Nieuw Worldlog Marianne Thieme


31 maart 2014

Afgelopen week kwam in het nieuws dat Eyes on Animals (inspectieorganisatie voor landbouwdieren) onderzoek heeft gedaan naar de herkomst van paardenvlees dat in Nederlandse supermarkten wordt verkocht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn schokkend. Er blijkt uit dat veel paardenvlees in Nederlandse winkels afkomstig is van paarden die worden geslacht in Noord- en Zuid-Amerika en daar zeer ernstig mishandeld worden. Wij hebben dan ook een debat hierover aangevraagd en een meerderheid heeft dit verzoek gesteund.

paard1396008101_Paard_istockphoto.com_MoniqueRodriguez

Twee jaar lang zijn verschillende paardenveilingen, slachthuizen en paardentransporten in de Verenigde Staten, Mexico, Canada en Argentinië geïnspecteerd door Eyes on Animals. Vlees van deze paarden wordt op grote schaal naar Nederland geëxporteerd. Tijdens transporten die soms 36 uur duren krijgen paarden geen of nauwelijks water, voedsel en rust… Overvolle veewagens met uitgeputte, gewonde en vermagerde paarden vormen geen uitzondering.

Inspecteurs zagen hoe chauffeurs gevallen paarden sloegen met ijzeren staven of elektrische prikstokken om ze overeind te krijgen. Veulens werden vertrapt door volwassen paarden en raakten zwaargewond of stierven langzaam. De dieren werden onder extreme weersomstandigheden vervoerd. Zo werden er paarden tijdens barre woestijnhitte vervoerd in veewagens zonder dak. Wij willen een invoerverbod van paardenvlees uit de Verenigde Staten, Mexico, Canada en Argentinië!

Ik heb vorige week Kamervragen gesteld over de premiejacht op zwerfhonden in Roemenië. Een hondenkliniek in Roemenië werd vrijdag leeggeroofd door premiejagers, omdat de Roemeense autoriteiten geld geven voor elke gevangen hond. Wij willen dat het Nederlandse kabinet aandringt bij de Roemeense autoriteiten om te stoppen met het systeem waarbij het vangen en doden van zwerfhonden wordt beloond.

zwerfhond1396010258_zwerfhond_istockphoto.com__starush

De Roemeense autoriteiten blijven het doden van zwerfhonden aanmoedigen met een beloningssysteem door een bedrag van 50 euro uit te keren per gedode hond. Het is onacceptabel dat de regering van Roemenië haar burgers met een perverse beloningsprikkel aanmoedigt tot het vangen en doden van honden. Een dergelijke wrede houding tegenover zwerfdieren is onhoudbaar in een lidstaat van de Europese Unie. Ik wil dat de Nederlandse regering aandringt bij de Roemeense regering om te stoppen met het wrede zwerfhondenbeleid met het beloningssysteem en over te gaan op vangen, sterilisatie en terugplaatsing.

Eind september keurde het Roemeense Constitutionele Hof een wet goed die nu leidt tot een massaslachting onder de drie miljoen zwerfhonden die in Roemenië leven. De nieuwe wet staat het doden van zwerfhonden toe na een verblijf van veertien dagen in een asiel als er niet genoeg ruimte in de asielen is om de honden te houden, of wanneer de middelen voor voldoende voedsel of medische zorg ontbreken. Op dit moment worden honden massaal gedood. Dit moet stoppen!

Ook heb ik Kamervragen gesteld over het serveren van vlees afkomstig van ritueel geslachte dieren tijdens de Nucleaire top afgelopen week in Den Haag. Halalvlees zou onderdeel uitmaken van de lunch die de regeringsleiders krijgen aangeboden, aldus de hoofdcateraar in een interview op Radio1.

Vlees_iStock
Ik wil van het kabinet weten of dit vlees afkomstig was van onverdoofd geslachte dieren. Niemand zou ongevraagd vlees afkomstig van onverdoofd geslachte dieren geserveerd moeten krijgen. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan onverdoofd ritueel slachten en zolang dat niet verboden is, dienen de consumenten – in dit geval de deelnemers aan de top – geïnformeerd te worden over het feit dat er onverdoofd ritueel geslacht vlees aangeboden wordt.

Dit is een niet te missen filmpje om de week te starten:
752 Rescued Hens Feel Sunshine for the First Time

Tip voor wie denkt dat economie belangrijker is dan ecologie.

Tot snel!

Last week, it was in the news that Eyes on Animals (Inspection Organisation for Farm Animals) conducted an investigation into the origin of horse meat sold in Dutch supermarkets. The results of this investigation are shocking. Much of the horse meat sold in Dutch shops is from horses that are slaughtered in North and South America, and which are seriously mistreated. We asked for a debate on this subject and a majority has supported our request.

paard1396008101_Paard_istockphoto.com_MoniqueRodriguez

For two years, Eyes on Animals inspected various horse auctions, slaughterhouses and horse transportations in the United States, Mexico, Canada and Argentina. The meat of those horses is exported to the Netherlands on a large scale. During these transports, which sometimes take up to 36 hours, the horses get no or hardly any water, food or rest. Overcrowded cattle trucks with exhausted, injured and starved horses are no exception.

Inspectors could see how the drivers hit horses, which had fallen, with iron bars and electric sticks to get them up again. Foals were trampled by adult horses and were severely injured or died slowly. The animals were transported under extreme weather conditions. For example, horses were transported during severe desert heat in cattle trucks with no roofs. We want to ban the import of horse meat from the United States, Mexico, Canada and Argentina!

I asked Parliamentary questions last week about the premium hunting for stray dogs in Romania. Last Friday, premium hunters stole all the dogs from a dog clinic in Romania because the Romanian authorities pay money for each dog that is caught. We want the Dutch government to urge the Romanian authorities to stop the system where people are rewarded for catching and killing stray dogs.

zwerfhond1396010258_zwerfhond_istockphoto.com__starush

The Romanian authorities keep encouraging the killing of stray dogs with a remuneration system where they reward an amount of 50 euros for each dog killed. It is unacceptable that the Romanian Government encourages its civilians with a perverse remuneration incentive to catch and kill dogs. Such a cruel attitude towards stray animals is unacceptable in a Member State of the European Union. I want the Dutch government to urge the Romanian government to stop its cruel stray dog policy using a remuneration system and to change their policy into one of providing shelter, neutering and returning them.

Late September last year, the Romanian Constitutional Court approved an act that now leads to a mass slaughter among three million stray dogs living in Romania. The new Act allows the killing of stray dogs after they have been in a shelter for fourteen days, or if there is not enough room to keep them in the shelters, or if there are no means for sufficient food or medical care. Dogs are killed en masse. This has to stop!

I have also asked Parliamentary questions about the meat that was served during the Nuclear Security Summit in The Hague last week, which was apparently from ritually slaughtered animals. According to the main caterer in an interview on Radio1, halal meat was part of the lunch served to the government leaders.

Vlees_iStock

I want to hear from the parliament if this meat was from animals that were slaughtered without sedation. Nobody should be served meat from ritual slaughter without particularly asking for it. Ritual unsedated slaughtering should be put to an end as soon as possible and for as long as it is not banned, consumers – in this case the participants to the Summit – should be informed of the fact that they are served meat from unsedated ritual slaughter.

You should start your week with this small film:
752 Rescued Hens Feel Sunshine for the First Time

Tip for anyone who thinks that economy is more important than ecology.

Until soon!