Worldlog 13 februari 2017


13 februari 2017

Privacy van burgers is iets waar we veel waarde aan hechten. In Nederland zijn politici nu bezig met een zogenaamde “sleepnet-wet” waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime dienst. Er wordt gesproken over een “sleepnet-wet” omdat de geheime dienst met deze wet letterlijk met een sleepnet door het internet zou mogen gaan om informatie van burgers te verzamelen, zelfs als hier geen enkele aanleiding toe is.

Onder het mom van terrorismebestrijding wordt de zogenaamde sleepnet-methode ingevoerd: grote hoeveelheden random gegevens worden verzameld en doorzocht op patronen. Met de “sleepnet-wet” wordt iedere burger verdacht gemaakt en worden hun rechten ingeperkt. Onnodig, want uit onderzoek naar aanslagplegers bleek dat zij allang in beeld waren bij de geheime diensten.

Wij vinden dat met het aftappen en in de gaten houden van onschuldige mensen echt een grens wordt overschreden. Privacy biedt ons veiligheid en beschermt ons tegen de staat. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op. Inperking van de rechten van burgers mag alleen in uiterste gevallen.

Het is zeer triest dat een meerderheid van onze Tweede Kamer voor deze wet heeft gestemd. Ik zal met de Partij voor de Dieren altijd blijven strijden voor de privacy en veiligheid van burgers. Onlangs bleek uit onderzoek zelfs nog dat de Partij voor de Dieren de partij is die het beste opkomt voor de privacy in Nederland.

Vorige week vond in Amsterdam het eerste lijstrekkersdebat voor de komende verkiezingen in maart plaats. Dit was gelijk ook een heel bijzonder debat! Tijdens het “Regenboog lijstrekkersdebat” ging ik namelijk met andere politici in debat over LHBTI-kwesties.

We besproken of de wettelijke bescherming tegen discriminatie mag worden ingeperkt, zoals een aantal partijen in de Tweede Kamer op dit moment voorstelt. Maar ook vraagstukken als hoe zorg je voor een veilig klimaat op school en hoe pak je geweld tegen LHBTI’s aan? Moet Nederland de LHBTI-bewegingen blijven steunen in landen waar LHBTI-mensenrechten geschonden worden? Moet de hivpreventiepil PrEP in Nederland vergoed worden?

Ik zie het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen – zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) – zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

Behalve dat het opkomen voor minderheden zoals LHBTI’s een belangrijk punt is voor de Partij voor de Dieren, was het debat ook extra bijzonder doordat de vragen werden gesteld door LHBTI’s die zelf met deze onderwerpen te maken hebben.

Er zullen nog veel debatten volgen in aanloop naar de landelijke verkiezingen op 15 maart en we gaan natuurlijk ook nog allerlei acties voeren. De inleiding van Plan B, ons verkiezingsprogramma voor de landelijke verkiezingen in 2017, is vertaald in alle 12 talen van deze website. Klik hier en wissel van taal bij “Languages”. Het gehele programma is ook vertaald in het Engels en hier te lezen.

Hartelijke groet,

Marianne

The Party for the Animals sets great store to our citizen’s privacy. Dutch politicians are currently working on a so-called “trawling law”, allowing the secret service to intercept internet communications. It is called a “trawling law” because this law allows the secret service to use a figurative trawl net to scan through the internet and, without justification, collect the personal data of Dutch citizens.

Under the pretext of counterterrorism, the so-called trawling method is implemented: large amounts of random data are collected and checked for patterns. The “trawling law” means that all citizens become suspects and their rights are restricted. Highly unnecessary, since research on terrorists has shown that these people were already on the secret service’s radar.

We believe that with the interception and monitoring of innocent people a critical boundary is crossed. Privacy ensures our safety and protects us against the state. When we give up our right to privacy, we give up an important part of our safety. A restriction of the rights of citizens should only be used as a last resort.

The fact that a majority of the Dutch Lower House has voted in favour of this law is most deplorable. With the Party for the Animals, I will continue to fight for the privacy and safety of our citizens. Moreover, a recent study showed that of all Dutch political parties, the Party for the Animals is the greatest defender of privacy in the Netherlands.

In view of the forthcoming general elections in March, the first debate between political leaders took place last week in Amsterdam. This debate was a very special one, as during this “party leaders’ rainbow debate” me and the other party leaders discussed issues concerning LGBTI.

We discussed whether we should allow legal protection against discrimination to be restricted, as some parties in the Lower House are currently suggesting. But we also talked about issues such as: how do we ensure a safe environment in school, and how do we deal with violence against LGBTIs? Should the Netherlands continue to support LGBTI movements in countries where the rights of LGBTIs are violated? Should the HIV prevention pill PrEP be covered by insurance in the Netherlands?

I consider it the government’s duty to ensure full integration of and equal rights for all groups of people that are discriminated against, such as women, ethnic minorities, and people who are lesbian, gay, bisexual, transgender or intersexual (LGBTI).

In addition to the fact that representing minorities like LGBTIs is an important concern for the Party for the Animals, the debate was particularly special since the questions were asked by LGBTIs who are confronted with these matters themselves.

Many more debates will follow in the run-up to the national elections of 15 March and naturally, we have many other activities on the agenda. The introduction of our election programme for the 2017 national elections, Plan B, has been translated into all 12 languages on our website. Click here and select the language of your choice at “Languages”. The entire programme has been translated into English and can be found here.

Kind regards,

Marianne