Nieuw Worldlog Marianne Thieme


13 oktober 2014

We hadden als Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren een mooie afsluiter van de week. Op donderdagavond werd bekend dat mijn collega Esther Ouwehand en ik beide in de top 15 van de Duurzame 100 van Dagblad Trouw staan. De Duurzame top 100 is een jaarlijks terugkerende lijst met Nederlanders die op het gebied van duurzaamheid invloedrijk zijn. Esther staat op plek 15 en is daarmee de snelste stijger in de lijst (ze stond vorig jaar op plek 85). Ik stond vorig jaar op de 18de plaats, nu op 11.

We hopen dat het andere politici zal inspireren dat onze hele fractie in de top 15 staat. Ik ben er trots op dat onze partij zoveel navolging krijgt. De planeetbrede visie van onze partij, waarbij de korte termijn mensenbelangen niet centraal worden gesteld, wint overal terrein.

Esther Ouwehand en Marianne Thieme op roltrap TK 4

Leuk om te melden is dat mijn Worldlog specifiek werd genoemd in het interview dat ik gaf aan Dagblad Trouw. Ik hoop dat mijn wekelijkse blog bijdraagt om wereldwijd mensen te inspireren om zich ook in te gaan spannen voor een duurzame samenleving.

Esther viel bij de jury op vanwege haar daadkrachtige strijd tegen landbouwgif. Ze trotseerde de macht van boeren en gifproducenten en richtte een meldpunt op: Gifklikker.nl. Gifproducenten klagen in paginagrote krantenadvertenties over het succes van haar strijd. Het deert haar allemaal niets 😉 Op haar aandringen verscheen het rapport van de Gezondheidsraad over de gevaren van landbouwgif. Het kabinet neemt de aanbevelingen grotendeels over, waardoor de eerste gevaarlijke stoffen worden verboden. De tot nu toe gebagatelliseerde risico’s van landbouwgif voor mens en dier staan dankzij Esther’s strijd volop in de schijnwerpers. Gefeliciteerd Esther!

We kunnen nu al stellen dat 2014 een historisch jaar is voor onze partij. We voerden twee succesvolle verkiezingscampagnes, waarbij het aantal gemeenteraadszetels verdubbelde en er een zetel werd behaald in Europa. Ook voerden we samen met Pink!, de jongerenorganisatie van de partij, actie tegen het onduurzame beleid van de huisbankier van de Tweede Kamer, de Royal Bank of Schotland. De Tweede Kamer nam daarna een motie aan om van huisbankier te veranderen. Trots op onze partij!

We hebben ons afgelopen week hard gemaakt voor weidegang voor koeien. We willen dat de regering het wetsvoorstel ‘verantwoorde groei melkveehouderij’ intrekt en in plaats daarvan een wettelijke plicht voor weidegang instelt.

Het is namelijk ongehoord dat de regering een nog verdere groei en industrialisatie van de melkveehouderij verantwoord noemt. De Nederlandse veehouderij barst nu al uit haar voegen. We hebben geen groei nodig, maar juist een krimp van de veestapel. En niet nog meer megastallen, maar weidegang voor dieren.

Koe in wei

In april 2015 vervallen de Europese melkquota. Daarmee schrapt Europa het enige instrument dat zij had om de melkveestapel enigszins onder controle te houden en schaalvergroting te beperken. Dankzij het wetsvoorstel wordt de melkveehouderij een nieuwe vorm van bio-industrie en zal het toch al gigantische mestoverschot nog verder oplopen. Wij pleiten dan ook voor een wet die inzet op een grondgebonden melkveehouderij, waarbij het voer lokaal wordt geteeld en er niet meer mest wordt geproduceerd dan er lokaal kan worden gebruikt!

In de Tweede Kamer heb ik vorige week ook nog een motie ingediend om het versnipperen van eendagshaantjes per 2018 te verbieden. De stemming hierover is 14 oktober. Meer hierover in mijn Worldlog van volgende week.

Lees hier de schokkende conclusie over het aantal diersoorten dat we al verloren hebben op de aarde: ‘We HAVEN’T lost 50% of our animals – the truth is MUCH worse!’

tijger

Fijne week! Groet, Marianne

We, as the MPs of the Party for the Animals, had a great closure of the week. On Thursday evening it was announced that my colleague Esther Ouwehand and I are both in the top 15 of the Sustainable 100 of the Dutch daily newspaper Trouw. The Sustainable Top 100 is an annually recurring list of Dutch people who are influential in the area of sustainability. Esther ranks fifteenth and is the fastest climber in the list as a result (she ranked #85 last year). I ranked eighteenth last year, now eleventh.

We hope that other politicians will be inspired by the fact that our entire parliamentary group is in the top 15. I am proud that our Party has so many followers. Our Party’s planet-wide vision, where short-term human interests are not central, is gaining more and more ground.

Esther Ouwehand en Marianne Thieme op roltrap TK 4

I’m pleased to let you know that my Worldlog was specifically mentioned in the interview I had with the daily newspaper Trouw. I hope that my weekly blog contributes to inspire people world-wide to make an effort for a sustainable community.

Esther struck the jury because of her decisive fights against agricultural pesticides. She defied the powers of the farmers and pesticide producers and established a contact point: Gifklikker.nl. Pesticide producers are complaining about her successful fight in full-page advertisements in newspapers. It doesn’t bother her at all 😉 It was on her insistence that the report of the Health Council of the Netherlands on the dangers of agricultural pesticide was published. The government is largely accepting the recommendations, as a result of which the first dangerous pesticides will be banned. The risks of agricultural pesticides for humans and animals, which were minimised until recently, are in the spotlight now thanks to Esther’s fight. Congratulations Esther!

It can already be asserted that 2014 is going to be a historic year for our Party. We conducted two successful election campaigns, resulting in us doubling our number of municipal council seats and we achieved one seat in Europe. We also campaigned together with Pink!, the youth organisation of the Party, against the unsustainable policy of the house bank of the Dutch Lower House: the Royal Bank of Scotland. Following that, the Lower House adopted a motion to change its house bank. Proud of our Party!

Last week, we have stood up for cows to be allowed to graze outdoors. We want the government to withdraw the bill ‘Responsible Growth of the Dairy Farming Industry’ and to replace it by a statutory duty to enforce outdoor grazing for cows.

After all, it is outrageous that the Government believes that further growth and industrialisation of dairy farming can still be called a responsible action. The Dutch diary farming industry is already bursting at the seams. We don’t need growth but we need the livestock herd to be reduced. And there should not be more megastables but more outdoor grazing for animals.

Koe in wei

The European milk quotas will expire by April 2015. By doing so, Europe is deleting the only instrument that it had to somewhat control the livestock herd and to restrict the increase in scale. The diary farming industry will become a new form of bioindustry thanks to this bill and the already enormous surplus of manure will grow even more. That is why we advocate a law that seeks for land-oriented dairy farming, growing food locally and where no more manure is produced than can be used locally.

I also submitted a motion in the Lower House last week to ban the culling of one-day-chicks by 2018. This will be voted on on the 14th of October. Read more about this in next week’s Worldlog.

Read here: the shocking conclusion about the number of animal species that we have already lost on earth: ‘We HAVEN’T lost 50% of our animals – the truth is MUCH worse!’

tijger

Have a great week! Greetings, Marianne