Succes Partij voor de Dieren in Europees Parlement: gevaar­lijke bestrij­dings­mid­delen moeten direct van de markt


21 september 2018

The European Commission must with immediate effect ensure that hazardous, carcinogenic pesticides will no longer be permitted on the European market and that their use will be prohibited. The Commission was ordered to do so thanks to two proposals of the Party for the Animals in the European Parliament. With this the Party has contributed to a stricter new pesticides act.


Party for the Animals Member of the European Parliament Anja Hazekamp

Research by the food watch dog Foodwatch has recently shown that the European Commission has systematically extended the approval for large numbers of risky pesticides. These extensions were blindly granted without re-evaluating the risks of the substances. This means that European agriculturists and horticulturists are using pesticides which are harmful to people, animals, and the environment.

It was already laid down in the European law in 2015 that five of these pesticides are too dangerous to be used. However, their admission was also extended without being reassessed. Those pesticides are, for example, used for the production of apples, pears, cherries and strawberries, and have been linked to fertility problems and endocrine disruptions with people.

Party for the Animals Member of the European Parliament Anja Hazekamp immediately questioned the European Commission on the result of the Foodwatch research. Last week, she succeeded in enforcing a moratorium on the use of all hazardous pesticides and to stop the automatic extensions of outdated approvals for hazardous pesticides.

Hazekamp: “It is a great victory that the European Parliament finally realises that action should be taken. These substances do not belong in our food. The Commission has the obligation to ensure that only substances are approved which are not harmful to people, animals, and the environment. The European Ombudsman already concluded that the Commission is way too soft, resulting in many substances being on the market while they should not be. This is finally going to end.”

Concerns about animal testing, but no action
Hazekamp has also submitted two proposals concerning the use of animal testing for pesticides. One of those proposals was adopted by the European Parliament: this shows that the parliament is concerned with the fact that the use of animals for testing in respect of hazard identification and risk assessment does not comply with the requirements of the 3 Rs (replacement, reduction and refinement) of the EU Directive 2010/63 concerning animal testing.

However, the parliament’s concerns were obviously not great enough: Hazekamp’s proposal requiring a ban on animal testing in all research and assessment procedures for pesticides was not adopted.

De Europese Commissie moet er per direct voor zorgen dat er geen schadelijke, kankerverwekkende bestrijdingsmiddelen meer worden toegestaan op de Europese markt en dat het gebruik ervan wordt verboden. Die opdracht kreeg de Commissie van het Europees Parlement dankzij twee voorstellen van de Partij voor de Dieren. Daarmee heeft de partij bijgedragen aan een strengere nieuwe pesticidenwet.


Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp

Uit onderzoek van de voedselwaakhond Foodwatch bleek onlangs dat de Europese Commissie van grote aantallen risicovolle bestrijdingsmiddelen stelselmatig de goedkeuring heeft verlengd. Deze verleningen waren klakkeloos afgegeven zonder dat de risico’s van de betreffende stoffen opnieuw werden geëvalueerd. Dat betekent dat Europese boeren en tuinders tientallen bestrijdingsmiddelen gebruiken die gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu.

Van de vijf van deze zogenaamde pesticiden is al in 2015 in de Europese wet vastgelegd dat ze te gevaarlijk zijn om nog te gebruiken. Maar ook hun toelating is dus verlengd zonder herbeoordeling. Die middelen worden bijvoorbeeld bij de teelt van appels, peren, kersen en aardbeien gebruikt en worden in verband gebracht met vruchtbaarheidsproblemen en hormoonverstoring bij mensen.

Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp heeft naar aanleiding van het onderzoek van Foodwatch direct vragen gesteld aan de Europese Commissie. Vorige week lukte het haar ook om een moratorium op het gebruik van alle gevaarlijke pesticiden af te dwingen en een einde te maken aan automatische verlengingen van verouderde goedkeuringen van schadelijke bestrijdingsmiddelen.

Hazekamp: “Het is een geweldige overwinning dat het Europese Parlement nu ook inziet dat er actie moet worden ondernomen. Deze stoffen horen niet thuis in ons voedsel. De Commissie heeft de plicht om ervoor te zorgen dat alleen stoffen worden goedgekeurd die niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. De Europese Ombudsman concludeerde al dat de Commissie veel te soepel is, waardoor veel stoffen onterecht op de markt zijn. Daar komt nu eindelijk een einde aan.”

Zorgen over dierproeven, maar geen actie
Hazekamp heeft ook twee voorstellen ingediend die het gebruik van dierenproeven voor pesticiden betreffen. Een van die voorstellen is door het Europees Parlement aangenomen: daarmee laat het parlement zijn zorgen blijken over het feit dat het gebruik van dieren bij tests voor gevarenidentificatie en risicobeoordeling niet in overeenstemming is met de vereiste van de 3 V’s (vervanging, vermindering en verfijning) van Richtlijn 2010/63/EU inzake dierproeven.

Maar die zorgen van het parlement waren blijkbaar niet groot genoeg: het voorstel van Hazekamp dat vroeg om een verbod op dierproeven in alle onderzoeks- en beoordelingsprocedures voor pesticiden, werd niet overgenomen.