Worldlog Week 06 – 2010


12 februari 2010

Tijdens de aftrap van de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam heb ik afgelopen zondag ons tienduizendste lid mogen verwelkomen! De verkiezingen vinden 3 maart plaats en de Partij voor de Dieren doet mee in zes gemeenten. Het tienduizendste lid vertelde dat ze lid is geworden omdat de Partij voor de Dieren de enige partij is die planeetbreed kijkt en niet zoals andere partijen, vooral de korte termijn belangen van de westerse mens en zijn geld voorop stelt. Erg mooi om dit van ons nieuwe lid te horen. Ik ben blij dat steeds meer mensen ons werk belangrijk vinden en lid worden van de partij.

Marianne Thieme samen met het tienduizendste lid

Afgelopen zaterdag 13 februari organiseerden we een spetterende aftrap van de gemeenteraadsverkiezingscampagne in Den Haag. Met het uitdelen van een diervriendelijke Valentijnsverrassing in het centrum van de stad wilden we op een positieve manier aandacht vragen voor onze standpunten. Ik ben heel blij met de goede kandidaten die we hebben kunnen vinden en het enthousiasme waarmee ze de belangen van dieren, natuur en milieu op lokaal niveau willen gaan behartigen.

Deze week kwamen er terechte opmerkingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat er een breder onderzoek naar de Q-koorts noodzakelijk is. Zij stellen dat er in het onderzoek vanuit het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Landbouw, Natuur en Milieu de rol van de agrarische sector beter moet worden belicht. De voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven geeft aan dat het toezicht en de controle van bedrijven op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en voedselkwaliteit nu aan de sector zelf wordt overgelaten. Ik vind het volstrekt onverantwoord dat de normering, het toezicht en de controle niet door de overheid wordt gedaan. Ik ben druk bezig om hier iets aan te veranderen!

Uiteindelijk erkent het kabinet dan toch in een brief naar de Kamer dat de informatievoorziening over het Irak-besluit (kabinetsbesluit om de Amerikaanse inval in Irak te steunen) beter had gekund. Wij vinden het goed dat een aantal kritiekpunten van de Commissie Davids, die het Nederlandse Irak-besluit onderzoekt, door het kabinet alsnog zijn onderstreept. Wel blijven er veel verschillen bestaan tussen de coalitiepartners over de inval in Irak in 2003. Ik vraag me dan ook af of die grote verschillen overbrugd kunnen worden. Het zou nog steeds goed kunnen dat er vervroegde verkiezingen komen. We debatteren komende week over de kwestie. Ik ben benieuwd!

Het is een goede zaak dat Wakker Dier, een Nederlandse dierenbeschermingsorganisatie die zich verzet tegen de intensieve veehouderij, afgelopen week in actie is gekomen tegen de misleidende reclame van supermarktketen Super de Boer op hun website en in hun magazine ‘Lekker Leven’ over hun zogenaamd diervriendelijk varkensvlees. Ze sommeren Super de Boer het magazine ‘Lekker Leven’ uit de schappen en van internet te halen. Verder eist Wakker Dier dat Super de Boer het verhaal over duurzamer diervriendelijker varkensvlees publiekelijk rectificeert. Indien de supermarkt dat niet doet zullen zij een kort geding beginnen. Ik hoop dat Super de Boer haar lesje heeft geleerd en geen reclame meer maakt voor varkensvlees dat helemaal niet diervriendelijk is.

Tot volgende week, Marianne

Last Sunday during the kick-off of the municipal elections in Amsterdam I welcomed our ten-thousandth member! The elections are set for 3 March and the Party for the Animals is participating in six municipalities. Our ten-thousandth member told us that she joined because we are the only party with a planet-wide focus and, unlike the other parties, we choose not to fight purely for the short-term benefit of Western society and its financial interests. Extremely inspiring words from our new member. I am pleased that ever more people are finding our work important and wanting to join the party.

We kicked off the municipal elections campaign in style in The Hague on Saturday 13 February. We passed out an animal-friendly Valentine’s surprise to people in the city centre to spread our message. I am very pleased with the strong candidates we are fielding and with the enthusiasm and dedication with which they are going to fight for the rights of animals, nature and the environment at the local level.

This week the Dutch Safety Board rightly called for a broader inquiry into the Q-fever outbreak. They argue that an inquiry by the Ministry of Public Health and the Ministry of Agriculture, Nature and the Environment should shed more light on the agrarian sector. The chairman of the Dutch Safety Board, Pieter van Vollenhoven, points out that,as it is now, the sector regulates itself in the areas of public health, animal welfare and food quality. I consider completely irresponsible that the government is not in charge of supervising and regulating this sector. I am committed to changing this state of affairs!

The Cabinet has finally admitted in a letter to the Lower House that the information provided leading up to the Iraq decision (the Cabinet decision to support the American invasion of Iraq) left something to be desired. We are pleased that a number of the criticisms voiced by the Davids Committee, which is conducting the inquiry into the decision by the Dutch government regarding Iraq, have been underscored by the Cabinet. Yet many differences remain between the coalition partners concerning the invasion of Iraq in 2003 and I wonder if those major differences can ever be bridged. Early elections are certainly a distinct possibility. We will be debating the issue in the next few weeks in parliament. I am curious to see how this will all pan out!

We are happy to see that Wakker Dier, a Dutch animal rights organization that opposes factory farming, swung into action last week about the misleading advertising campaign of supermarket chain Super de Boer regarding their so-called animal-friendly pork on their website and in their magazine ‘Lekker Leven’. They are demanding that Super de Boer withdraw the magazine ‘Lekker Leven’ and stop the campaign on their website. Wakker Dier also demands that Super de Boer publically rectify the story about sustainable animal-friendly pork. Wakker Dier is threatening legal action otherwise. I hope that Super de Boer has learned its lesson and will no longer advertise pork as being animal friendly when it clearly is not.

Until next week, Marianne