PvdD kondigt parle­men­taire enquête dier­trans­porten aan


13 maart 2017

Er moet een parlementaire enquêtecommissie komen om de schrijnende situaties bij diertransporten die de Europese Unie verlaten te onderzoeken en te stoppen. Dat heeft Europarlementariër Anja Hazekamp vorige week maandag aangekondigd op een persconferentie van Eurogroup for Animals en Animals International in Brussel.

Tijdens de persconferentie werden gruwelijke beelden gepresenteerd van diertransporten die de EU verlaten. De betroffen dieren worden vanuit de EU vervoerd naar landen als Turkije, Libanon en Egypte, waarbij transporttijden oplopen tot zeventien dagen. Veel dieren raken oververhit, drogen uit of bezwijken onderweg door verdrukking.

Drachtig
Zelfs drachtige dieren worden vervoerd en bevallen tijdens het transport in vrachtwagens of op schepen. Animals International toonde beelden van dieren die na een onverdoofde kalversnede – zonder nazorg of hechtingen – gewoon weer op transport worden gezet. Uit beelden van de slachtingen blijkt dat onbekwame slagers dieren aan hun poten ophangen en bij volle bewustzijn de keel doorsnijden.

Structureel probleem
Animals International benadrukt dat het niet gaat om incidenten, maar om een structureel probleem; in 2016 werden meer dan drie miljoen dieren vanuit Europa naar het Midden-Oosten geëxporteerd en blootgesteld aan deze wrede dierenmishandeling.

“Dit onderzoek bevestigt dat de huidige Europese regels dieren totaal niet beschermen als ze op transport gaan. Een probleem dat al tientallen jaren speelt en alleen maar erger wordt,” zegt Hazekamp.

“Diverse debatten, oproepen vanuit het parlement en miljoenen handtekeningen van burgers worden consequent genegeerd door de beleidsmakers in Brussel. Zelfs een uitspraak van het Europees Hof van Justitie uit 2015, waaruit blijkt dat de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de dieren niet stopt bij de Europese buitengrenzen, heeft niet tot actie geleid.”

Enquête
Een officiële parlementaire enquêtecommissie krijgt als het aan Hazekamp ligt de taak om de falende Europese wetgeving en het gebrek aan handhaving rondom deze verschrikkelijke transporten van levende dieren te onderzoeken. “Beleidsmakers die hun taak verzaken moeten worden aangewezen en er moet worden uitgezocht hoe de export van levende dieren naar landen buiten de EU zo snel mogelijk gestopt kan worden,” aldus Hazekamp.

Om de Europese parlementaire enquêtecommissie te starten is de steun nodig van minstens 188 leden van het Europees Parlement. Enkele Europarlementariërs van de Sociaal-Democratische fractie en de Liberale fractie in het Europees Parlement spraken tijdens de persconferentie direct hun steun uit voor de enquêtecommissie.

A parliamentary committee of inquiry should be established in order to investigate and put an end to the distressing situations associated with animal transport leaving the European Union. This was announced by MEP Anja Hazekamp at a press conference of Eurogroup for Animals and Animals International in Brussels last Monday.

During the press conference, horrendous footage of animal transport from the EU was shown. The involved animals are transported from the EU to countries such as Turkey, Lebanon and Egypt, a trip that can take up to 17 days. Many animals suffer from overheating, dehydration or are crushed on the way.

Pregnant
Even pregnant animals are transported and give birth during transport inside trucks or on board ships. Animals International showed footage of animals that, after having had a Caesarean section without pre-stunning, aftercare or sutures, are simply put back on the road. Footage of the slaughters shows incompetent butchers who hang the animals from their legs and slit their throats while the animals are fully conscious.

Structural problem
Animals International stresses that these are not isolated incidents, but rather a structural problem: in 2016 alone, over 3 million animals were shipped from Europe to the Middle East and became the subject of this cruel form of animal abuse.

“This study confirms that the current EU regulations do not protect the welfare of transported animals. A problem that is age-old and the situation is only getting worse,” says Hazekamp.

“Various debates, calls from Parliament and millions of citizens’ signatures are subsequently ignored by policy makers in Brussels. Even a decision of the European Court of Justice in 2015, stating that the responsibility for animal welfare does not stop at the external borders of the European Union, has not given rise to any further action.”

Inquiry
If Anja Hazekamp has her way, a formal parliamentary committee of inquiry will have the task of investigating the failing European legislation and the lack of enforcement of the rules regarding the horrible live animal transport. “Policy makers who fail to carry out their tasks should be identified and it should be further explored how the export of live animals to countries outside the EU can be stopped as soon as possible,” according to Hazekamp.

“In order to set up a European parliamentary committee of inquiry, the support of at least 188 members of European Parliament is required. During the press conference, some MEPs of the Socialist Group and the Liberal Group in the European Parliament directly expressed their support for the committee of inquiry.