Worldlog Esther Ouwehand


5 februari 2019

In my latest Worldlog of 2018, I announced that in the new year, the Dutch Lower House was going to have a fundamental debate on the suffering and dying of livestock animals. This debate took place two weeks ago, and last week the Lower House voted on the different motions the Party for the Animals had tabled in order to help the animals. We had asked our colleagues of other political parties in advance to show courage, to think about their responsibility for the fate of the over 64 million animals bred, used and killed in the Dutch livestock sector each year.

The debate was a historic one, as awareness in society is growing stronger every day. However, during the debate and subsequent votes, the politicians decided to stand on the wrong side of history once again. Confronted with the large-scale suffering of livestock animals on a daily basis, the majority of our fellow politicians did what they always do: deny and trivialise the facts, and demonise the messenger. Activists who had shown citizens what really goes on behind closed doors with animals, were dismissed as criminals; while it is these very activists who are trying to protect a key value of our democracy: the right to honest information. This right is under pressure as consumers are deceived by their government, supermarkets and the livestock sector: happy animals on brochures and packaging; exploited animals in the stables.


Esther Ouwehand during the debate on animal suffering in livestock sector

It is not the farmers, but the system that is under debate. A system in which people need to be constantly woken up by images of reality, and in which the supervisor fails in upholding the already weak rules. Undercover footage frequently shows pigs, social animals, trapped between bars, forced to watch their piglets being mutilated. Their tails are docked and their teeth clipped without the use of anaesthesia. Although our Minister of Agriculture denies that the practices shown in the images are representative of the sector, they are allowed by the Minister’s own law. The current rules allow for these horror practices.

Over 18 years ago, a majority of the political parties in the Netherlands made a promise that by 2022, the animal’s perspective would be a determining factor in the livestock sector: animals would be allowed to express their species-specific, natural behaviour. So, the good news is that basically, everyone in the Lower House is in agreement: today’s intensive livestock farming, the way the animals in this sector are bred, used and killed, is morally unacceptable. The animal’s intrinsic value is recognised by the Lower House as well as by the law.

However, when actual measures are needed to comply with this view, politicians refuse to take action. What they are actually saying, is “Yes, we recognise the animal’s intrinsic value, but not when it comes to a ‘production animal’. Not when we can use it to make money.” This means that the things you – quite rightly –cannot do to a dog and which will lead to a significant fine or punishment, are allowed by our politicians when it comes to cows, pigs, chickens and goats. Thereby, our Minister of Agriculture and the majority of our fellow politicians have created their own fundamental balancing act.

Animals are conscious, living creatures with feelings. People faced with the day-to-day reality of livestock farming immediately see that the system is utterly despicable. Almost 20 years ago, the animals were promised an end to this system. Now it is up to the Lower House to show they will keep that promise.

Moreover, addressing the issue of the livestock sector is the great taboo in politics, despite it being the most rational and effective solution to animal suffering, environmental damage and climate change. We need to rigorously reduce livestock numbers. It is inevitable. It is not just the Party for the Animals who believes that; it is scientists, and even the Dutch government’s most important advisory bodies. Standing up for animals is the ultimate solution to all the problems we are facing in the world. Not only will we prevent animal suffering, but it will help us solve the problems of climate change and biodiversity loss and defeat hunger in the world. A transition to a plant-based diet will generate a healthy, sustainable and animal-welfare friendly future.


March for Animal Rights in Amsterdam 2018

It is unwise and unfair to have farmers invest even more in a system that we already know to be unsustainable. Instead, we need to prepare our farmers for a plant-based future. That is why the Party for the Animals is proposing to stop the millions in subsidies currently going to Dutch livestock farming and use it instead to scale down the livestock sector. Stop the breeding of animals for slaughters and start the transition to plant-based.

The lobbying body of the intensive livestock sector is extremely powerful. But luckily, more and more people and even companies are making the transition to plant-based. The time is now. After hundreds (!) of years of only a small minority standing up for animals, people are now rapidly gaining more awareness. The animal rights movement is the fastest growing social movement of our time. Join us!

Next Thursday, #Powerplant, our scientific bureau’s newest documentary, will be released in Amsterdam. In the documentary, the opportunities for a plant-based society are examined, as well as how this can save our planet. The documentary will probably be shown around the world, so keep an eye on our social media pages for any updates!

This will be my last Worldlog for now. Our party leader Marianne Thieme has come back from sick leave and will share her experiences with you in the following Worldlogs.

To conclude: click here for a wonderful piece of stand-up comedy by American Peacher Lawson.

Kind regards,

Esther Ouwehand

In mijn laatste Worldlog van 2018 kondigde ik aan dat we in het nieuwe jaar in de Nederlandse Tweede Kamer een fundamenteel debat zouden houden over het lijden en sterven van dieren in de veehouderij. Dat debat vond twee weken geleden plaats en vorige week stemde de Tweede Kamer over de verschillende moties die we hadden ingediend om de dieren te helpen. We hebben van tevoren onze collega’s van de andere politieke partijen gevraagd om moed te tonen. Om echt goed na te denken over de verantwoordelijkheid die zij dragen voor het lot van meer dan 64 miljoen dieren die jaarlijks worden gefokt, gebruikt en gedood door de Nederlandse veehouderij.

Het debat was historisch omdat in de samenleving een bewustwording op gang is gekomen die iedere dag sterker en helderder wordt. Tijdens het debat en de stemmingen daarna, ging de politiek echter wederom aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. Geconfronteerd met het massaal en dagelijks lijden van de dieren in de vee-industrie, ging de meerderheid van collega-politici doen wat ze altijd doen: ontkennen, bagatelliseren en de boodschapper demoniseren. Activisten die de burgers laten zien wat er echt achter gesloten deuren met dieren gebeurt, werden weggezet als criminelen. Dat terwijl die activisten een kernwaarde van onze democratie willen beschermen: het recht op eerlijke informatie. Dat recht staat onder druk en consumenten worden door overheid, supermarkten en de landbouwsector misleid: blije dieren op brochures en verpakkingen, uitgebuite dieren in de stal.


Esther Ouwehand tijdens het debat over het lijden van dieren in de veehouderij

Niet de boeren, maar het systeem staat ter discussie. Het systeem waarin mensen voortdurend moeten worden wakker geschud door beelden van de realiteit en waarin de toezichthouder faalt in handhaving van de al slappe regels. Op undercoverbeelden zien we regelmatig varkens, sociale dieren, vast tussen stangen, die moeten toezien hoe hun biggen worden gemutileerd. Zonder verdoving worden staartjes van de biggetjes afgeknipt en hun tandjes afgevijld. De minister ontkent dat zulke beelden representatief zijn, maar wat we zien is toegestaan volgens ministers eigen wet. De huidige regels staan zulke horrorpraktijken toe.

Meer dan 18 jaar geleden hebben de meeste politieke partijen beloofd dat uiterlijk in 2022 het perspectief van het dier leidend zou zijn in de veehouderij: dat dieren hun natuurlijke soorteigen gedrag kunnen vertonen. Het goede nieuws is dus dat we het in de Tweede Kamer eigenlijk eens zijn: de intensieve veehouderij zoals die nu bestaat, de manier waarop dieren daar worden gefokt, gebruikt en gedood, is moreel onacceptabel. De Kamer en de wet erkennen ook de intrinsieke waarde van het dier.

Maar als er echte maatregelen moeten worden genomen om recht te doen aan die conclusies, weigert de politiek actie te ondernemen. De politiek zegt dan eigenlijk: “Ja, we erkennen de intrinsieke waarde van het dier, maar niet als het om een ‘productiedier’ gaat. Niet als we er geld aan kunnen verdienen.” Dus wat je met een hond terecht niét mag doen en waar je een forse boete of straf voor krijgt, mag dat volgens de politiek wél met koeien, varkens, kippen en geiten. Onze minister van Landbouw en de meerderheid van onze collega-politici creëren zo hun eigen fundamentele spagaat.

Dieren zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel. Mensen zien meteen dat het volstrekt verwerpelijk is als ze een kijkje krijgen in de dagelijkse realiteit van de veehouderij. Bijna 20 jaar geleden is de dieren beloofd dat we een einde zouden maken aan dit systeem. Het is aan de huidige Tweede Kamer om te laten zien dat ze die belofte aan de dieren nakomt.

Bovendien: het aanpakken van de veehouderij is het grote taboe in de politiek, terwijl dat de meest rationele en effectieve oplossing is voor dierenleed, natuurschade en klimaatverandering. We moeten de veestapel rigoureus verkleinen. Dat is onvermijdelijk. Niet alleen de Partij voor de Dieren zegt dat, maar ook de wetenschap en zelfs de belangrijkste adviesorganen van de Nederlandse overheid. Opkomen voor dieren is het Zwitserse zakmes van alle problemen die we in de wereld moeten bestrijden. Daarmee voorkomen we dierenleed en in één klap helpen we de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies te stoppen én honger de wereld uit te helpen. De transitie naar plantaardig is de gezonde, duurzame én diervriendelijke toekomst.


Mars voor dierenrechten in Amsterdam 2018

Het is niet verstandig en ook niet eerlijk om boeren verder te laten investeren in een systeem waarvan we nu al weten dat het onhoudbaar is. We moeten onze boeren voorbereiden op een plantaardige toekomst. De Partij voor de Dieren stelt daarom voor om de miljoenen subsidies die nu naar de Nederlandse veehouderij gaan, in te zetten om de vee-industrie af te bouwen. Stoppen met het fokken van dieren voor de slacht en inzetten op de transitie naar plantaardig.

De lobbykracht van de intensieve veehouderij is sterk. Maar gelukkig zijn er steeds meer mensen en zelfs bedrijven die overstappen naar plantaardig. De tijd is nu. Na al die (honderden!) jaren waarin steeds een kleine minderheid het opnam voor de dieren, worden mensen nu in rap tempo bewust. De dierenrechtenbeweging is de snelst groeiende sociale beweging van onze tijd. Sluit je aan!

Aankomende donderdag gaat in Amsterdam #Powerplant, de nieuwe documentaire van ons wetenschappelijk bureau, in première. In de documentaire wordt onderzocht wat de kansen zijn voor een plantaardige samenleving en hoe dat de planeet kan redden. De documentaire zal waarschijnlijk de wereld rond reizen, dus houd onze social media pagina’s in de gaten voor updates!

Dit is voorlopig mijn laatste Worldlog. Onze partijleider Marianne Thieme is terug van ziekteverlof en zal in de volgende Worldlogs weer haar ervaringen met jullie delen.

Ter afsluiting: klik hier om een prachtig stukje stand-up komedie met jullie, van de Amerikaanse Preacher Lawson.

Groet,

Esther Ouwehand