Worldlog Week 37 – 2009


11 september 2009

Volgende week is het Prinsjesdag in Nederland en tijdens de traditionele hoedenparade voor de dames zal ik een zwarte koksmuts dragen met daarop in gouden letters geborduurd ‘Meat Free Mondays’, als steun voor de campagne van Paul McCartney om wekelijks tenminste één vleesvrije dag na te streven.

Afgelopen week hebben we in het Nederlandse parlement debatten gevoerd over een vangstverbod op paling.

Deze prachtige dieren die zelfs tegen wanden opklimmen en enorme afstanden overbruggen om zich voort te planten zijn met acuut uitsterven bedreigd. En nog pleit vrijwel de gehele Nederlandse politiek ervoor deze dieren te blijven vangen, kennelijk tot de laatste gedood is.

Minister Verburg heeft gepleit voor een vangstverbod van enkele maanden per jaar, maar ook dat zal volgens deskundigen slechts uitstel van executie zijn.

Afgelopen week hebben we ook een debat gevoerd over duurzame soja. Het is schokkend om te zien hoe politici en maatschappelijke organisaties zich in allerlei bochten wringen om roundup ready soja te benoemen als ‘duurzaam’ terwijl daarmee zowel de Monsanto gepatenteerde zaden als de bestrijdingsmiddelen van Monsanto alle ruimte krijgen, een goudgerande businesscase voor één van de dominantste multinationals die onze voedselvoorziening in handen heeft.

Wij pleiten voor het uitsluitend toelaten van niet genetisch gemanipuleerde soja en het niet gebruiken van pesticiden. Verder willen we dat de teelt van plantaardige eiwitten regionaal georganiseerd gaat worden en dat er meer aandacht komt voor lupine en tarwi, die zeer aantrekkelijke eiwitbronnen vormen en ook nog groenbemesters zijn.

Deze week pleitte het Planbureau voor de Leefomgeving, één van de belangrijkste adviesorganen van de Nederlandse regering, voor een maatschappelijk debat over de vermindering van dierlijke eiwitten. Er zal minder vlees, vis en zuivel geconsumeerd moeten worden volgens het Planbureau.

Dat is exact de oproep die we deden in Meat the Truth waarover in 2007 nog zo hard gelachen werd door Nederlandse politici. Inmiddels werken wereldwijd wetenschappers aan een boek dat ook Meat the Truth zal heten en dat de noodzaak van een duurzame eiwittransitie verder wetenschappelijk onderbouwt.

Het boek zal naar verwachting eind dit jaar uitkomen. Heb je suggesties voor wetenschappers die nog voor een bijdrage aan het boek gevraagd zouden kunnen worden, laat het weten aan ons wetenschappelijk bureau, de Nicolaas.G.Pierson Foundation. Stuur een email naar info@ngpf.nl

Tot volgende week!
Marianne

Next week is Prinsjesdag in the Netherlands and during the traditional women’s hat parade I will wear a chef’s hat embroidered with golden letters that spell out ‘Meat Free Mondays’ to support Paul McCartney’s campaign – that each of us strive for at least one meat free day a week.

Last week we held a debate in Dutch parliament over an eel fishing ban.
These wonderful animals, which go so far as to climb walls and travel extreme distances to reproduce, are facing near extinction. Despite this fact, nearly the entire Dutch government wants the catch to continue and probably will not be satisfied until the last eel has been killed.

Minister Verburg has argued for a fishing ban of a few months each year, but experts believe this measure will only postpone the inevitable.

We also held a debate last week about sustainable soy. It is shocking that politicians and social organisations are doing their utmost to promote roundup ready soy as ‘sustainable’, whereas doing so gives both Monsanto patented seeds and their pesticides free reign – there could be no better gift to one of the world’s most dominant multinational companies – a company that already has our food supply in its hands.
We will only stand for non-genetically manipulated soy and call for a ban on pesticides. We also want to see the cultivation of plant-based proteins organised regionally and also want greater emphasis on lupines and tarwi crops, as they are both extremely attractive protein sources as well as excellent sources of green manure.

This week the Netherlands Environmental Assessment Agency, one of the Dutch government’s most important advisory bodies, argued for a public debate on reducing the consumption of animal proteins. The Environmental Assessment Agency believes people need to consume less meat, fish and dairy – the exact same stance we took in Meat the Truth, a film Dutch politicians took great delight in scoffing at in 2007. Scientists worldwide have been working in the meantime on a book that will also be called Meat the Truth to scientifically underpin the need for a transition to sustainable protein.

The book is expected to be released at the end of this year. If you would like to nominate a scientist to contribute to the book, please let our scientific agency, the Nicolaas G. Pierson Foundation at info@ngpf.nl.
See you next week!

Marianne