Worldlog Week 41 – 2009


9 oktober 2009

Zondag 4 oktober was het Dierendag, een dag waarop veel huisdieren extra aandacht krijgen van hun baasjes. Maandag stond in het teken van de vergeten dieren, een campagne van de Dierenbescherming om stil te staan bij alle dieren in Nederland die niet die extra aandacht krijgen en onder erbarmelijke omstandigheden leven in de bio-industrie. Dinsdag stond in het teken van dieren in de wet.

De afgelopen week stond namelijk het debat over de Wet Dieren op de agenda van de Tweede Kamer, een wet die het welzijn van dieren zou moeten waarborgen. Maar minister Verburg van Landbouw stelt in haar nieuwe wet het produceren en de afzet van dierlijke producten centraal. Economische belangen zijn leidend voor de nieuwe wet, niet de belangen van het dier.

Minister Verburg wil dieren nog verder uitleveren aan de markt. En de vergeten dieren kunnen het dan inderdaad wel vergeten…

Ik zie in het wetsvoorstel geen concrete voorstellen die het welzijn van dieren in Nederland zullen gaan verbeteren en vind het om die reden beneden de maat en strijdig aan de tijdgeest die juist vraagt om meer aandacht voor het welzijn van dieren.

Wat nodig is, is een volwaardige dierenwelzijnswet die de belangen van het dier als uitgangspunt heeft. Huisdieren, die bij fokkers en handelaars vaak een miserabel leven hebben, alvorens wellicht volgend jaar alweer achter gelaten te worden in het bos omdat de gelukkige eigenaars ´snel en zonder gedoe´ op vakantie willen. Vissen, die levend worden opengesneden, stikkend aan dek aan hun einde komen of die levend verbranden in zoutbaden. Circusdieren die hun leven in eenzaamheid doorbrengen in te kleine hokken en van hot naar her gesleept worden om kunstjes te vertonen. Tegenover elk dier dat als gezelschapsdier wordt gehouden, leven in Nederland zo’n dertig (verborgen) dieren in de bio-industrie. Om nog maar te zwijgen van de proefdieren. Varkens, kippen, koeien, konijnen en geiten in de bio-industrie, opgefokt en opgehokt, mishandeld en ziek gemaakt voor de kiloknaller. Pelsdieren, die een ellendig leven slijten voor nutteloze luxeproducten.

Deze dieren hebben helemaal niets aan het wetsvoorstel dat de minister aan de Kamer voorlegde. Dit wetsvoorstel zet dierlijke productie op de eerste plaats, niet het welzijn van de dieren. In mijn debatbijdrage van een uur heb ik dat de minister laten weten en moties ingediend met voorstellen om het welzijn van dieren te verbeteren.

Gelukkig was er ook positief nieuws. De film Meat the Truth van ons wetenschappelijk bureau, de Nicolaas G. Pierson Foundation is genomineerd door het Italiaanse filmfestival Cinemambiente. Ik ben naar Turijn afgereisd voor het filmfestival en gaf daar ook een lezing. Volgende week vertel ik je daar meer over.

Ook heel goed nieuws is dat we keer op keer op 3 zetels staan in opiniepeilingen die vragen naar het stemgedrag als er nu verkiezingen zouden worden gehouden voor de Tweede Kamer. En dat is buiten campagnetijd. Nu hebben we twee zetels in de Tweede Kamer. Steeds meer mensen voelen zich aangesproken door onze visie en dat geeft heel veel energie om ons nog meer in te zetten voor dieren, natuur en milieu!

Tot volgende week!

Sunday 4 October was World Animal Day, a day in which many house pets receive extra attention from their owners. Animal Protection (Dierenbescherming) used Monday 5 October to promote their forgotten animals campaign. The idea is to give thought to all the animals in the Netherlands that receive no extra attention and that live in abominable factory farming conditions. Tuesday’s theme was animals and the law.

Last week the debate on the Animals Act made the Lower Chamber’s agenda. It is an act that is meant to guarantee animal welfare. But the Minister of Agriculture's new act focuses on the production and sale of animal products. Economic interests drive this law, not the best interests of any animal.

Minister Verburg wants to deliver more animals to the market – and the forgotten animals can indeed forget about getting help…

I see no concrete proposals in this legislative proposal to improve animal welfare in the Netherlands and for this reason I find it both sub par and in conflict with the zeitgeist which demands more attention for animal welfare.

We require a complete animal welfare act that has animal welfare at its fundament. Pets, who often suffer at the hands of breeders and handlers, will still probably be left behind in the woods next year so the lucky owners can go on holiday ‘quickly and without any fuss.’ Fishes are cut open while they are still alive, and will die by asphyxiating on the deck or being burnt alive in salt baths. Circus animals that spend their lonely lives shut away in tiny cages are dragged from pillar to post to perform tricks. For every animal kept as a companion there are approximately thirty, possibly hidden, animals in the Dutch factory farming industry. Then there is the entire issue of laboratory animals. Pigs, chickens, cows, rabbits and goats in the factory farming industry, bred and shut away, abused and made sick for the cheapest price per kilo of flesh. Furbearing animals live miserable lives for useless luxury products.

Not one of these animals benefit from the legislative proposition put forth by the minister. This legislative proposition puts animal-based production first, not animal welfare. I told this fact to the minister in my hour-long contribution to the debate and tabled motions with suggestions on how to improve animal welfare.

Luckily we also had positive news this week. The Meat the Truth film by our scientific office, the Nicolaas G. Pierson Foundation has been nominated for the Italian Cinemambiente film festival. I travelled to Turin for the festival and also held a lecture. I will tell you more about it next week.

In other great news – opinion polls that ask people how they would vote if elections for the Lower House were held today repeatedly allot us three seats. And this is during a campaign-free period. We currently have two seats in the Lower House. Increasing amounts of people feel a connection to our vision and that gives us even more energy to do more for animals, nature and the environment!

See you next week!