Partidul pentru Animale: toată lumea să-și exprime părerea împotriva deza­stru­o­sului pescuit electric


22 noiembrie 2017

Comitetul pentru pescuit al Parlamentului European își va exprima votul la 21 noiembrie cu privire la controversatul pescuit cu impulsuri electrice, cunoscut și sub denumirea de pescuit electric. Consiliul European al Miniștrilor dorește să restricționeze acest nou mod de pescuit, care utilizează energia electrică. Acest lucru este spre nemulțumirea guvernului neerlandez care a făcut un lobby puternic pentru legalizarea pe deplin a pescuitul electric. Partidul pentru Animale și europarlamentarul Anja Hazekamp lucrează împreună cu oameni de știință și ONG-uri pentru a preveni acest lucru. Pescuitul electric implică mai ales riscuri iresponsabile pentru viața marină și pune în pericol viitorul tuturor. „Pescuitul sustenabil cu impulsuri electrice este un mit în acest moment”, spune Hazekamp. Hazekamp solicită tuturor să semneze petiția împotriva pescuitului cu impulsuri electrice.


Controversatul pescuit cu impulsuri electrice este o tehnică de capturare care funcționează cu ajutorul unor electrozi care sunt târâți pe fundul mării și care eliberează impulsuri electrice. De aceea, peștele sare de pe fundul mării și poate fi astfel pescuit cu traul. Pescuitul electric este, în principiu, interzis în Uniunea Europeană, dar până acum, grupurile de interese au reușit întotdeauna să convingă Comisia Europeană să permită pescuitul electric la scară restrânsă.

Țările de Jos doresc acum să meargă mai departe și vor ca pescuitul electric să fie permis nelimitat ca și metodă de pescuit „convențională”. Guvernul neerlandez și grupurile de interese din sectorul piscicol susțin că pescuitul electric este sustenabil și prietenos cu peștii. Aceștia compară constant pescuitul electric cu tehnicile clasice de pescuit, creând astfel o imagine falsă și uitând de aspectele negative. Teste cu pescuit prin impulsuri electrice arată că această metodă poate duce la leziuni grave și moartea peștilor. În plus, această metodă reprezintă un risc major pentru ecosistemul din mare. De exemplu, expunerea prelungită la electricitate ușoară ar putea schimba compoziția chimică a fundului mării și ar afecta viața marină. Multe specii de pești sunt sensibile la electricitate: rechinii și batoideele o folosesc atunci când vânează pentru hrană.

Deșertificarea oceanelor

Un alt risc este acela că, prin ușurarea pescuitului facilitată de această modalitate ce folosește impulsuri electrice, în zone care înainte au fost neatinse, se va putea pescui. Aceasta înseamnă că apele noastre riscă acum să fie golite și mai repede de pești. Toate acestea în timp ce un raport al Organizației Națiunilor Unite a avertizat anterior că dacă vom continua astfel, în 2050 nu va mai rămâne niciun pește. În acest raport, experții concluzionează că dezastrul extincției peștilor nu poate fi evitat doar dacă guvernele vor reduce subvențiile pentru flotele de pescuit și dacă peștii vor avea mai mult spațiu în oceane, de exemplu prin crearea unor zone protejate. În acest fel, ecosistemelor și speciilor de pești care sunt în pericol li se dă o șansă reală de a se reface.

Pescuitul neerlandez este parțial responsabil pentru pescuitul excesiv structural din apele europene. Nu mai puțin de 88% din speciile de pești sunt pescuite în exces și este puțin probabil ca 30% să se mai recupereze. Partidul pentru Animale consideră că formele de pescuit distructive (electrice sau nu) trebuie interzise. Orice metodă alternativă de pescuit poate fi permisă numai dacă îndeplinește criterii stricte de durabilitate. Bunăstarea animalelor este un punct important de luat în considerare în acest sens.

Semnează petiția

Europarlamentar din partea Partidului pentru Animale, Anja Hazekamp: „Pescuitul prin impulsuri electrice are consecințe dezastruoase pentru flora și fauna subacvatică deja vulnerabilă. Această metodă face posibil pescuitul la o scară și mai mare, în timp ce noi trebuie să reducem pescuitul. Populațiile de pești din Europa au scăzut atât de mult încât eforturile sectorului piscicol nu mai sunt actualmente rentabile. În loc să permită reconstrucția populațiilor de pești, după cum recomandă oamenii de știință, industria a decis să epuizeze rezervele de pește rămase în orice mod posibil. Pescuitul prin impulsuri electrice transformă oceanul nostru într-un cimitir și trebuie să luptăm împotriva acestuia cu toată puterea.”

Hazekamp, împreună cu un grup de oameni de știință și ONG-uri, solicită tuturor să semneze petiția împotriva pescuitului prin impulsuri electrice. Peste 55.000 de persoane au semnat deja petiția.

On the 21st of November, the General Fisheries Commission of the European Parliament will vote on controversial pulse fishing, also known as electrofishing. The European Council of Ministers wants to impose restrictions on this new way of fishing, which uses electricity. The Dutch government expressed its displeasure against the restrictions because it lobbied to a great extent to fully legalise pulse fishing. The Party for the Animals’ MEP Anja Hazekamp, together with scientists and NGOs, makes every effort to prevent full legalisation. After all, electrofishing entails imprudent risks for marine life and will threaten the future of us all. “Sustainable (pulse) fishing is currently a myth,” according to Hazekamp. Hazekamp calls on everybody to sign the petition against pulse fishing.

Controversial electric pulse fishing is a catching method that uses electric wires that are pulled across the seabed and release electric pulses. It causes fish to jump up from the seabed so that they can be caught in the trawling net. Technically speaking, electrofishing is prohibited in the European Union but until now, lobbyists have time and again managed to convince the European Commission to permit electric pulse fishing on a limited scale.

The Netherlands wants to go even further now and allow unlimited electric pulse fishing as a ‘conventional’ fishing method. The Dutch government and fishing lobby argue that electric pulse fishing is sustainable and fish-friendly. They consistently compare pulse fishing with classical fishing methods, which gives a misleading view and causes negative aspects to be forgotten. Testing on pulse fishing revealed that this method causes serious damage and the death of fish. Additionally, this method presents a great risk for the marine ecosystem. Long-term exposure to light electricity could, for example, change the chemical composition of the seabed and affect the seabed life. Many fish species are sensitive to electricity: sharks and rays use it when hunting for food.

Desertification of the oceans

Another risk is that – because of the lighter fishing gear that can be used for pulse fishing – they can fish in areas that were previously left alone. This means that our waters are threatened to be overfished even more. This despite the fact that the United Nations previously warned that there won’t be any fish left by 2050 if we continue fishing this way. In that report, experts concluded that the fish disaster can only be avoided if governments start to cut subsidies for fishing fleets and if fish are given more space in oceans, for example by setting up protected zones. That way, the ecosystems and fish species that are in a bad way will really get the chance to recover.

Dutch fishery is partly responsible for the structural overfishing in European waters. No less than 88% of the species of fish is overfished and 30% will more than likely not be able to recover. The Party for the Animals believes that destructive forms of fishing (electric or not) must be banned. Possible alternative catching methods may only be permitted when they comply with strict sustainability criteria. Animal welfare is a key principle in this.

Sign the Petition

The Party for the Animals’ MEP Anja Hazekamp: “Pulse fishing has disastrous effects on all vulnerable underwater flora and fauna. This method makes fishing possible on an even larger scale while we should actually reduce the fishing industry. The fish populations in Europe have decreased to such extent that the current fishing industry efforts are no longer cost effective. Instead of allowing the fish populations to grow again, as scientists advise, the fishing industry decided to deplete the remaining fish reserves in any way possible. Pulse fishing is changing our ocean into a cemetery and we must do everything in our power to oppose to it.”

Hazekamp, together with a group of scientists and NGOs, calls on everybody to sign the petition against pulse fishing. More than 55,000 people have already signed the petition.