Worldlog Week 11 – 2011


18 maart 2011

Net als vele anderen, volg ook ik de verschrikkelijke gevolgen van de ramp in Japan. The big Picture van The Boston Globe geeft een beeld van de ramp en zorgt ervoor dat we stil blijven staan bij het immense leed dat Japan nog steeds treft.

Op deze website de top 10 mythes over kernenergie. Speciaal voor mensen die nog overtuigd moeten worden dat kernenergie geen duurzaam alternatief is. De opwekking van kernenergie levert radioactief afval op dat tienduizenden jaren gevaarlijk blijft. Toekomstige generaties worden zo geconfronteerd met een enorm en vooralsnog onoplosbaar afvalprobleem. Daarbij is het delven en verrijken van uranium, de grondstof voor kernenergie, zeer vervuilend, en tenslotte is uranium ook een eindige grondstof.

Daarnaast laten de ontwikkelingen rond Tokyo Electric Power (het bedrijf dat veel van de kerncentrales in Japan beheerd) zien dat nutsvoorzieningen in handen van de overheid horen. Ook in Nederland moet de overheid beheerder zijn van onze nutsvoorzieningen en geen verlengstuk van commerciële belangen worden.

In Nederland is de afgelopen week gedemonstreerd tegen de plannen voor nieuwe kerncentrales in Nederland en het openhouden van de enige kerncentrale in het plaatsje Borssele. Het huidige kabinet geeft volgend jaar waarschijnlijk goedkeuring aan energiebedrijf Delta voor een vergunning om in Borssele een tweede kerncentrale te bouwen. Ik hoop dat er in de komende maanden heel veel demonstranten aan zullen sluiten en de kabinetsplannen terug gedraaid zullen worden. Atoomenergie moet stoppen!

Helaas ziet de minster van Economische Zaken op dit moment nog geen aanleiding het Nederlandse standpunt te herzien. Dit in tegenstelling tot Zwitserland en Duitsland, waar de regering de plannen om nieuw kerncentrales te bouwen op heeft geschort.

En nieuws vanuit de Tweede Kamer. Wij willen per direct een verbod op bestrijdingsmiddelen die gevaarlijk zijn voor bijen. Het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla besteedde in de televisie-uitzending van 12 maart aandacht aan de wereldwijde bijensterfte, die vooral in Nederland massale vormen aanneemt. Al geruime tijd dringen wij aan op het van de markt halen van de extreem giftige bestrijdingsmiddelen die met het verlies van de bij in verband worden gebracht. In Frankrijk, Italië en Slovenië is inmiddels een verbod op deze gevaarlijke gifstoffen (de zogenaamde neonicotinoïden zoals imidacloprid) ingevoerd. In Nederland blijft het door het kabinet aangemerkte kenniscentrum over bijen aan de Wageningen Universiteit hardnekkig ieder verband ontkennen tussen het gifgebruik en de sterfte van bijenvolken.

Eerder deze week luidde ook de Verenigde Naties de alarmklok over de wereldwijde bijensterfte. Op sommige plekken in de wereld is het aantal bijen met wel 85 procent gedaald. Dat kan leiden tot een internationale crisis, zo concludeerden de milieuwetenschappers van de VN.

Deze week stond gekloond vlees ter discussie in de Europese Unie. De Europese politiek heeft de handel in gekloonde dieren en producten van deze dieren voorlopig verboden, maar er is nog teveel ruimte om het verbod te omzeilen. Er is namelijk nog niets vastgelegd over de nakomelingen van klonen. Door de onduidelijke regelgeving kan er nu nog steeds kloonvlees uit landen als Amerika, Canada en Argentinië worden geïmporteerd. Over deze regelgeving werd deze week gesproken in het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Het Europees Parlement vindt dat vlees van gekloonde dieren en hun nakomelingen niet in de handel mag komen. Maar helaas denkt de Europese Commissie dat er een handelsoorlog met de Verenigde Staten komt als Europa tot een invoerstop besluit of vermelding van de herkomst verplicht stelt. De Partij voor de Dieren vindt het klonen van dieren moreel verwerpelijk. Het klonen brengt ernstige welzijnsproblemen voor dieren met zich mee en stuit op veel ethische bezwaren. Laten we hopen dat de handel in gekloonde dieren en producten van deze dieren totaal verboden wordt.

Tot volgende week!

Marianne

Just as many others, I too followed the terrifying developments in Japan. The Boston Globe's Big Picture gives an impression of the disaster and ensures we pause to consider the immense suffering that his hit Japan.

This website discusses the top 10 myths about nuclear energy. This is especially for the people who are not convinced that nuclear energy is a sustainable alternative. Generating nuclear energy produces radioactive waste that remains dangerous for tens of thousands of years. Future generations will be confronted with an enormous and, for the time being, unsolvable waste issue. Extracting and enriching uranium, the raw material for nuclear energy, is highly polluting, and uranium is also a finite resource.

The developments around Tokyo Electric Power (the company that manages many of the nuclear stations in Japan), go to prove that utilities belong under government control. The government should manage the utilities in the Netherlands too. They should not be an extension of commercial interests.

Last week the Netherlands protested against plans for new nuclear power plants on Dutch soil and keeping a the only nuclear power plant in Borssele open. The current cabinet will probably award energy company Delta a license to build a second nuclear power plant in Borssele. I hope that in the coming months the people will protest heavily and that the cabinet will reverse those plans. Atomic energy must be stopped!

Unfortunately the Minister of Economic Affairs is not currently willing to reconsider the Netherlands' standpoint. This is the exact opposite of what has happened in Switzerland and Germany. The governments there have suspended plans for new nuclear power plants.

Now for news from the Lower House. We want a direct ban on pesticides that harm bees. In a television programme on 12 March, a Dutch research programme called Zembla garnered attention for the phenomena of worldwide bee death which is taking place on a massive scale, in the Netherlands in particular. We have been pushing for extremely toxic pesticides connected to bee-loss to be taken off the market for a very long time now. France, Italy and Slovenia have in the meantime introduced a ban on these dangerous toxins – these so-called neonicotinoids. In the Netherlands, the cabinet-appointed knowledge centre for bees at Wageningen University still vehemently denies the link between using these toxins and bee death.

Earlier this week the United Nations also sounded the alarm about global bee death. In some places in the world, the bee population has dropped by 85 percent. Environmental scientists at the UN have concluded that this could lead to an international crisis.

This week the European Union discussed cloned meat. European politics has provisionally banned trading in cloned animals and their products, but there is still too much room to duck this ban. Nothing yet has been established about the clone's descendants. Because of uncertain regulations, countries can still import cloned meat from such places as America, Canada, and Argentina. European parliament and the European Commission are discussing these regulations this week.

European parliament finds that meat from cloned animals and their descendents may not be traded. But unfortunately the European Commission believes that Europe will enter a trade war with the United States if it decides to stop imports or set up an obligatory announcement of origin. The Party for the Animals believes that cloning animals is morally reprehensible. Cloning entails serious health issues for animals and contravenes many ethics issues. Let's hope that trade in cloned animals and their products is banned entirely.

See you next week!

Marianne