Nieuw Worldlog Marianne Thieme


16 juni 2014

De eerste ‘WK rel’ was volgens de Telegraaf afgelopen donderdag een feit. Een journalist van de Nederlandse krant de Telegraaf vroeg in de wandelgangen van de Tweede Kamer mijn commentaar op over een zogenaamde ‘oranje’ schildpad met voorspellende gaven op de Nederlandse ambassade in Brazilië. De Telegraaf berichtte vervolgens dat ik de vrijlating van het dier zouden hebben geëist, wat niet het geval was.

1402593274_haas_en_schildpad_langwerpigTijdens de WK-gekte wordt van alles verzonnen en sommige mensen voelen de behoefte om hier dieren bij te betrekken. We zijn gewend dat onze partij soms op onbegrip stuit. We zijn nu eenmaal een unieke partij en dat levert blijkbaar unieke berichtgeving op. We weten dat zulke berichten samenhangen met onze rol van haas in de marathon, die in dit geval blijkbaar leidde tot een schildpadrel.

Wij sluiten ons in Brussel aan bij de groep /fractie Nordic Green Left (NGL). Vasthouden aan je idealen kan alleen in Europese groep zonder fractiediscipline, en dat is bij NGL het geval. Naast onze partij, sluit ook de Duitse Tierschutzpartei zich aan bij NGL. Ik wens onze fractievoorzitter Anja Hazekamp heel veel succes!

Anja lage kwaliteit
Het Europees parlement ‘dwingt’ partijen om zich aan te sluiten bij een groep partijen (een Europese fractie) om via die weg bepaalde budgetten en spreektijd te krijgen en om voorstellen in het parlement te kunnen doen. Geen van de fracties zijn ideaal voor de Partij voor de dieren, maar als je ‘onafhankelijk’ blijft dan krijg je praktisch nergens de kans om te agenderen, voorstellen te doen en advertentiecampagnes te doen om misstanden op het gebied van onder meer dieren, natuur en milieu aan te kaarten (bij gebrek aan budget).

De Partij voor de Dieren vertegenwoordigt het overstijgend belang van mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid, los van de traditionele links/rechts tegenstelling. Met name om die reden hecht de partij groot belang aan het kunnen maken van eigen afwegingen in haar stemgedrag, zonder beknottende fractiediscipline.

De Nordic Green Left is de enige groep waar we in alle vrijheid kunnen stemmen wat we willen en we tevens groene voorstellen kunnen doen. In deze fractie kunnen wij vasthouden aan onze idealen en kunnen wij een aanjagersrol innemen met betrekking tot dieren, natuur, klimaat en milieu.

Binnen de groep Nordic Green Left wordt onze Partij voor de Dieren op alle mogelijke manieren ondersteund in het uitdragen van onze unieke boodschap.

De Nordic Green Left werkt samen met de groep GUE. De Partij voor de Dieren zit in de Nordic Green Left en niet bij GUE, waar de communistisch georiënteerde partijen zitten. Dat Nordic Green Left samenwerkt met GUE vinden wij geen probleem omdat we daar politiek gezien los van staan. De Nordic Green Left maakt het als enige Europese fractie voor alle partijen die lid zijn mogelijk om vast te blijven houden aan de eigen idealen en de politieke signatuur.

Alle Europese groepen hebben partijen die voor de Partij voor de Dieren geen natuurlijke partner zijn. Er is maar één groep waar het mogelijk is om een eigen positie te behouden zonder dat je verplicht wordt om mee te stemmen met partijen die verderaf staan van je idealen en dat is de Nordic Green Left.

Wat gaan we doen in de NGL: We hebben NGL verzocht het woordvoerderschap voor de landbouwcommissie aan ons toe te wijzen en dat verzoek is gehonoreerd. Anja krijgt de mogelijkheid om een commissie in te stellen die zich gaat buigen over dierenwelzijn en dierenrechtenkwesties.

Anja zal binnen deze fractie en ook naar andere fracties toe, de aanjagersrol willen innemen met betrekking tot dieren, natuur, klimaat en milieu. Ook de Europese focus op economische groei als oplossing zullen we op de agenda gaan zetten evenals onze groene eurokritiek.

Tot volgende week! Marianne

According to De Telegraaf, a Dutch newspaper, the first “World Cup riot” occurred last Thursday. In the corridors of the Lower House, a journalist of De Telegraaf asked me for my comments on what has been termed an “orange” tortoise with predictive abilities on the Dutch embassy in Brazil. De Telegraaf then proceeded to report I had demanded the release of the animal, which was not the case.

1402593274_haas_en_schildpad_langwerpig
During the World Cup madness, all kinds of things are being invented and some people feel a need to involve animals in this. We are used to the fact that our party sometimes meets with a lack of understanding. After all, we are a unique party and apparently that results in unique reporting. We know that these reports relate to our role of the pacer in the marathon, which in this case apparently led to a tortoise riot.

In Brussels, we will join the Nordic Green Left (NGL) group / party. Holding on to your ideals is only possible in a European group without party discipline, which applies to NGL. In addition to our party, the German Tierschutzpartei will also join NGL. I wish our party chairman Anja Hazekamp all the best!

Anja lage kwaliteit
The European parliament “forces” parties to join a group of parties (a European party) so as to receive specific budgets and speaking time that way and to be able to make proposals in Parliament. None of the parties are ideal for the Party for the Animals, but if you continue to be “independent”, you will hardly ever receive a chance to place items on the agenda, make proposals or carry out advertisement campaigns to bring to the attention abuses related to, inter alia, animals, nature and the environment (for lack of budget).

The Party for the Animals represents the transcendent importance of compassion, sustainability, personal freedom and personal responsibility, irrespective of the traditional left/right opposition. Particularly for that reason, the party attaches great value to being able to make its own decisions in its voting behaviour, without curtailing party discipline.

Nordic Green Left is the only group where we will be completely free to vote what we want and where we will also be able to make green proposals. In this group, we will be able to hold on to our ideals and adopt a driver’s role with regard to animals, nature, climate and the environment.

Within Nordic Green Left group, our Party for the Animals will be supported in all possible ways in spreading our unique message.

Nordic Green Left cooperates with the GUE group. The Party for the Animals is in Nordic Green Left, not GUE, which has parties with a communistic orientation. We do not see it as a problem that Nordic Green Left cooperates with GUE, as we are separate from them politically. As the only European group, Nordic Green Left enables all of its member parties to continue holding on to their own ideals and political identities.

All European groups have parties that are not natural parties for the Party for the Animals. There is only one group that enables maintaining our own position without being obliged to vote along with parties that are further from our ideals and that is Nordic Green Left.

What are we going to do in NGL: We requested NGL to assign the spokesmanship for the agriculture committee to us and that request has been granted. Anja will get the opportunity to set up a committee that will examine animal welfare and animal rights issues.

Within this group, and also towards other groups, Anja would like to adopt a driver’s role with regard to animals, nature, climate and the environment. We will also place on the agenda the European focus on economic growth as a solution, as well as our green euro criticism.

See you next week! Marianne