Partij voor de Dieren kaart afschot van Roemeense beren en wolven aan in EU


25 oktober 2017

Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren Anja Hazekamp heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie over berichtgeving waaruit blijkt dat Roemenië substantiële aantallen bruine beren en wolven wil laten afschieten door jagers en lokale autoriteiten.

Beide diersoorten staan vermeld in bijlage IV van de Habitatrichtlijn van de Europese Unie en in bijlage II van de Bern Conventie, als diersoorten die strikt moeten worden beschermd en die niet verstoord of gedood mogen worden.

Ook experts en natuurorganisaties hebben hun zorgen geuit over het afschieten van beren en wolven in Roemenië. Volgens hen komen de populaties hierdoor in gevaar en verstoort de jacht deze populaties zodanig dat eventuele problemen alleen maar worden vergroot.

Door het stellen van vragen wil de Europese fractie van de Partij voor de Dieren actie van de Europese Commissie afdwingen, om zo snel mogelijk het doden van beschermde en intelligente dieren te stoppen.

Dit zijn de vragen die Hazekamp heeft gesteld:

  1. Deelt de Commissie de mening dat het doden van beren en wolven in Roemenië afbreuk doet aan het streven om populaties van deze dieren in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan?

  2. In hoeverre heeft Roemenië aangetoond dat er geen alternatieve bevredigende oplossingen bestaan in plaats van deze dieren te doden; welke preventieve maatregelen, zoals het voorkomen van verstoring van de diersoorten in hun natuurlijke leefomgeving, hebben de Roemeense autoriteiten genomen?

  3. Wat gaat de Commissie doen om het doden van wolven en beren in Roemenië te voorkomen dan wel zo snel mogelijk te stoppen?

Party for the Animals MEP Anja Hazekamp has put questions to the European Commission about reports indicating that Romania plans on having substantial numbers of brown bears and wolves shot by hunters and local authorities.

Both species are listed in Annex IV of the EU Habitats Directive and Annex II of the Berne Convention as species for which a strict protection regime must be applied and which should not be disturbed or killed.

Concerns were also expressed by experts and nature conservation organisations about the shooting of bears and wolves in Romania. According to them, the hunting will jeopardise the populations and disrupt them in such a way that any problems will only be aggravated.

By asking questions, the Party for the Animals’ European group wants to force the European Commission to take the necessary action to halt the killing of these protected and intelligent animals as soon as possible.

These are the questions asked by Hazekamp:

  1. Does the Commission agree that the killing of bears and wolves in Romania would undermine efforts to maintain the favourable conservation status of these animal populations in their natural habitat?

  2. To what extent has Romania shown that there are no satisfactory alternatives to killing these animals? What preventive measures, such as preventing the species from being disturbed in their natural habitat, have the Romanian authorities taken?

  3. What will the Commission do to prevent the killing of wolves and bears in Romania or to halt it as soon as possible?