Partij voor de Dieren roept iedereen op om zich uit te spreken tegen ramp­zalige elek­tro­vis­serij


22 november 2017

Op 21 november stemt de Visserijcommissie van het Europees Parlement over de controversiële pulsvisserij, ook wel bekend als elektrovisserij. De Europese Raad van Ministers wil deze nieuwe manier van vissen, die gebruikmaakt van elektriciteit, aan banden leggen. Dit tot ongenoegen van de Nederlandse overheid die een zware lobby heeft ingezet om pulsvisserij volledig te legaliseren. Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp maakt zich samen met wetenschappers en NGO’s sterk om dit te voorkomen. Elektrovisserij brengt namelijk onverantwoorde risico’s voor het zeeleven met zich mee en brengt de toekomst van ons allemaal in gevaar. “Duurzame (puls)visserij is op dit moment een fabeltje,“ aldus Hazekamp. Hazekamp roept iedereen op om de petitie tegen pulsvisserij te tekenen.

De controversiële pulsvisserij is een vangtechniek die werkt met stroomdraden die over de zeebodem slepen en elektrische schokjes afgeven. Vissen springen daardoor op van de bodem en kunnen zo worden opgevist met een sleepnet. Elektrisch vissen is in de Europese Unie in principe verboden, maar tot nu toe zijn lobbyisten er steeds in geslaagd om de Europese Commissie te overtuigen om pulsvisserij op beperkte schaal toe te staan.

Nederland wil nu verder gaan en wil dat de pulsvisserij onbeperkt wordt toegestaan als een ‘conventionele’ vismethode. De Nederlandse overheid en visserijlobby beweren dat pulsvisserij duurzaam en visvriendelijk is. Zij vergelijken de pulsvisserij steevast met de klassieke vistechnieken, waardoor een misleidend beeld ontstaat en negatieve aspecten worden vergeten. Proeven met de pulsvisserij wijzen uit dat deze methode tot ernstige beschadigingen en de dood van vissen kan leiden. Bovendien vormt deze methode een groot risico voor het ecosysteem in de zee. Langdurige blootstelling aan lichte elektriciteit zou bijvoorbeeld de chemische samenstelling van de zeebodem kunnen veranderen en het bodemleven aantasten. Veel vissoorten zijn gevoelig voor elektriciteit: haaien en roggen gebruiken het bij het jagen op voedsel.

Verwoestijning van de oceanen

Een ander risico is dat – door het lichtere vistuig dat mogelijk wordt gemaakt door pulsvisserij – gebieden kunnen worden bevist die voorheen met rust werden gelaten. Dat betekent dat onze wateren nu nog sneller leeg dreigen te worden gevist. Dit terwijl een rapport van de Verenigde Naties eerder waarschuwde dat, als we zo doorgaan, er in 2050 geen vis meer over is. In dat rapport concluderen experts dat de visramp alleen vermeden kan worden als overheden snijden in de subsidies voor vissersvloten en als de vissen meer ruimte krijgen in oceanen, bijvoorbeeld door beschermde zones uit te zetten. Zo krijgen ecosystemen en vissoorten die er slecht aan toe zijn echt kans om zich te herstellen.


Pulsvisserij

De Nederlandse visserij is medeverantwoordelijk voor de structurele overbevissing in de Europese wateren. Maar liefst 88% van de vissoorten is overbevist en 30% kan zich waarschijnlijk niet meer herstellen. De Partij voor de Dieren vindt dat destructieve vormen van visserij (elektrisch of niet) verboden moeten worden. Eventuele alternatieve vangstmethoden mogen pas worden toegelaten wanneer zij aan strenge duurzaamheidscriteria voldoen. Het welzijn van dieren vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Teken de Petitie

Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp: “De pulsvisserij heeft rampzalige gevolgen voor de al kwetsbare onderwater flora en de fauna. Deze methode maakt visserij op een nóg grotere schaal mogelijk, terwijl we visserij juist moeten afbouwen. De vispopulaties in Europa zijn zo ernstig gedaald dat de huidige visserijinspanningen niet langer kosteneffectief zijn. In plaats van toe te staan ​​dat visbestanden opnieuw worden opgebouwd, zoals wetenschappers adviseren, heeft de industrie besloten om op alle mogelijke manieren de resterende visreserves uit te putten. De pulsvisserij maakt van onze oceaan een kerkhof en we moeten ons daar met alle macht tegen verzetten.”

Hazekamp roept samen met een groep wetenschappers en NGO’s iedereen op om de petitie tegen pulsvisserij te tekenen. Meer dan 55.000 mensen hebben de petitie al getekend.

On the 21st of November, the General Fisheries Commission of the European Parliament will vote on controversial pulse fishing, also known as electrofishing. The European Council of Ministers wants to impose restrictions on this new way of fishing, which uses electricity. The Dutch government expressed its displeasure against the restrictions because it lobbied to a great extent to fully legalise pulse fishing. The Party for the Animals’ MEP Anja Hazekamp, together with scientists and NGOs, makes every effort to prevent full legalisation. After all, electrofishing entails imprudent risks for marine life and will threaten the future of us all. “Sustainable (pulse) fishing is currently a myth,” according to Hazekamp. Hazekamp calls on everybody to sign the petition against pulse fishing.

Controversial electric pulse fishing is a catching method that uses electric wires that are pulled across the seabed and release electric pulses. It causes fish to jump up from the seabed so that they can be caught in the trawling net. Technically speaking, electrofishing is prohibited in the European Union but until now, lobbyists have time and again managed to convince the European Commission to permit electric pulse fishing on a limited scale.

The Netherlands wants to go even further now and allow unlimited electric pulse fishing as a ‘conventional’ fishing method. The Dutch government and fishing lobby argue that electric pulse fishing is sustainable and fish-friendly. They consistently compare pulse fishing with classical fishing methods, which gives a misleading view and causes negative aspects to be forgotten. Testing on pulse fishing revealed that this method causes serious damage and the death of fish. Additionally, this method presents a great risk for the marine ecosystem. Long-term exposure to light electricity could, for example, change the chemical composition of the seabed and affect the seabed life. Many fish species are sensitive to electricity: sharks and rays use it when hunting for food.

Desertification of the oceans

Another risk is that – because of the lighter fishing gear that can be used for pulse fishing – they can fish in areas that were previously left alone. This means that our waters are threatened to be overfished even more. This despite the fact that the United Nations previously warned that there won’t be any fish left by 2050 if we continue fishing this way. In that report, experts concluded that the fish disaster can only be avoided if governments start to cut subsidies for fishing fleets and if fish are given more space in oceans, for example by setting up protected zones. That way, the ecosystems and fish species that are in a bad way will really get the chance to recover.

Dutch fishery is partly responsible for the structural overfishing in European waters. No less than 88% of the species of fish is overfished and 30% will more than likely not be able to recover. The Party for the Animals believes that destructive forms of fishing (electric or not) must be banned. Possible alternative catching methods may only be permitted when they comply with strict sustainability criteria. Animal welfare is a key principle in this.

Sign the Petition

The Party for the Animals’ MEP Anja Hazekamp: “Pulse fishing has disastrous effects on all vulnerable underwater flora and fauna. This method makes fishing possible on an even larger scale while we should actually reduce the fishing industry. The fish populations in Europe have decreased to such extent that the current fishing industry efforts are no longer cost effective. Instead of allowing the fish populations to grow again, as scientists advise, the fishing industry decided to deplete the remaining fish reserves in any way possible. Pulse fishing is changing our ocean into a cemetery and we must do everything in our power to oppose to it.”

Hazekamp, together with a group of scientists and NGOs, calls on everybody to sign the petition against pulse fishing. More than 55,000 people have already signed the petition.