Opnieuw Europees succes Partij voor de Dieren: kortere dier­­trans­porten, betere controles en hardere straffen


30 januari 2019

Transport time of live animals must be shortened, it is no longer permitted to bring animals to countries which do not meet European animal welfare standards and violations of the European Union’s (EU) animal transport rules must be dealt with more severely. This was advised in a report by the Agriculture Committee of the European Parliament last week, also at the initiative of the Dutch Party for the Animals.


Scared pigs during transport
(Jo-Anne McArthur, We Animals)

The so-called implementation report on animal transports by the Agriculture Committee says that transports with live animals – which can now take days to weeks – must be shortened. Better checks should be made on compliance with the rules issued by the EU to protect animals during transport. Carriers who do not observe those rules, resulting in serious animal abuse, must be sanctioned more severely and more consistently; for example by vehicle impoundment. Additionally, animals should no longer be transported to countries outside the EU if compliance with animal welfare rules cannot be guaranteed.

The implementation report was produced, also at the initiative of the Party for the Animals, in relation to serious and structural malpractices during animal transports in and from Europe. Party for the Animals MEP Anja Hazekamp also negotiated on the Agriculture Committee’s recommendations. “Better inspections and heavier sanctions for incorrect animal transports are urgently needed. It is of great importance that animal transports are dealt with in practice and not just on paper.”

European Commission refuses to protect animals


Party for the Animals MEP Anja Hazekamp

Animal protection organisations have submitted two hundred detailed reports to the European Commission since 2007. These state how animals are loaded onto overcrowded lorries, are often not able to stand up, and are transported in extreme temperatures. The reports also contain evidence of sick and wounded animals being transported, animal abuse, and lack of water facilities.

“All these malpractices are against EU regulations, yet the European Commission never took any action to better protect animals during transport. It is a disgrace,” according to Hazekamp.

Last summer, the MEP travelled to Croatia and Slovenia to inspect animal transports.

“The transports where animals were transported to countries outside the EU are the longest and the most horrendous ones. After travelling through Europe for days, the animals are transferred, often heavy-handed and in extreme heat, to ships with destinations far outside the EU. As soon as the animals cross the EU border, no one is concerned with their condition or feels responsible for their well-being. It is not just cruel – after all, they are live creatures who are conscious and have feelings – but it is also against the decision of the European Court. It stipulates that animals should be protected according to European regulations during their entire journey. This cannot be guaranteed at all, so for that reason transports to countries outside the EU must be prohibited,” according to Hazekamp.

Next to the recommendations approved by the Agriculture Committee last Thursday week, the Party for the Animals made more proposals. “For example to prohibit the transport of unweaned animals, such as two weeks’ old calves. In addition, we want to drastically reduce the number of animal transports. This can only be achieved if we keep fewer farmed animals and produce more locally. The Agriculture Committee did not agree.”

On the 14th of February next, the full European Parliament will vote on the Agriculture Committee’s recommendations in Strasbourg.

Transport van levende dieren moet verkort worden, dieren mogen niet meer versleept worden naar landen die niet voldoen aan Europese dierenwelzijnsstandaarden en overtredingen van de diertransportregels van de Europese Unie (EU) moeten harder worden aangepakt. Dat adviseerde de landbouwcommissie van het Europees Parlement vorige week in een rapport, mede op initiatief van de Nederlandse Partij voor de Dieren.


Angstig varken tijdens transport (Jo-Anne McArthur, We Animals)

In het zogeheten implementatierapport over diertransporten van de landbouwcommissie staat dat transporten met levende dieren – die nu nog dagen tot weken mogen duren – verkort moeten worden. Ook moet veel beter gecontroleerd worden of regels van de EU om dieren te beschermen tijdens transport wel worden nageleefd. Transporteurs die de regels niet naleven, met ernstig dierenleed tot gevolg, moeten harder en consequenter gestraft worden; bijvoorbeeld door inbeslagname van voertuigen. Bovendien mogen dieren niet langer vervoerd worden naar landen buiten de EU als naleving van dierenwelzijnsregels niet gegarandeerd is.

Het implementatierapport verscheen, mede op initiatief van de Partij voor de Dieren, naar aanleiding van ernstige en structurele misstanden tijdens diertransporten in en vanuit Europa. Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp onderhandelde mee over de aanbevelingen van de landbouwcommissie. “Betere controles en zwaardere straffen voor foute diertransporten zijn hoognodig. Nu is het van groot belang dat diertransporten ook echt in de praktijk worden aangepakt en niet alleen op papier.”

Europese Commissie weigert dieren te beschermen


Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp

Dierenbeschermingsorganisaties leverden sinds 2007 tweehonderd gedetailleerde verslagen in bij de Europese Commissie. Daarin staat hoe dieren in overvolle trucks worden geladen, vaak niet rechtop kunnen staan en vervoerd worden bij extreme temperaturen. De verslagen bevatten daarnaast bewijzen van transport van zieke en gewonde dieren, dierenmishandeling en gebrek aan watervoorziening.

“Deze misstanden zijn stuk voor stuk in strijd met EU-regels, maar toch heeft de Europese Commissie al die tijd geen actie ondernomen om dieren beter te beschermen tijdens transport. Dat is een grote schande,” zegt Hazekamp.

De Europarlementariër reisde afgelopen zomer naar Kroatië en Slovenië om diertransporten te controleren.

“De transporten waarbij dieren worden vervoerd naar landen buiten de EU zijn de langste en de meest gruwelijke. Na dagenlang onderweg te zijn in Europa worden dieren, vaak hardhandig en bij extreme hitte, overgeladen op schepen met bestemmingen ver buiten de EU. Zodra de dieren de EU-grens over zijn, wordt helemaal niet meer gecontroleerd hoe het met ze gaat en acht niemand zich nog verantwoordelijk. Dat is niet alleen wreed – het gaat immers om levende wezens met gevoel en bewustzijn – maar ook in strijd met een uitspraak van het Europese Hof. Daarin is bepaald dat dieren gedurende het gehele traject dat ze afleggen beschermd moeten worden volgens Europese regels. Dat is met geen mogelijkheid te garanderen, daarom moeten transporten naar landen buiten de EU verboden worden,” aldus Hazekamp.

Bovenop de aanbevelingen die de landbouwcommissie vorige week donderdag goedkeurde, had de Partij voor de Dieren nog extra voorstellen gedaan. “Bijvoorbeeld om transport van ongespeende dieren, zoals kalfjes van 2 weken oud, te verbieden. Daarnaast willen we het aantal diertransporten drastisch omlaag brengen. Dat kan alleen met minder landbouwdieren en meer lokale productie. De landbouwcommissie stemde hier niet mee in.”

Op 14 februari stemt het voltallige Europees Parlement in Straatsburg over de aanbevelingen van de landbouwcommissie.