Worldlog Week 18 – 2011


6 mei 2011

Het is reces en daarom waren er deze week geen debatten in de Tweede Kamer. Tijd dus om weer nieuwe energie op te doen en te genieten van het mooie weer. Maar ons werk staat nooit helemaal stil.
Afgelopen week heb ik Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Bleker van Landbouw over het advies om circa 100.000 grauwe ganzen af te schieten. Dit advies is afkomstig van de Ganzen-8, een groep van acht natuur- en jachtorganisaties die op deze manier overlast van ganzen willen tegengaan.

Het advies luidt dat het aantal grauwe ganzen in Nederland terug gebracht moet worden naar 100.000. Naar schatting zijn er nu meer dan 200.000 vogels. Naast dat deze maatregel veel dierenleed met zich meebrengt vormt het geen duurzame oplossing voor de overlast. De omvang van ganzenpopulaties wordt bepaald door het voedselaanbod. Door het grootschalig mestgebruik in de landbouw ontstaan er zeer eiwitrijke graslanden die ganzen aantrekken. Zolang er aantrekkelijke graslanden voor ganzen bestaan zal afschot geen duurzame oplossing vormen, het zorgt alleen voor nieuwe aanwas van ganzen en is aantrekkelijk voor overtrekkende ganzen.

Ik heb de staatssecretaris daarom gevraagd of hij bereid is het mestgebruik te reduceren en in te zetten op diervriendelijke en effectieve methoden om ganzenoverlast tegen te gaan. Het inzaaien van niet-productievelden met witte klaver is een voorbeeld van een diervriendelijke methoden om ganzen te weren uit productievelden.
Daarnaast vroeg ik de staatssecretaris of hij het ethisch verantwoord vindt om massale verwonding van wettelijk beschermde vogels toe te staan vanwege economische redenen. Door het massale gebruik van hagel bij de jacht op ganzen vliegen grote aantallen ganzen met kogels in het lijf die ernstige verwondingen veroorzaken. Ook heb ik de staatssecretaris gevraagd of hij het ethisch verantwoord vindt om dieren die langdurige monogame relaties aangaan te doden om economische redenen. Lijkt mij niet!

Afgelopen week las ik in de media een bericht dat uit onderzoek is gebleken dat de Partij voor de Dieren het meeste oppositie voert tegen het kabinet-Rutte. In 73 procent van de gevallen stemmen wij tegen een voorstel van de regering. En zo is het maar net; we houden vast aan onze idealen!
Op onze website zijn we een e-mailactie gestart om bijensterfte tegen te gaan.

Met de e-mailactie kan de consument tuincentra oproepen geen bestrijdingsmiddelen te verkopen die gevaarlijk zijn voor bijen en andere bestuivers. Giftige bestrijdingsmiddelen zijn belangrijke veroorzakers van de bijensterfte, die vooral in Nederland massale vormen aanneemt. Deze bestrijdingsmiddelen worden niet alleen in de landbouw gebruikt, maar ook door particulieren in de tuin. We willen giftige bestrijdingsmiddelen van de markt halen en hopen dat tuincentra door onze actie hun winkelschappen bij-vriendelijk in zullen richten.

De bijensterfte vindt echter wereldwijd plaats en heeft grote gevolgen voor mensen, dieren, de natuur, kortom, het hele ecosysteem. In de Tweede Kamer doen wij er alles aan om het massale gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw te stoppen. Als we de bij verliezen, verliezen we ons voedsel: tachtig procent van de voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving door de bij. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om langer te wachten voor we in actie komen. Daarom hoop ik dat andere landen ook hun verantwoordelijkheden nemen en stoppen met het gebruiken van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen om te voorkomen dat we de bij verliezen.

Tot volgende week!

As parliament has gone into recess, there were no debates this week. Time to recharge the batteries and enjoy the wonderful weather. But our work never comes to a complete halt.

Last week I submitted Parliamentary questions to Secretary of State for Agriculture Bleker regarding the recommendation to cull approximately 100,000 gray geese. This was the recommendation of the Geese-8, a group of eight nature and hunting organisations that wish to deal with the nuisance caused by geese by culling.
The recommendation states that the number of gray geese in the Netherlands should be reduced to 100,000, half of the estimated current total. Besides the terrible suffering this measure will the inflict on the animals, it is not a sustainable solution to the nuisance. The size of geese populations depends on the supply of food. The large-scale use of fertilizer in the agricultural sector creates grasslands rich in protein that attract geese. As long as there are grasslands that attract geese, culling will never be a sustainable solution. It will only stimulate an increase in the goose population and will attract migrating geese.

Consequently, I asked the secretary of state if he would be willing to reduce the use of fertilizer and apply more effective and more animal-friendly methods to deal with the nuisance caused by geese. Sowing fallow fields with white clover is one example of an animal-friendly method to keep geese away from productive fields.

In addition, I asked the secretary of state if he considered it ethically responsible to permit the mass wounding of legally protected birds for economic reasons. The large-scale use of lead shot in the culling will also seriously injure large numbers of geese. I also asked the secretary of state whether he thought it was ethically responsible to kill animals that pair monogamously for life – all for reasons of economics. I think not!

According to a media report I read last week, no other party opposes the Rutte government like the Party for the Animals. We have voted against government proposals in 73 percent of cases. And that’s sounds just about right: we are a party that sticks to its ideals!

On our website we have started an e-mail campaign to stop bee deaths. Via this campaign, consumers can call on garden centres not to sell herbicides that are dangerous to bees and other pollinators. Poisonous herbicides are a major contributor to bee deaths, which is occurring on a massive scale particularly in the Netherlands. These herbicides are not only used in the agricultural sector, but also by private individuals in their gardens. We want to see poisonous herbicides withdrawn from the market and we hope our campaign will get garden centres to stock their shelves with bee-friendly alternatives.

Bee death is however a worldwide phenomenon, which is having far-reaching consequences for people, animals, nature – in other words – the entire ecosystem. Our party in the Lower House is doing everything possible to stop the use of dangerous herbicides in the agricultural sector. If we lose the bee, we lose our food: eighty percent of plants used as food crops depend on pollination by the bee. We simply cannot afford to wait any longer – we must take action now. I therefore hope other countries will also step up to the plate and stop the use of dangerous herbicides to prevent to loss of the bee.

Until next week!