Nieuw Worldlog Marianne Thieme


23 december 2013

Ik heb afgelopen week een initiatiefnota ingediend met als doel de jacht in Nederland drastisch in te perken. Ik wil dat de jacht op wilde eend, haas, konijn, fazant en houtduif zo snel mogelijk wordt beëindigd. Het zou fantastisch zijn als deze nota wordt aangenomen door de Tweede Kamer, omdat dit zou betekenen dat dit het laatste jachtseizoen voor de hobbyjagers is. Plezierjacht veroorzaakt elk jaar opnieuw veel leed bij dieren. Er is nu parlementaire actie nodig.

Haas_vanderdenmaarrechtenvrij (2)

Daarom heb ik twee voorstellen gedaan: het sluiten van de jacht op de vijf diersoorten en het verankeren van een verbod op de plezierjacht in de wet. Plezierjacht is niet meer van deze tijd, gelukkig vinden ook de meeste Nederlanders dat. Uit onderzoek blijkt dat slechts drie procent van de Nederlanders plezier een acceptabele reden vindt voor de jacht, terwijl 72 procent van de bevolking vindt dat jagen als hobby verboden zou moeten worden.

Net voor het kerstreces was er ook nog een debat over het overdragen van bevoegdheden van Nederland aan Brussel. Hieronder een klein stukje uit mijn bijdrage. Klik hier voor de volledige versie.

De minister president wil meer bevoegdheden overdragen aan Europa. Maar omdat de burgers dat niet willen, moet dat gebeuren in de vorm van salamipolitiek. Mijn fractie heeft weinig met salami, maar zo mogelijk nog minder met salamipolitiek. En ook niet met struisvogelpolitiek, die er vanuit gaat dat de 80-20 regel met succes zou kunnen worden doorgevoerd. 80% van de bevolking die iets met nadruk niet wil, terwijl de overige 20% fluitend doorgaat met onwenselijke plannen die de soevereiniteit van ons land op een onomkeerbare wijze schaden. Soevereiniteit is geen woord van het jaar geworden. Het woord van het jaar is Selfie. En dat is exact wat de politiek doet. Belangstelling voor zichzelf tonen terwijl de belangen van burgers worden verkwanseld en hun zorgen worden genegeerd.

Euro's - iStock Medium_verkleind imagestock

Wij hebben ons enkele weken geleden uitgesproken tegen de Nederlandse deelname aan de militaire missie in Mali. Militaire missies richtten zich tot nu toe op symptoombestrijding of het blussen van brandjes. Dat heeft niet tot oplossingen geleid, zelfs niet tot het blijvend blussen van brandhaarden. Wij vinden dat we lessen moeten trekken uit de resultaten van eerdere geweldsmissies. Vrede en veiligheid zijn niet gebaat met geweld en gecamoufleerde doelstellingen. Er zijn andere manieren dan militaire missies om vrede en veiligheid te bevorderen. Zo is het van groot belang de klimaatverandering binnen de perken te houden om toekomstige brandhaarden en vluchtelingenstromen te voorkomen.

Ik heb Kamervragen gesteld naar aanleiding van het extreme geweld tegen dieren in de Gaza-strook. The Guardian meldde dat Australisch vee in de Gaza-strook enorm mishandeld wordt. Pas op, de beelden zijn schokkend. Ik wil weten of er ook Nederlandse dieren levend geëxporteerd worden naar Gaza en zo ja, of dit onmiddellijk gestopt kan worden.

Begin januari vertrek ik naar Portugal en Madeira voor een ontmoeting met onze zusterpartij PAN. In Lissabon en op Madeira wordt tijdens mijn bezoek onze documentaire De Haas in de Marathon vertoond. Dat wordt zeker een inspirerende bijeenkomst!

PAN1

Leuk om te melden is dat De Haas in de Marathon al in 5 talen is vertaald: in het Engels, Portugees, Frans, Turks en Russisch. De documentaire nog niet gezien? Bekijk ’m dan hier.

Deze week konden de lezers van The Economist kennismaken met de Partij voor de Dieren. Klik hier voor het artikel over onze partij.

Het eerstvolgende Worldlog verschijnt weer op 13 januari. Ik wens iedereen hele fijne, diervriendelijke feestdagen en een goed 2014 toe.

Marianne

Last week, I submitted a private member’s bill to drastically curtail hunting and shooting in the Netherlands. I want to have a ban imposed on hunting and shooting mallard, hare, rabbit, pheasant and wood pigeon as soon as possible. It would be wonderful if the bill were to be adopted by the Lower House of Dutch Parliament, as this season would then be the last hunting season for sport hunters. Every year, sport hunting causes extreme animal suffering. Parliamentary action is required now.

Haas_vanderdenmaarrechtenvrij (2)

For this purpose, I submitted two motions: closing the hunt for these 5 species and incorporating a ban on sport hunting into law. Sport hunting has become outdated, fortunately, most Dutch people agree on that. Research has shown that only 3 per cent of Dutch people are of the opinion that fun is an acceptable reason for hunting, whereas 72 per cent of the population are of the opinion that hunting as a hobby should be banned.

Just before the Christmas recess, we also had a debate on transferring powers from the Netherlands to Brussels. This is a short fragment from my contribution.

The Prime Minister wants to transfer more powers to Europe. But since the people do not want that, it has to be done by way of salami tactics. My party cares little about salami, and even less about salami tactics. Neither does it care much about burying one’s head in the sand, while assuming that the 80-20 rule can be implemented successfully. 80% of people who explicitly refuse to accept something, while the other 20% continue undisturbed with unwanted plans that irreversibly harm our country’s sovereignty. Sovereignty is not the word of the year. Selfie is the word of the year. And that is precisely what politics are doing. Showing an interest in oneself while the people’s interests are bartered away and their worries ignored.

Euro's - iStock Medium_verkleind imagestock

Several weeks ago, we voted against Dutch participation in the military mission in Mali. So far, military missions have focused on combating symptoms or extinguishing small fires. This has not led to solutions, not even to permanently extinguishing hot spots. We think we should learn from the outcomes of previous violent missions. Violence and disguised objectives are not in the interest of peace and security. Peace and security can be promoted by ways other than military missions. For example, it is very important to limit climate change to prevent future hot spots and flows of refugees.

I asked parliamentary questions following extreme violence against animals in the Gaza Strip. The Guardian wrote that Australian cattle are being severely brutalised in the Gaza Strip. Beware, the images are shocking.

I want to know whether Dutch live animals are also being exported to Gaza and, if so, whether this can be stopped with immediate effect.

Early January, I will travel to Portugal and Madeira to meet with our sister party PAN. During my visits, our documentary The Pacer in the Marathon will be shown in Lisbon and Madeira. It will most definitely be an inspiring meeting!

PAN1

It is a pleasure to report that The Pacer in the Marathon has already been translated into 5 languages: English, Portuguese, French, Turkish and Russian. Have you not seen the documentary yet? You can watch it here.

This week, readers of The Economist were able to get acquainted with the Party for the Animals. Click here for the article on our party.

The next Worldlog will be published on 13 January. I wish everyone great and animal-friendly holidays and a prosperous 2014.

Marianne