Worldlog Week 03 – 2013


14 januari 2013

Het nieuwe jaar staat altijd in het teken van goede voornemens. Mijn goede voornemen is duidelijk: ook dit jaar gaan we weer knallen voor dieren, natuur en milieu! Daarentegen willen we dat knallen rond oud & nieuw zo snel mogelijk tot de verleden tijd gaat behoren. In december hebben we opnieuw gepleit voor een verbod op consumentenvuurwerk. Honderden mensen raken jaarlijks gewond door het afsteken van vuurwerk op straat, waaronder veel kinderen. Het geknal bezorgt bovendien miljoenen dieren veel angst en stress en vuurwerk schaadt het milieu. Hoog tijd dus om hier paal en perk aan te stellen.

De overgrote meerderheid van de Kamer heeft er totaal geen moeite mee dat het kabinet haar internationale verplichtingen voor het klimaat niet nakomt. Dat blijkt uit de stemming over mijn motie net voor het reces. In de motie vroeg ik de regering maatregelen te treffen die nodig zijn om de klimaatdoelen te halen waar Nederland zich in het kader van het VN-Klimaatverdrag toe heeft verplicht. Nederland heeft officieel erkend dat de aarde niet meer dan 2 graden mag opwarmen. Bovendien heeft de regering erkend en toegezegd dat Nederland de maatregelen zou treffen die nodig zijn om verdere opwarming te voorkomen. Dat betekent onder meer dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 40 procent verminderd moet zijn ten opzichte van 1990.

Het is beschamend om te zien dat Nederland weigert haar verantwoordelijkheid te nemen. We zijn een van de grootste vervuilers ter wereld, we moeten nu stoppen met het verder opwarmen van de aarde. Alleen een radicale omslag in het beleid biedt zicht op een meer duurzame toekomst.

Wil je meer te weten komen over het tot stand komen van vleesproducten in de Verenigde Staten? Kijk dan naar deze video van Jamie Oliver.

Het ‘vlees’ dat geproduceerd wordt van het eigenlijk niet eetbare vlees van een koe wordt door Oliver als ‘pink slime’ gedefinieerd. Zijn werk om ‘pink slime’ onder de aandacht te brengen heeft al zijn vruchten afgeworpen: Jamie Oliver is aangeklaagd wegens een rel rondom ‘pink slime’.

En de mensen in het volgende filmpje hadden heel veel geluk bij hun tripje ‘dolfijnen kijken’: ze zagen het zeldzame fenomeen ‘super-pod’ waarbij een zeer grote groep dolfijnen samen optrekt.

Deze animatievideo wil ik jullie niet onthouden! Zeer pakkend weergegeven wat de problemen zijn op aarde in drie minuten.

In Nederland groeit het percentage vegetariërs en mensen die af en toe vlees laten staan. Helaas gaat het juist de andere kant op in India. De steeds grotere groep middenklassers in India wisselt hun vegetarische levensstijl in voor een menu met vlees. Hierdoor neemt de druk op het klimaat, onze grondstoffen, de natuur, dierenwelzijn en biodiversiteit steeds verder toe. Er moet dan ook een mondiale aanpak komen van het voedselprobleem. Een van de oplossingen ligt bij de Europese Unie: het Gemeenschappelijk Landbouwbudget van de Europese Unie moet de komende jaren gebruikt worden om boeren te helpen om te schakelen naar biologische landbouw.

Deze week begint de Kamer weer met vergaderen. We hebben de behandeling van de begroting van Economische Zaken volgende week nog voor de boeg. Onder Economische Zaken vallen alle dossiers die met de intensieve veehouderij, dierenwelzijn en natuur te maken hebben. Genoeg werk te verzetten dus!

Groeten, Marianne

The new year is always a time for resolutions. My own new year’s resolution is clear: continue the fight for animals, nature and the environment! At the same time, we would like to see an end to all the banging and explosions around the new year’s celebrations. In December we again argued for a ban on consumer fireworks. Each year hundreds of people, including many children, are injured by fireworks. Moreover, the racket causes stress to millions of animals and fireworks are bad for the environment. It is high time to put a stop to the practice.

The vast majority in Dutch members of parliament seem to have no trouble whatsoever with the fact that the Dutch government is failing to meet its international climate obligations. This sad fact was made clear during the vote on my motion before the parliamentary recess. In the motion, I asked the government to take the measures necessary for the Netherlands to meet its climate objectives under the UN Climate Treaty to which it is a signatory. The Netherlands has officially stated that the earth must not be allowed to warm any more that two degrees. Moreover, the government has promised that the Netherlands would take measures necessary to prevent any further warming of the planet. This means that Dutch emissions of greenhouse gases must be reduced by 40 percent in 2020 relative to 1990.

It is shameful that the Netherlands refuses to take its responsibility. We are among the world’s worst polluters and we must immediately end the continued warming up of the planet. Only a radical change of policy offers the perspective of a more sustainable future.

Interested in finding out more about how meat products are produced in the United States? Then check out this video from Jamie Oliver.

Oliver refers to the ‘meat’ that is produced from the inedible parts of the cow as ‘pink slime’. His efforts to get people aware of ‘pink slime’ has already borne fruit: Jamie Oliver has been sued in a row surrounding ‘pink slime’.

And the people in the next film had incredibe good luck on their trip to spot dolphins: they saw ‘super pod’ of dolphins, a very rare phenomenon indeed.

And this animation you have just got to see! The problems the world faces compressed into three minutes.

The percentage of people in the Netherlands that are vegetarians or forego meat on a regular basis is growing. Unfortunately the opposite trend can be observed in India. The growing middle class in India is increasingly exchanging its vegetarian lifestyle for a meat-filled menu. This trend will increase the pressure on the climate, our natural resources, nature, animal welfare and biodiversity. We need to tackle the food problem as a planet. One of the solutions can be offered by the European Union: over the next few years, the UN agriculture budget must be used to help farmers switch to biological agriculture.

Parliament is back in session. On the agenda for next week is the discussion of the budget of the Ministry of Economic Affairs. Economic Affairs includes all the portfolios dealing with intensive livestock raising, animal welfare and nature. So I will be pretty busy as you can imagine!

Till next week, Marianne