Worldlog Week 34 – 2010


27 augustus 2010

Daar ben ik weer! Na een paar heerlijke weken vakantie gaan we er weer fris tegenaan. In deze Worldlog een update van wat er de afgelopen weken allemaal is gebeurd.

De onderhandelingen voor een nieuw kabinet zijn nog in volle gang. Het lijkt er op dit moment op dat er een minderheidskabinet geformeerd wordt met de rechts liberale VVD en het Christendemocratische CDA, met gedoogsteun van de PVV, de partij van Geert Wilders. Ik heb tijdens het formatiedebat begin augustus aangegeven dat niet alleen het vertrouwen van de burger in de politiek met dit kabinet wordt uitgehold, ook zal er geen duurzaam beleid ontwikkeld worden dat nodig is om de crises die de wereld teisteren echt aan te pakken. De beoogde regeringscombinatie heeft overigens geen meerderheid in de senaat, waarmee een vruchtbare samenwerking met het parlement op de tocht komt te staan. Onze Partij voor de Dieren senator Niko Koffeman heeft begin augustus een opinie-artikel geschreven over deze moeilijke situatie, hetgeen resulteerde in een brief van 8 politieke partijen die in de senaat vertegenwoordigd zijn, die de informateur opmerkzaam maken op dit probleem. Het wordt hard werken de komende jaren om dieren, natuur en milieu op de agenda te houden, maar daar gaan we ons uiterste best voor doen!

Vorige week is er in Nederland een actiedag georganiseerd voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Ik heb meegeholpen door plaats te nemen in het belpanel van de Actie 555 voor Pakistan. De verwoesting en het leed in Pakistan zijn zo onvoorstelbaar groot, en hulp voor de slachtoffers is broodnodig. Ik vind dat op het moment dat je daar iets aan bij kan dragen, hoe klein ook, je dat gelijk moet doen. Het was hartverwarmend om al die Nederlanders aan de telefoon te krijgen die geld wilden storten. Ook het berenreservaat van de internationale dierenbeschermingsorganisatie WSPA is getroffen. Klik hier voor meer informatie.

Daarnaast heb ik op Facebook een prachtige korte documentaire ontvangen over een boerderij in de Verenigde Staten die mishandelde landbouwhuisdieren opvangt. Ook komt een free range kippenboerderij naar voren. Heftige beelden, maar het blijft de realiteit. Klik hier voor de documentaire.

Eerder dit jaar ben ik geïnterviewd door de Italiaanse krant Liberazione en vorige week kreeg ik het artikel overhandigd. Leuk om te weten dat de Partij voor de Dieren in het buitenland ook met belangstelling wordt gevolgd. Voor de Italiaans sprekenden onder ons hierbij de link naar het artikel: [Liberazione]

En als laatste nieuwtje: in Zwitserland is eind juli ook een Partij voor de Dieren opgericht! De Dierenpartij Zwitserland (TPS) opgericht door partijvoorzitter Thomas Märki, tevens voorzitter van de Zwitserse vereniging van vegetariërs. Hij wil met de TPS in 2011 aan de parlementsverkiezingen meedoen. Hij gaf aan dat de TPS niet links en niet rechts is, maar dichtbij het groenliberale gedachtegoed zit. Wij hebben deze partij veel succes gewenst en hopen dat het lukt om mee te doen aan de parlementsverkiezingen!

Tot volgende week!

Marianne

We’re back! A few weeks of relaxing on vacation has recharged our batteries and we are ready to get going again! In this Worldlog we give you an update of events over the past few weeks.

The negotiations over a new government are full swing. It currently seems as though a minority government will be formed with centre-right liberal VVD and the Christian Democrats with parliamentary support from the Geert Wilders’ PVV. During the formation debate in early August, I said that this cabinet will not only undermine people’s confidence in the political system, it means no sustainable policy will be developed which is needed if we are really going to tackle the various crises facing the world. The intended coalition lacks a senate majority, which could jeopardize any meaningful cooperation with the parliament. Our Party for the Animals senator Niko Koffeman wrote an op-ed in early August about this difficult situation. This article resulted in a letter from eight political parties represented in the senate that draws the informateur’s attention to this problem (the ‘informateur’ is a politician who investigates on behalf of the crown whether a proposed cabinet formation will succeed). It’ll be a lot of hard work in the years ahead to keep animals, nature and the environment on the agenda, but we will certainly do our best!

A campaign was organized in the Netherlands last week for the victims of the flooding in Pakistan. I helped man the phones for the donations. The destruction and suffering in Pakistan is so enormous and the need so great. I hope everyone that can contribute something, no matter how small, will do so immediately. It was heart-warming to take calls from all the Dutch people wanting to donate money. The bear reserve of the international animal protection organization WSPA has also been affected. Click here for more information.

I also received on Facebook a wonderful short documentary about a farm in the United States that takes in abused farm pets. It also shows the reality of a ‘free range’ chicken farm. Uncomfortable images, but it remains the reality. Click here for the documentary.

Earlier this year I was interviewed by the Italian newspaper Liberazione and was presented with the article last week. Good to know there is interest in the Party for the Animals from other countries. For those that speak Italian among us, here is the link to the article: [Liberazione]

Last bit of news: Since the end of July, Switzerland has its own Party for the Animals! The Animal Party Switzerland (TPS) was founded by party chairman Thomas Märki, who is also chairman of the Swiss association of vegetarians. He intends to contest the 2011 parliamentary elections with the TPS. He states that the TPS is neither leftwing nor rightwing, but close to the green-liberal philosophy. We wish this party every success for the future and hope that they are indeed able to take part in the parliamentary elections!

Until next week!

Marianne