Worldlog Week 03 – 2010


22 januari 2010

Het parlementaire jaar is weer in volle hevigheid losgebarsten. Een commissie heeft in opdracht van de Nederlandse regering onderzoek gedaan naar de legitimiteit van de inval in Irak, en de uitkomst zal weinigen verbazen: we zaten gewoon fout!

Er is bijna een kabinetscrisis voortgekomen uit de afwerende wijze waarop de minister president de uitkomsten van het rapport opzij probeerde te schuiven, maar vooralsnog heeft de regeringscoalitie de rijen weer gesloten, uit angst voor verkiezingen en succes voor de anti-islampartij van Geert Wilders. Ik verwacht desalniettemin dat ze de rit niet zullen uitzitten en dat we vervroegde verkiezingen zullen krijgen.

Nu bereiden we ons voor op de verkiezingen voor de gemeenteraden. We hebben inmiddels 20 volksvertegenwoordigers in parlement, Provinciale Staten en Waterschappen, en we doen op 3 maart mee in 10 gemeenten aan de gemeenteraadsverkiezingen.

We hebben bewust gekozen voor een beperkt aantal gemeenten, omdat we vinden dat we niet alleen voldoende kiezerspotentieel moeten hebben, maar ook een sterke lokale organisatie en hele goede kandidaten, die zich ook in hun eigen stad bewust zijn dat ze ambassadeurs zijn van een wereldwijde beweging die zich sterk maakt voor dierenrechten.

In de senaat hebben we afgelopen week een debat gehad over een verbod op seks met dieren. Volgens de indiener die lid is van de Partij van de Arbeid, wilde hij de seksuele integriteit van dieren beschermen, maar dat kan natuurlijk onmogelijk wanneer je wel seks met dieren verbiedt door het onder ‘ontuchtige handelingen’ te scharen, maar je blijft toestaan dat varkens onverdoofd gecastreerd worden, koeien kunstmatig geïnsemineerd en dat koeien voortdurend drachtig gemaakt moeten worden louter om de melkproductie ten behoeve van mensen op gang te houden. Ook het levend versnipperen van tientallen miljoenen eendagshaantjes past niet in het beeld van het beschermen van de seksuele integriteit van dieren.

En dus kwam de aap uit de mouw, eigenlijk is de wet geen dierenbeschermingswet, maar een wet om de zeden te beschermen. Wij hebben aangegeven de wet te zullen steunen, hoewel we in de regel helemaal geen voorstanders zijn van nieuwe zedelijkheidswetgeving.

Maar het is een klein stapje vooruit in het denken om dieren te vrijwaren van inbreuken door de mens op hun integriteit. We verheugen ons op de volgende stappen waarin dieren echt de vrijheid zullen krijgen om naar hun aard te leven.

Tot volgende week!

The parliamentary year has started with a vengeance once again. The Dutch government tasked a committee to inquire into the legitimacy of the attack on Iraq. The results will surprise no one: We were in the wrong!

The way the Prime Minister tried to push the findings aside almost caused a crisis in the cabinet. However, the government coalitions have closed ranks once again for now as they fear both the elections and the success of Geert Wilders' anti-Islam party. I expect nevertheless that they will not ride it out and that they will push the elections forward.

We are now starting preparations for the city council elections. We currently have 20 representatives of the people in parliament, States-Provincial and water boards. Then on the third of March we will participate in the city council elections for ten municipalities.

We made a conscious decision to limit ourselves to a small number of municipalities as we believe we need not only sufficient potential voters, but also a strong local organisation and excellent candidates. These people are aware of the fact that they are ambassadors of a global animal rights movement.

Last week in the senate we debated the prohibition of sex with animals. According to the submitter, a member of the Dutch Labour Party, he wanted to protect animal’s sexual integrity. This however is impossible when you want to forbid sex with animals, classifying it as a ‘lewd act’, but then allow pigs to be castrated with no anaesthetic, allow cows to be artificially inseminated, keeping them permanently pregnant to keep milk production afloat to benefit humans. Nor does cutting up tens of millions of one day old chicks fit into the idea of protecting animal sexual integrity.

Finally the truth came to light. The act is not an animal protection law, but rather one to protect morals. We indicated that we would support the act but as a rule we do not support new morality legislation.

But it is a small step forward in the thought processes that safeguard animals from human infringements on their integrity. We are looking forward to the next steps in which animals are given the freedom to live according to their natures.

See you next week!