Worldlog Week 26 – 2009


26 juni 2009

Vandaag wil ik jullie een praktisch voorbeeld geven van de wijze waarop de Nederlandse regering opereert. Zonder daar ook maar iets van tegen het parlement te zeggen, heeft de Nederlandse minister van landbouw miljoenen van Europa gevraagd om de Nederlandse consument over te halen om nóg meer zuivel te consumeren. Niet omdat dat goed is voor de consument, maar omdat de minister denkt dat het goed is voor de sector.

Ik heb daarover het volgende opinieartikel geschreven dat ik graag met je deel:

Joris Driepinter heeft z'n beste tijd nu wel gehad.

Volgens minister Verburg zouden Nederlandse consumenten zeer gebaat zijn bij extra zuivelconsumptie. Daarom lobbyt de bewindsvrouw in Europa voor een 4 miljoen euro kostende promotiecampagne voor melk (a la ‘kip het meest veelzijdige stukje vlees’) onder het motto ‘je lijf schreeuwt om zuivel’. De minister wil zo de in nood verkerende melksector steunen die met een overschot aan melk zit. ‘De omgekeerde wereld’ zegt Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. De sector wilde af van het melkquotum om zo meer te mogen produceren en mede daardoor daalde de prijs. Nu moeten consumenten de melkplas opdrinken ten koste van hun eigen gezondheid en op kosten van de belastingbetaler.

45% Van de Nederlanders lijdt aan overgewicht door met name een te hoge consumptie van dierlijke eiwitten. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft vorig jaar vastgesteld dat stimulering van zuivel- en vleesconsumptie door de Europese Unie tot duizenden doden per jaar zal leiden.

Wageningse en Franse onderzoekers concludeerden april dit jaar dat de uitbreiding van het melkquotum ervoor heeft gezorgd dat de prijs van melk drastisch is gedaald de afgelopen maanden. Veel melkveehouders verkeren nu in financiële problemen. Dat is ernstig, maar goeddeels de schuld van de sector zelf die keer op keer pleitte voor verhoging van de melkproductie.

Landbouwminister Verburg heeft vorig jaar bij haar Europese collega's deze verhoging er door gedrukt, terwijl andere lidstaten zoals Duitsland grote bezwaren hadden. Mede door een sterke lobby vanuit de boerenorganisatie LTO en de zuivelsector heeft ze toch haar zin gekregen. De Partij voor de Dieren heeft als enige partij in de Tweede Kamer continu bezwaar gemaakt tegen een uitbreiding van de melkproductie, want de melkveehouderij is één van de meest onduurzame sectoren van Nederland.

Uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu weten we dat 1 koe jaarlijks net zoveel broeikasgas uitstoot als een auto die 70.000 kilometer rijdt.

De uitlaatgassen en de mestproductie van koeien zorgen voor één derde van het methaangas wereldwijd. Methaan warmt de aarde 20 keer zo snel op als CO2. Daarnaast stoot de koe ook nog een derde van alle ammoniak uit. De melkveehouderij is tevens de nummer één oorzaak waarom boeren massaal regenwoud kappen voor veevoer.

Kunstmest, antibiotica en hormonen die de koeien krijgen toegediend spoelen weg en komen in het drinkwater terecht, vernietigen koraalriffen en zijn de oorzaak van enorme 'dead zones' zonder enig leven in de oceanen. Voeg daaraan toe dat de productie van een litertje melk ook nog zo'n 990 liter water vergt, en het zal duidelijk zijn dat we het hier hebben over een zeer onduurzame sector.

Het is onbestaanbaar dat dit kabinet in tijden van een klimaatcrisis, een voedselcrisis, een fosfaatcrisis, een zoetwatercrisis en een financiële crisis Europees geld wil verspillen aan een sector die slecht scoort bij alle genoemde crises. Steun voor echt duurzame bedrijven als Econcern is er niet, maar de sterk milieuvervuilende en dieronvriendelijke veehouderij wordt kunstmatig in stand gehouden. Het Europese landbouwbeleid is failliet en moet zo snel mogelijk vervangen worden door duurzaam beleid.

Tot volgende week!

Today I would like to give you a practical example of the way in which the Dutch government operates. I say this without sniping at the government but the Dutch minister of agriculture has asked Europe for millions to convince the Dutch public to consume even more dairy. Not because it benefits the consumer, but because the minister thinks it is good for the industry.

I wrote the following opinion piece on the matter that I would like to share with you:

Milk has had its’ day.

According to Minister Verburg, the Dutch consumer would benefit from consuming more dairy. For this reason this government representative is lobbying in Europe for a 4 million euro milk campaign, similar to the ‘chicken is the most multifaceted meat' that features the logline 'Your body is crying out for dairy'. The minister wants to support the struggling dairy industry that has a huge milk mountain to clear. 'It’s a world turned on its head,' says Marianne Thieme from the Party for the Animals. The industry wanted shot of the milk quota in order to be able to produce more which forced prices down. Consumers now have to drink the excess at the expense of their health and the taxpayer's dime.

45% of Dutch nationals suffer from obesity caused by consuming excessive animal proteins. The World Health Organisation (WHO) determined last year that if the European Union stimulates the dairy and meat industry it will lead to thousands of deaths a year.

Researchers in Wageningen and France concluded in April of this year that expanding the milk quota has caused the price of milk to drop drastically these past few months. Quite a few dairy farmers are now struggling with financial issues. This is a serious turn of events but the majority of the blame lies with the industry itself as they have repeatedly begged for increased milk production.

Minister of Agriculture Verburg pushed this increase past her European colleagues last, while other member states such as Germany had considerable objections. Partly due to intensive lobbying from farmer's organisation LTO and the dairy industry, she got her way anyway. The Party for the Animals is the only party in the lower house that has continuously raised objections to expanding milk production, as dairy farming is one of the most unsustainable industries in the Netherlands.

Research by the Centre for Agriculture and Environment has proved that one cow produces just as much greenhouse gasses in one year as a car that drives 70,000 kilometres.

The gasses and manure that cows are responsible for one third of the methane produced worldwide. Methane warms the earth twenty times faster than carbon dioxide. Cows are additionally responsible for one third of ammonia emissions. The diary industry is the number one cause for farmers to fell acres and acres of rainforest for cattle feed.

All the artificial fertiliser, antibiotics and hormones the cows are given wash away and end up in our drinking water supply, destroy coral reefs and the cause of enormous ocean ‘dead zones’ where no living thing resides. Then add a litre of milk that requires around 990 litres of water to produce and it should give you an idea about what we mean when we say it is an unsustainable industry.

I cannot believe that the cabinet in this time of crisis – climate crisis, food crisis, phosphate crisis, a fresh water crisis and financial crisis, wants to waste money on an industry that does nothing to help. There is currently no support for companies such as Econcern, and polluting business that are cruel to animals are being kept going by artificial means. European agriculture is bankrupt and needs to be replaced as quickly as possible by sustainable policy.

See you again next week!