Worldlog Marianne Thieme, 28. studenog


28 studenoga 2017

U nedjelju, 19. studenoga, održan je naš nacionalni stranački kongres. I kako je bila divna gužva! Naše se članstvo ove godine povećalo za četvrtinu do 15 000 i rastemo brže nego ikad. To je rezultiralo prepunom kongresnom dvoranom. Stranka za životinje sudjelovati će na općinskim izborima u ožujku 2018. godine u petnaest općina. Tijekom kongresa članovi su odobrili popis kandidata i izborni program. Sada kandidati našeg gradskog vijeća zaista mogu započeti s poslom!


Stranački kongres

Kao i obično, obratila sam se našim članovima tijekom kongresa i naglasila svojevoljnost naše stranke. Upravo zato što je našoj planeti otkucao posljednji čas i zato što se stvarno mora drugačije, stranka za životinje prekida tradicionalnom politikom. Mi pozivamo na pravo vodstvo te usuditi se donositi odluke koje bi našu planetu i dalje očuvale za život. Na primjer, ukidanje intenzivne stočarske proizvodnje i prekidanje veza sa zagađivačima.

Brzo nakon kongresa smo imali rane izbore u općinama Leeuwarden i Westerwolde. S uspjehom, jer se prošlog tjedna pokazalo da je Stranka za životinje u obje općine dobila zastupničko mjesto! Zato što je lokalna politika također važno mjesto da se napravi promjena. Tako je naša grupa u općini Amsterdam uvođenjem mjera protiv neželjenih isporuka brošura za oglašavanje spasila tisuće stabala. Naša grupa u pokrajini Noord-Brabant je također pomogla zaustaviti dolazak još jedne farme u pokrajini.


Marianne sa svim čelnicima stranke na općinskim izborima

Ovog mjeseca imam čast predstaviti jedan od najboljih dokumentaraca na Međunarodnom dokumentarnom filmskom festivalu Amsterdam (IDFA). Dokumentarac “Eating Animals” (Jesti životinje) pokazuje destruktivnu stranu intenzivne stočarske industrije. Vrlo iscrpan dokumentarac prema knjizi svjetskog poznatog pisca Jonathana Safran Foera i naracijom glumice Nathalie Portman. Kao i knjiga, dokumentarac nudi uvjerljive argumente za smanjenje potrošnje mesa i ograničavanje industrijske proizvodnje životinjske hrane. Uz dirljivo svjedočanstvo poljoprivrednika koji žele okrenuti stvari i također snažno privući odgovornost potrošača. Zato svakako pogledajte film!

Marianne s redateljem dokumentarca “Eating Animals”

Bilo je i dobrih vijesti za nizozemske nerčeve. Na Europskom sudu je zaključeno da je zabrana o čuvanju i ubijanju nerčeva neopoziva i konačna. Zakon je od 2013. godine na snazi, samo za postojeće farme tek stupa na snagu od 1. siječnja 2024. godine. Po zakonu više nije etički moguće braniti da se životinje ubijaju zbog krzna. Vrlo nam je drago što to europski sudac prizna i održava zabranu.

Prošli put sam pričala kako je ribolov zaštićen od strane naše vlade. Dok je nizozemski ribolov djelomično odgovoran za prekomjerni izlov ribe u europskim vodama. Čak 88% ribljih vrsta je previše izlovljeno i 30% se vjerojatno neće više oporaviti. A naša vlada se i dalje usredotočava na kratkoročne gospodarske interese. Europski parlament uskoro mora glasovati o kontroverznom električnom ribolovu. Želite li saznati više o ovom štetnom obliku ribolova? Pročitajte onda ovdje članak od prošlog tjedna.


PvdD MEP Anja Hazekamp prima peticiju protiv elektro-ribolova

Naš europski zastupnik Anja Hazekamp se bori da Europski parlament donese pravu odluku i da glasa protiv odobrenja električkog izlova ribe. Nastavlja se!

Govoreći o Europi: Ovaj tjedan govorim u Haagu s kolegama iz europskih sestrinskih stranaka. Ovdje ćemo već razmijeniti ideje o izborima za Europski parlament 2019. godine. Anja Hazekamp je trenutno naš zastupnik u Europskom parlamentu a mi naravno želimo da dobije puno poticaja u 2019. godini kako bi se bolje borila za našu planetu i svè njene stanovnike.

On Sunday the 19th of November, our national party congress took place. And it was pleasantly busy! This year, our membership grew by one quarter to 15,000, and we are growing faster than ever. The congress hall was jam-packed because of it. The Party for the Animals will participate in the municipality elections in 15 municipalities in March 2018. The members gave their consent to the candidate lists and the election programme during the congress. Now our municipality elections candidates can start the real work!


Party congress

As always, I spoke to our members during the congress and I emphasised our party’s individuality. It is one minute to twelve for our planet and we really should start doing things differently, the Party for the Animals is breaking with traditional politics. We advocate real leadership and daring to make choices that will keep our planet liveable. For example, the abandonment of intensive livestock farming and breaking ties with polluting companies.

Just after the congress, early elections were held in the municipalities of Leeuwarden and Westerwolde. And with great success, because last week it turned out that the Party for the Animals gained a seat in both municipalities! Local politics is definitely an important place to make the difference. For example, our political group in the municipality of Amsterdam has introduced some measures against the unwanted delivery of advertising brochures and saved thousands of trees as a result. And our political group in the province of Noord-Brabant contributed by managing to stop another factory farm in the province.


Marianne with all top candidates for the municipality elections

This month I had the honour to introduce one of the best documentaries at the International Documentary Film Festival (IDFA) in Amsterdam. The documentary “Eating Animals” shows the destructive side of intensive livestock farming. A very devastating documentary based on the book of the world-famous author Jonathan Safran Foer and narrated by actress Nathalie Portman. Just like the book, the documentary provides convincing arguments for reducing the consumption of meat and restricting the industrial production of food from animal sources. It includes upsetting testimonies by farmers who want to turn the tide and strongly appeal to the responsibility of consumers. So, please don’t miss the film!


Marianne with the director of the documentary “Eating Animals”

Furthermore, there was good news for the Dutch minks. The judge of the European Court judged that the ban on the keeping and killing of minks, as laid down by the law, is irrevocable and definitive. The act has been in force since 2013 but will only enter into force for existing mink factories from 1 January 2024. According to the law, it cannot be defended from an ethical point of view that animals are killed for their fur. We are delighted that the European Court recognises this and maintains the prohibition.

Last week, I told you how the fishing industry is being protected by our government. This while the Dutch fishing industry is also partly responsible for the structural overfishing in European waters. No less than 88% of the species of fish is overfished and 30% will more than likely not be able to recover. But our government continues to focus on short-term economic interests. Shortly, the European Parliament will have to vote on controversial pulse fishing. Would you like to learn more about this damaging form of fishing? Please read here the latest newsletter of last week.


PftA’s MEP Anja Hazekamp accepts a petition against pulse fishing

Our MEP Anja Hazekamp fights for the European Parliament to make the right choice later and to vote against allowing pulse fishing. To be continued!

Speaking of Europe: This week, I will speak in The Hague with colleagues from our European sister parties. We will already start to exchange ideas about the European Parliament elections in 2019. At present, Anja Hazekamp is our representative in the European Parliament and we would love for her to get more support as from 2019 to put up an even better fight for our planet and all its inhabitants.