands. District water boards arose because of the major role “water” played in the everyday lives of the people living in the region now known as the Netherlands. Building homes and farming requires land, and to create this land, the water had to be pushed back. So dikes were built and ditches and canals were dug. This work meant communities had to cooperate and so the district water boards were born.

The Party for the Animals will be contesting these elections for the first time and has been – according to the press – putting out a message very different from that of the other parties. We are dedicated to a safe and pleasant environment where people live with respect for each other, animals, nature and their surroundings. Pumping stations that are not harmful to fish, cleaner water (less phosphate and pesticides), an end to the cruel and expensive muskrat hunt (the muskrat allegedly threaten the dikes) and a halt to animal sports such as angling are some of our policy spearheads.

Heading the candidates for the Rijnland Polder Board, Dick de Vos has a stuffed muskrat mascot named Jessica that he takes everywhere. A smart way to ensure animals get their fair share of attention during debates and interviews.

Minister Verburg of Agriculture informed the Lower House that the number of animal transport-related offences doubled this year compared to the same period in 2007. Partly thanks to our insistence , the minister has instructed the Food and Consumer Product Safety Authority, the agency tasked with supervising animal transports, to increase the number of checks. I find it typical that so many offences should be reported. Studies have shown that these offences are inherent in the animal transport sector. Following the publication of these studies, enraged letters from animal transporters claimed that all was well in the sector and invited interested parties to come and look for themselves. This is the result…
Simply shameful. Surely time for tough measures! But no! The minister still believes that the sector can get its own house in order and recently endorsed a monitoring system developed by the sector itself. The minister also coolly told the Lower House that she currently had no plans to publicize the findings of the monitoring activities, despite a parliamentary majority having requested this in a motion. Incomprehensible!

This week we received a lot of e-mails about the destruction of dogs on the Greek island of Rhodos. The organisation Dierenhulp zonder Grenzen (animal assistance without borders) has begun a protest campaign. As a Dutch political party, there’s a lot we can do, but I would like to ask everyone to send a protest e-mail via the site Dierenhulp zonder Grenzen. Click here.

Until next week!