Worldlog Week 08 – 2013


18 februari 2013

En weer een doorbraak voor dierenwelzijn vorige week! Onze motie voor een verlaging van de Europese visserijsubsidies is aangenomen. De Nederlandse regering moet zich nu in Europa gaan inzetten voor verlaging van deze zeer onduurzame subsidievorm. Door torenhoge subsidies is de Europese visserijvloot veel te groot geworden. Alleen al tussen 2007 en 2013 ging zo’n € 4,3 miljard Europese subsidie naar de visserijsector.

©iStockphoto.com/LordRunar

De vispopulaties kunnen deze enorme stroom vissersboten simpelweg niet aan. Zeventig procent van de visbestanden in Europese wateren wordt inmiddels met uitsterven bedreigd… Snel actie is dus zeker nodig!

In Nederland veel ophef over het paardenvleesschandaal. Bedrijven in meerdere Europese landen zijn betrokken bij de verkoop van wat eigenlijk (100 procent) rundvlees moest zijn, maar paardenvlees bleek te bevatten. Daarom heb ik Kamervragen gesteld hierover. Ik wil onder andere weten hoe het bijmengen van paardenvlees bij rundvlees zich aan de controle op vleesverwerking heeft kunnen onttrekken en niet eerder is opgemerkt. De Voedsel en Waren Autoriteit, de controlerende instantie in Nederland, onderzoekt nu in ieder geval of er ook in Nederlands rundvlees vlees van (Roemeense) paarden terecht gekomen kan zijn.

©iStockphoto.com/Lebazele

Fraude met paardenvlees zou al meer dan vijf jaar bezig zijn. Dit schandaal laat duidelijk zien hoe erg het eraan toe is in de vleesindustrie en hoe onze behoefte aan zo goedkoop mogelijk vlees ervoor gezorgd heeft dat de vleessector gaat frauderen (paardenvlees is goedkoper dan koeienvlees).

In mijn Kamervragen vraag ik ook duidelijk over het bericht dat zwerfhonden in diervoeding terecht zouden komen. Een heel akelig (eventueel) tweede vleesschandaal. Als de antwoorden op mijn Kamervragen binnen zijn, meer hierover.

Helaas probeert Spanje het weer: ‘stierenvechten als cultureel erfgoed’. Op Change.org is een Spaanse petitie opgezet om te voorkomen dat stierenvechten als cultureel erfgoed wordt aangemerkt. Het is in het Spaans, maar een handtekening zetten moet lukken!

Foto: Change.org

Wie nog steeds beweert dat we kunnen terugkeren naar ongebreidelde economische groei moet daar nog eens over nadenken. Slechts 1 partij in Nederland gelooft niet in eindeloze economische groei op een planeet die krimpt qua hulpbronnen. De Partij voor de Dieren dus 😉 Alleen wij zien in dat economische groei niet de oplossing, maar het probleem is.

Ik spreek deze week op The International Congress on Vegetarian Nutrition van de Loma Linda University in Californië. Kijk voor meer informatie op http://www.vegetariannutrition.org.

En op 28 februari mag ik mijn ‘Idee voor Nederland’ presenteren. Ik ga in een debatcentrum in Amsterdam de volgende stelling verdedigen: We kunnen de wereld alleen maar voeden door een transitie naar veel minder dierlijke en veel meer plantaardige eiwitten. Veehouderij is een doodlopend spoor, de snel toenemende wereldbevolking kan door geen enkele vorm van veehouderij adequaat worden gevoed.

Nederland houdt relatief gezien het meeste vee ter wereld en is slager en melkboer van heel veel andere landen. 70 miljard kilogram mest maakt daarnaast van Nederland het vieste jongetje van Europa. Het pleidooi om verder te intensiveren, megastallen te bouwen in binnen- en buitenland en nog meer dieren te houden dan de 500 miljoen die nu al jaarlijks geslacht worden is voor mij onacceptabel. Ben benieuwd!

Hartelijke groet, Marianne

We've had another breakthrough in animal welfare this week! Our motion to lower the European fishing subsidies was accepted. The Dutch government will now have to work to lower this highly unsustainable subsidy form in Europe. The sky-high subsidies have meant European fleets have grown far too large. Between 2007 and 2013 alone, €4.3 billion of subsidy money went to the European fishing industry.

©iStockphoto.com/LordRunar

Fish populations can simply not withstand this enormous stream of fishing boats. Seventy percent of fish stocks in European waters are now threatened with extinction…so we definitely need to act now!

This week, the Netherlands has made a huge fuss about the horse meat scandal. Businesses in several European countries are involved in selling what should have been 100% beef, but that later proved to contain some horse meat. That is why I asked parliamentary questions on this topic. I would like to know such things as how horse meat being added to beef managed to pass inspection and not be noticed earlier. The Food and Consumer Product Safety Authority, the Netherlands' inspection agency, is now investigating whether Dutch beef contains Romanian horse meat.

©iStockphoto.com/Lebazele

This horse meat fraud has apparently been going on for more than five years. This scandal clearly shows how bad it is with the meat industry, and how our need for the cheapest meat possible has lead the meat industry to defraud us (horse meat is cheaper than cow flesh).

During my parliamentary questions, I asked about the story of stray dogs ending up in animal feed. A very grisly (possible) second meat scandal. I will tell you more once I've received the answers to my parliamentary questions.

Unfortunately, Spain's trying it on again: ‘bull fighting as cultural heritage'. Change.org has set up a Spanish petition to prevent bull fighting from being recognised as a cultural heritage. It is in Spanish, but you should be able to sign your name!

Photo: change.org

Those who assert we can return to unbridled economic growth need to rethink that idea. Just one party in the Netherlands does not believe in unending economic growth on an earth that's shrinking in terms of resources. That party? The Party for the Animals! 😉 Only we see that economic growth is not the solution, but the problem.

Next week I'm speaking at The International Congress on Vegetarian Nutrition at the Loma Linda University in California. Go to http://www.vegetariannutrition.org for more information.

And on 28 February I'm going to present my ‘Idea for the Netherlands'. I'm going to defend the following stance in a debate centre in Amsterdam: We can only feed the world by transitioning to eating much less animal proteins, and much more vegetable proteins. Cattle farming is a dead-end street, it cannot feed the quickly increasing world population in any form.

Relatively speaking, the Netherlands has the most cattle in the world and acts as a butcher and diary farmer to many other countries. 70 billion kilograms of fertiliser also makes the Netherlands the dirtiest kid in Europe. The argument of further intensification, building megastalls in and around the Netherlands, and keeping even more animals than the 500 million that are already slaughtered each year, I believe, is unacceptable. I'm curious to see how it will turn out!

Cordial greetings, Marianne