Worldlog Week 03 – 2009


16 januari 2009

Allemaal nog de beste wensen voor 2009! Ik heb zojuist de laatste hand gelegd aan m’n nieuwe boek “Het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen”. In het boek beschrijf ik de samenhang tussen de kredietcrisis, klimaatcrisis, voedselcrisis, zoetwatercrisis, valutacrisis en biodiversiteitscrisis. Deze crises vertonen belangrijke overeenkomsten, veroorzaakt door menselijke hebzucht en kortetermijndenken. Geen van de crises hadden kunnen ontstaan in de dierenwereld, zonder dat er mensen waren geweest. De mens onderscheidt zich van de dieren door hogere intelligentie en de mogelijkheid om moreel ethische keuzes te maken, maar wendt dat onderscheid aan in z'n nadeel. "Het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen", zal in maart verschijnen in het kader van de boekenweek, een week ter promotie van Nederlandse literatuur, die als thema 'tjielp tjielp' heeft.

Dat het goed gaat met de partij blijkt wel uit de laatste cijfers. De Partij voor de Dieren is afgelopen jaar fors gestegen in ledenaantal. We stegen bijna 15 procent in leden en hebben er nu 8012. Dit in tegenstelling tot de regeringspartijen in Nederland; die verloren juist leden. De andere oppositiepartijen, behalve GroenLinks, kregen er ook leden bij, maar in vrijwel alle gevallen minder dan wij. In totaal nam het aantal mensen dat lid is van een politieke partij dit jaar iets af. Ongeveer 2,5 procent van de twaalf miljoen kiesgerechtigden in Nederland is nu lid van een partij. Bedroevend weinig eigenlijk, het laat zien hoezeer mensen vervreemd zijn van de politiek.

We hebben weer veel vragen gesteld afgelopen jaar, blijkt uit het jaarverslag van Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en daar is ook alle aanleiding toe. Steeds meer lijkt het wel, want minister Verburg van Landbouw ligt op ramkoers. Ze heeft in haar nieuwjaarstoespraak gezegd dat ze genetische manipulatie (de minister spreekt natuurlijk liever van modificatie omdat dat vriendelijker klinkt) “uit de taboehoek wil halen”. Dat betekent dat de minister anders dan de Kamer wil dat genetisch gemanipuleerde producten als soja en raapzaad vrijelijk ons land mogen binnenkomen.

Nog meer opmerkelijke standpunten van minister Verburg: in antwoord op Kamervragen die ik gesteld heb over de wijze waarop stadsduiven worden gedood zegt de minister dat het is toegestaan om de kop van duiven om te draaien of van de romp te trekken, terwijl het dier nog leeft.

Een geheel nieuwe kijk op rentmeesterschap zullen we maar zeggen…En de minister ziet geen enkel verband tussen de postduivenhouderij en de toename van het aantal verwilderde stadsduiven. Daar heb ik nog wel wat aanvullende vragen over die ik spoedig zal stellen.

Dan heeft de minister zich ook laten ontvallen dat ze niet “de minister van huisdieren is”, waarmee ze kennelijk wil aangeven weinig op te hebben met het wel en wee van huisdieren, maar zich vooral wenst bezig te houden met de economische achtergronden van productiedieren. Een rechtstreekse oorlogsverklaring aan iedereen die huisdieren een warm hart toe draagt.

Tot slot wijs ik u graag nog op een Engelstalig interview dat ik eind van het jaar had met het NRC Handelsblad.

Tot volgende week!

Best wishes to everybody in 2009! I've just put the finishing touches on my latest book “The Equality of Animals, the Happiness of People”. In my book I describe the correlation between the credit crisis, climate crisis, food crisis, fresh water crisis, value crisis and the bio diversity crisis. These crises show significant similarities, in that they were caused by human greed and sort-term thinking. None of the crises could have occurred in the animal world without the presence of humans. Humans differentiate themselves from animals with higher intelligence and the ability to make moral, ethical decisions, but turns this differentiation to its disadvantage. “The Equality of Animals, the Happiness of People” will appear in March in the Book Week framework. It's a week designed to promote Dutch literature, and its theme will be “Tweet, Tweet”.

Recent figures show that the party is doing well because The Party for the Animals has gained a lot of members this past year. We have 15% more members now for a total of 8012. This is opposite to the ruling political parties in the Netherlands; they are losing members. The other opposition parties, except for GroenLinks, are also gaining members. The total number of people who joined a political party this year is down. Approximately 2.5% of the 12 million people eligible to vote in the Netherlands is now a member of a party.

We asked a lot of questions last year, if we look at Gerdi Verbeet's annual report. We will continue to ask even more because Minister of Agriculture Verberg is on a collision course. In her new year's address she said that she would like to “remove the taboo' on genetic manipulation (except she used the word “modification” because it sounds less scary). This means that the Minister, against the House's wishes, wants to allow free entry of products such as soya and rape seed into our country.

Some more of Minister Verberg's unusual stand points: answering questions to the House that I posed about the way in which city pigeons were killed, the Minister said that it is permitted to twist the pigeons head from its body, while the animal is still alive.

Let's just say this is a whole new look at the issue of stewardship… and the Minister does not see a single connection between the increase in keeping pigeons and the increase of city pigeons running wild. I still have a few more questions that I will ask as soon as possible.

Then the Minister let slip that she is not the “Minister for house pets”, by this she obviously wants to show her lack of interest in the wellbeing of house pets, but would rather chiefly busy herself with the economic background of production animals. This is a direct declaration of war to anyone who holds their house pet dear.

To finish I would like to point you towards and English language interview I had with the NRC Handelsblad at the end of last year.

See you next week!