Worldlog Marianne Thieme 28 november


28 november 2017

Op zondag 19 november vond ons landelijke partijcongres plaats. En wat was het fijn druk! Dit jaar is ons ledental met een kwart gestegen naar 15.000 en we groeien harder dan ooit. Dat zorgde voor een bomvolle congreszaal. De Partij voor de Dieren doet in maart 2018 in vijftien gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De leden hebben tijdens het congres de kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma goedgekeurd. Nu kunnen onze gemeenteraadskandidaten echt aan de slag!


Partijcongres

Zoals gewoonlijk heb ik onze leden tijdens het congres toegesproken en de eigenzinnigheid van onze partij benadrukt. Juist omdat het één voor twaalf is voor onze planeet en het echt anders moet, breekt de Partij voor de Dieren met de traditionele politiek. Wij pleiten voor echt leiderschap en keuzes durven maken om onze planeet leefbaar te houden. Voor bijvoorbeeld de afschaffing van intensieve veehouderij en het breken van banden met vervuilende bedrijven.

Vlak na het congres hadden we al vervroegde gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten Leeuwarden en Westerwolde. Met succes, want vorige week bleek dat de Partij voor de Dieren in beide gemeenten een zetel heeft behaald! Want zeker ook de lokale politiek is een belangrijke plek om het verschil te maken. Zo heeft onze fractie in gemeente Amsterdam maatregelen geïntroduceerd tegen ongewenste bezorging van reclamefolders en heeft zo duizenden bomen bespaard. En onze fractie in de provincie Noord-Brabant heeft geholpen om de komst van nóg een megastal in de provincie tegen te houden.


Marianne met alle lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen

Ik had deze maand de eer om op het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) een van de beste documentaires op het festival te introduceren. De documentaire “Eating Animals” (Dieren Eten) laat de destructieve kant van de intensieve vee-industrie zien. Een zeer ingrijpende documentaire, naar het boek van de wereldberoemde schrijver Jonathan Safran Foer en ingesproken door de actrice Nathalie Portman. Net als het boek biedt de documentaire overtuigende argumenten om vleesconsumptie te verminderen en de industriële productie van dierlijk voedsel aan banden te leggen. Met aangrijpende getuigenissen van boeren die het tij willen keren en daarbij ook krachtig appelleren aan de verantwoordelijkheid van de consument. Ga de film dus zeker zien!


Marianne met regisseur van de documentaire “Eating Animals”

Verder was er goed nieuws voor de Nederlandse nertsen. De rechter van het Europees Hof heeft geoordeeld dat het verbod in de wet op het houden en doden van nertsen onherroepelijk en definitief is. De wet is al sinds 2013 van kracht, maar voor bestaande nertsenfokkerijen treedt hij pas in werking vanaf 1 januari 2024. Het is volgens de wet ethisch niet verdedigbaar dat dieren worden gedood om bont. Wij zijn erg blij dat de Europese rechter dat erkent en het verbod handhaaft.

Vorige keer vertelde ik hoe de visserij wordt beschermd door onze regering. Dit terwijl de Nederlandse visserij medeverantwoordelijk is voor de structurele overbevissing in de Europese wateren. Maar liefst 88% van de vissoorten is overbevist en 30% kan zich waarschijnlijk niet meer herstellen. Toch blijft onze regering zich richten op korte termijn economische belangen. Binnenkort moet het Europees Parlement stemmen over de controversiële pulsvisserij. Meer weten over deze schadelijke vorm van visserij? Lees dan hier het nieuwsbericht van vorige week.


PvdD Europarlementariër Anja Hazekamp neemt een petitie tegen pulsvisserij in ontvangst

Onze Europarlementariër Anja Hazekamp strijdt om het Europees Parlement straks de juiste keuze te laten maken en tegen het toestaan van pulsvisserij te stemmen. Wordt vervolgd!

Over Europa gesproken: Deze week spreek ik in Den Haag met collega’s van onze Europese zusterpartijen. Daar gaan we alvast ideeën uitwisselen over de Europese Parlementsverkiezingen in 2019. Op dit moment is Anja Hazekamp onze vertegenwoordiger in het Europees Parlement en wij willen natuurlijk graag dat ze vanaf 2019 veel versterking krijgt om nog beter te kunnen vechten voor onze planeet en ál haar inwoners.

On Sunday the 19th of November, our national party congress took place. And it was pleasantly busy! This year, our membership grew by one quarter to 15,000, and we are growing faster than ever. The congress hall was jam-packed because of it. The Party for the Animals will participate in the municipality elections in 15 municipalities in March 2018. The members gave their consent to the candidate lists and the election programme during the congress. Now our municipality elections candidates can start the real work!


Party congress

As always, I spoke to our members during the congress and I emphasised our party’s individuality. It is one minute to twelve for our planet and we really should start doing things differently, the Party for the Animals is breaking with traditional politics. We advocate real leadership and daring to make choices that will keep our planet liveable. For example, the abandonment of intensive livestock farming and breaking ties with polluting companies.

Just after the congress, early elections were held in the municipalities of Leeuwarden and Westerwolde. And with great success, because last week it turned out that the Party for the Animals gained a seat in both municipalities! Local politics is definitely an important place to make the difference. For example, our political group in the municipality of Amsterdam has introduced some measures against the unwanted delivery of advertising brochures and saved thousands of trees as a result. And our political group in the province of Noord-Brabant contributed by managing to stop another factory farm in the province.


Marianne with all top candidates for the municipality elections

This month I had the honour to introduce one of the best documentaries at the International Documentary Film Festival (IDFA) in Amsterdam. The documentary “Eating Animals” shows the destructive side of intensive livestock farming. A very devastating documentary based on the book of the world-famous author Jonathan Safran Foer and narrated by actress Nathalie Portman. Just like the book, the documentary provides convincing arguments for reducing the consumption of meat and restricting the industrial production of food from animal sources. It includes upsetting testimonies by farmers who want to turn the tide and strongly appeal to the responsibility of consumers. So, please don’t miss the film!


Marianne with the director of the documentary “Eating Animals”

Furthermore, there was good news for the Dutch minks. The judge of the European Court judged that the ban on the keeping and killing of minks, as laid down by the law, is irrevocable and definitive. The act has been in force since 2013 but will only enter into force for existing mink factories from 1 January 2024. According to the law, it cannot be defended from an ethical point of view that animals are killed for their fur. We are delighted that the European Court recognises this and maintains the prohibition.

Last week, I told you how the fishing industry is being protected by our government. This while the Dutch fishing industry is also partly responsible for the structural overfishing in European waters. No less than 88% of the species of fish is overfished and 30% will more than likely not be able to recover. But our government continues to focus on short-term economic interests. Shortly, the European Parliament will have to vote on controversial pulse fishing. Would you like to learn more about this damaging form of fishing? Please read here the latest newsletter of last week.


PftA’s MEP Anja Hazekamp accepts a petition against pulse fishing

Our MEP Anja Hazekamp fights for the European Parliament to make the right choice later and to vote against allowing pulse fishing. To be continued!

Speaking of Europe: This week, I will speak in The Hague with colleagues from our European sister parties. We will already start to exchange ideas about the European Parliament elections in 2019. At present, Anja Hazekamp is our representative in the European Parliament and we would love for her to get more support as from 2019 to put up an even better fight for our planet and all its inhabitants.