Worldlog Week 04 – 2009


23 januari 2009

Dinsdag was een historische dag, de beëdiging van de eerste zwarte president van de Verenigde Staten. En hij begrijpt meer van voeding dan onze minister van Landbouw, kijk maar eens naar dit filmpje.

Woensdag hebben we deelgenomen aan het debat over maatregelen om de kredietcrisis in te dammen. Wat opmerkelijk is, is dat de minister van Financiën dinsdag in een opinie-artikel duidelijk heeft gemaakt dat niet alleen de kredietcrisis bestreden moet worden, maar in samenhang bezien moet worden met de klimaatcrisis en de voedselcrisis. Dat is geweldig, wij pleiten daar al voor sinds het begin van de crisis.

Minister Verburg van Landbouw heeft donderdag aangekondigd het jagen met valken te gaan versoepelen. De minister wil afgerichte roofvogels meer gaan inzetten tegen schade en overlast door vogels of andere dieren. Zo mag in Nederland alleen gejaagd worden met de havik en slechtvalk, is jagen in de meeste natuurterreinen verboden en mogen er in Nederland niet meer dan 200 valkeniersaktes verstrekt worden. Valkeniers mogen daarnaast alleen jagen op konijn, haas, wilde eend, fazant en houtduif. De minister kondigde de versoepeling aan bij de opening van het valkerijmuseum in Valkenswaard. Dat is inderdaad de plek waar de valkerij thuishoort, in het museum en zeker niet in onze tijd.
Er wordt volop gestroopt, met name slechtvalken zijn goud waard in de illegale handel, bijvoorbeeld in Saoudi Arabië. Roofvogels zijn er niet om in gevangenschap gehouden te worden en te worden opgezet tegen andere dieren in opdracht van de mens. We zullen er alles aan doen om deze versoepeling tegen te houden.

Als jagers hun lust om te doden nog niet genoeg botgevierd hebben op de ganzen in Noord-Holland, de damherten in de natuurgebieden van Zeeland of de zwijnen op de Veluwe, kunnen ze een nog altijd een jachtreis boeken naar Afrika. Op deze website zie je een promotiefilmpje voor dit soort moordreizen. Zonder enige schaamte laat men zien hoe fijn het is om een dier (krokodil, olifant, zebra, wildebeest …) neer ter schieten en ermee te pronken. Zie hier de ware reden waarom ook het handjevol jagers hier in Nederland keihard lobbyt om naar hartenlust te kunnen schieten op herten, reeën, zwijnen en ander ‘grof wild’. Het Engelse woord voor Wild: ‘Game’ (= spel), is nog immer veelzeggend.
Op de site worden de jagers aangemoedigd kinderen van 16 jaar en jonger mee te laten ‘sporten’, omdat ‘Global Sporting Safaris believes that the young hunters today are the future of the sport for tomorrow.’ Voor kinderen gelden speciale kortingen…

In een Nederlandstalig artikel op nieuwsblad.be over de olifantenjacht stond dat Jager Geert in het Belgische Tv-programma Telefacts (april 2008) aangegeven had dat het doodschieten van een olifant 'pure ontspanning' is. Het Wereld Natuurfonds heeft er geen moeite mee 'zolang de vergunning maar op orde is'.

Olifantenjager Geert in het magazine 'Telefacts': 'Dit is pure ontspanning.'

Tot volgende week!

Tuesday was a historical day, it was the inauguration of the first black president of the United States. And he understands more about nutrition than our Minister of Agriculture, just look at this clip.

On Wednesday we took part in the debate on measures to restrict the negative consequences of the credit crisis. I found it striking that the Minister of Finance wrote in an opinion piece on Tuesday that not only should we work on the credit crisis, but also the climate and food crises. That's wonderful! This is something we've been arguing for since before the crisis.

Minister Verburg of Agriculture announced her intent on Thursday to relax the rules surrounding hunting with falcons. The minister wants to make more use of trained birds of prey to fight the damage and nuisance caused by birds and other animals. People in the Netherlands may only hunt using the hawk and peregrine and hunting in most nature reserves is banned. There can be no more than 200 falconer's permits in the Netherlands at any time. Falconers may only hunt rabbits, hares, wild ducks, pheasants and wood pigeon. The minister announced the relaxed rules at the opening of the falconry museum in Valkenswaard. That is where falconry belongs – in a museum and not in our modern times.

Birds of prey are widely poached, especially the peregrine as they are worth their weight in gold on the black markets in countries such as Saudi Arabia. Birds of prey are not meant to be kept in captivity and used against other animals in the service of man. We will do everything we can do stop this relaxation of the rules.

If hunters haven't expended their blood lust on the geese in Noord-Holland, the fallow deer in Zeeland's nature reserves or the pigs in de Veluwe, they can always book a hunting trip to Africa.

This website has a promotional film for just this sort of murderous holiday. They show, without the least bit of shame, how wonderful they think it is to shoot an animal (crocodile, elephant, zebra, wildebeest) and then show off the corpse. This is the real reason a handful of hunters here in the Netherlands are lobbying hard to shoot deer, stag and swine to their heart's content. The English word for wild animals is “game” – something I think that's very telling. The site encourages hunters to let children of16 years old and younger to “get in on the sport” because ‘Global Sporting Safaris believes that the young hunters today are the future of the sport for tomorrow.’ Children are even given a special discount…

Niewsblad.be published a Dutch language article about elephant hunting. It reported that Hunter Geert had said in Belgian television programme called Telefacts, (April 2008) that shooting an elephant was “pure relaxation”. The World Wide Fund for Nature has no problem with this “as long as their license is valid”

Elephant hunter Geert in 'Telefacts': 'This is pure relaxation.'

See you next week!