Worldlog Week 36 – 2010


10 september 2010

Er gebeurt zo veel in Nederland rondom de formatieonderhandelingen voor een nieuw kabinet, dat ik elke week een update kan geven. Vrijdag 3 september trok de PVV van Geert Wilders de stekker uit de onderhandelingen, omdat Wilders geen vertrouwen meer had in het CDA. Alle politieke partijen waren daardoor opnieuw uitgenodigd bij de Koningin, maar tijdens het bezoek aan de Koningin werd meegedeeld dat de onderhandelingen voor een minderheidskabinet van VVD, CDA met gedoogsteun van de PVV toch weer doorgingen. De PVV had weer vertrouwen, omdat Ab Klink van het CDA was opgestapt. Klink gaf eerder die week aan de onderhandelingen met de PVV niet meer te steunen.

Ondanks dat de onderhandelingen zijn voortgezet had ik afgelopen donderdag een gesprek met de nieuwe informateur Tjeenk Willink. Daar heb ik nogmaals aangegeven dat ik dit rechtse minderheidskabinet zeer instabiel vind, onder meer vanwege het gebrek aan een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Tjeenk Willink gaf gelukkig gehoor aan de oproep van de Partij voor de dieren om ook een gesprek te hebben met de fractievoorzitters van de Eerste Kamer om te bezien of er sprake kan zijn van een vruchtbare samenwerking tussen dit minderheidskabinet en de Staten-Generaal (= Eerste en Tweede Kamer).

Om de kansen voor een duurzame samenleving te vergroten pleiten wij er voor om in plaats van te schuiven met allerlei partijcombinaties, een concept regeerprogramma te laten opstellen door deskundigen die 'boven de partijen staan' waarin de noodzakelijke bezuinigingen én de noodzakelijke veranderingen voor een duurzame samenleving staan. Vervolgens kan er gekeken worden welke politieke partijen bij dit regeerprogramma passen.

Iets heel anders, gelukkig dringt het bij de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) door dat we af moeten van het eindeloze gesleep met slachtdieren, omdat dat niet goed is voor het welzijn van de dieren. Toon van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid van LTO gaf aan dat het niet nodig is om twintig slachterijen voorbij te rijden voordat het slachtvee bij een bepaalde slachterij aan komt, omdat het niet goed is voor het welzijn van het vee, het risico op dierziekten én de kwaliteit van het product. Van Hoof wil dat dieren binnen een straal van 500 kilometer geslacht worden, maar dat is wat de Partij voor de Dieren betreft nog steeds te groot, want dan heb je het nog steeds over zo’n 6,5 uur in een veewagen. Wij willen een maximum van twee uur.

Daarnaast is de Partij voor de Dieren teleurgesteld over de herziening van de Europese Dierproevenrichtlijn die vorige week is behandeld in het Europees Parlement. Waar de wijziging van de Richtlijn een uitgelezen moment vormde om het aantal dierproeven fors in te perken, draaide het vooral om de belangen van de wetenschap en farmaceutische industrie. Het aanvankelijke voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de Dierproevenrichtlijn was eerder al flink afgezwakt onder druk van wetenschappers, farmaceutische en toxicologische bedrijven. Daarnaast heeft Nederland volop de kans gehad om zelf met voorstellen te komen om de belangen van de proefdieren steviger te borgen in de Dierproevenrichtlijn. De Partij voor de Dieren heeft dan ook herhaaldelijk aangedrongen op een ambitieuze Nederlandse inzet voor de onderhandelingen over de herziening. Helaas zonder resultaat.

Maar gelukkig komen er ook nog goede dingen vanuit Europa. Het Europees Parlement heeft namelijk opnieuw opgeroepen tot een verbod op de verkoop van vlees van gekloonde dieren en hun nakomelingen. In juli deed het dat ook al, maar het dagelijks bestuur van de Europese Unie heeft nog geen actie ondernomen. Gekloonde dieren leven korter en zijn vatbaarder voor ziektes, dus zowel het dierenwelzijn als de voedselzekerheid zijn gediend met een verbod. Laten we hopen dat dit verbod snel komt!

Tot volgende week,

Marianne

There is so much going on around the cabinet formation discussions that I could post an update each week. On Friday 3 September, Geert Wilders’ PVV pulled the plug out of the negotiations because he no longer had confidence in the CDA. Consequently, all political parties were again invited to visit the Queen, during which visit it was announced that the negotiations to form a minority cabinet with the VVD and CDA with parliamentary support of the PVV would be resumed after all. PVV had regained its confidence after Ab Klink of the CDA resigned. Klink indicated earlier that week that he would no longer support the negotiations with the PVV.

Despite the fact that the negotiations had been resumed, last Thursday I had a discussion with Tjeenk Willink, the new informateur (who is the politician who investigates on behalf of the Queen whether a proposed cabinet formation will succeed). I repeated to him my opinion that I consider this potential right-wing cabinet to be extremely unstable, partly because it will have no majority in both Upper and Lower Houses. Fortunately, Tjeenk Willink heeded the call of the Party for the Animals to examine with the leaders of the parliamentary parties in the Upper House whether effective cooperation is possible between this minority cabinet and the States General (which is the Upper and Lower Houses combined).

To boost the chances for a sustainable society, we are pleading for a draft government agreement drawn up by experts who ‘stand above politics’ that includes both the necessary cuts and the changes we need to make for a sustainable society. Then we can decide which parties would best fit this government agreement.

Now something completely different. Fortunately, the Dutch Agricultural and Horticultural Organization (LTO) is waking up to the fact that we need to stop the excessive transporting animals for slaughtering as that is adverse to the wellbeing of the animals. Toon van Hoof, the LTO’s animal health manager said it was not necessary to drive past twenty abattoirs before getting your animals to one particular abattoir and that this practice was bad for the wellbeing of the animals, increases the risk of disease and lowers the quality of the product. Van Hoof wants animals to be transported within a radius of 500 kilometres, which the Party for the Animals still considers too large as that means around 6.5 hours in a cattle truck. We want a maximum of two hours.

The Party for the Animals is disappointed about the review of the European Animal Testing Guidelines that was handled by the European Parliament last week. While the amendment to the Guideline presented the perfect opportunity to drastically limit animal testing, it was all about serving the interests of science and the pharmaceutical industry. The initial proposal of the European Commission to amend the Animal Testing Guideline had already been substantially watered down under pressure from scientists and pharmaceutical and toxicological companies. Furthermore, the Netherlands has had plenty of opportunities to present proposals for better protecting the interests of animals in the Animal Testing Guideline. The Party for the Animals has therefore repeatedly pressed for the Netherlands to play a proactive role in the negotiations on the review. Unfortunately without result.

Not all new from Europe is bad, however. The European Parliament has again called for a ban on the sale of meat from cloned animals and their offspring. It had already called for such a ban back in July, but the European Union has not taken action. Cloned animals live shorter and are more susceptible to disease – so a ban would be good for both animal wellbeing and food quality. Let’s hope the ban is passed soon!

Until next week,

Marianne