Nieuw Worldlog Marianne Thieme


7 oktober 2013

Geweldig nieuws! Onze Portugese zusterpartij PAN heeft meerdere zetels gewonnen bij de lokale verkiezingen in Portugal. In sommige gemeenten is de Portugese Partij voor de Dieren groter dan de regeringspartijen! Ik had van tevoren een supportfilmpje voor PAN gemaakt. Deze nog niet gezien? Bekijk het hier.

Het is PAN onder andere in Lissabon gelukt een zetel te bemachtigen. Ik heb lijsttrekker Miguel Santos dan ook van harte gefeliciteerd met zijn zetel. Voor de Portugese lezers van mijn Worldlog is hier meer te vinden over de uitslag.

Onze film over tien jaar Partij voor de Dieren, De Haas in de Marathon, is nu op ons YouTube-kanaal te bekijken met Engelse, Franse, Turkse en Russische ondertiteling. Klik hier. Daarnaast draait De Haas in de Marathon op 9 november op het STEPS festival in Oekraïne en op 30 november op het Mostra Festival in Brazilië. Hopelijk volgen er meer landen!

Afgelopen vrijdag was het Dierendag. Onze actieve leden hebben overal in het land aandacht gevraagd voor (het niet kopen van) bont door op straat flyers uit te delen met informatie over bont. Bont is een overbodig en wreed modeproduct, dat wat ons betreft nog liever gisteren dan vandaag verboden moet worden! Ben trots op onze leden dat ze rondom Dierendag weer de straat op gaan om andere mensen te inspireren.

Dierendag was hopelijk voor velen een goede gelegenheid om naast het verwennen van hun huisdieren, stil te staan bij hetgeen op hun bord ligt. Het zou mooi zijn als dierendag de eet-geen-dierendag wordt. Steeds meer onderzoeken wijzen er overigens op dat met ’n beetje goede wil 10 miljard wereldburgers kunnen voeden, maar dan moeten we het eten van vlees wel laten staan.

In Israël heeft Rabbi Dov Lipman gepleit voor een meatless monday in de Knesset (het parlement van Israël). Goed begin!

Wij zijn deze week druk geweest om staatssecretaris Dijksma van Landbouw en de rest van de Kamer te overtuigen om het mestoverschot in Nederland echt aan te gaan pakken. Helaas pakt Dijksma het probleem niet bij de bron aan, maar kiest ze ervoor de veestapel nog verder te laten groeien.

Biogasanlage - biogas plant 45Nederland houdt het meeste aantal dieren per oppervlakte ter wereld, en heeft daardoor een heel groot mestoverschot. Per jaar produceert Nederland 71 miljoen kilo aan mest, 4.000 kilo per Nederlander. De landbouwgrond kan zoveel mest niet verwerken, waardoor schadelijke stoffen doorsijpelen naar het grondwater. Ook komt mest in het oppervlaktewater terecht, wat zeer schadelijk is voor de natuur en onze gezondheid. Bovendien moeten dieren het hele jaar op stal worden gehouden om de enorme hoeveelheid mest te kunnen verwerken in grote installaties.

Wij pleiten voor een aanpak bij de bron, namelijk een forse vermindering van het aantal dieren in de veehouderij en stimulering van grondgebonden landbouw met dieren in de wei. Mijn collega Esther heeft een aantal moties ingediend die hiervoor pleiten. Daarover is nog niet gestemd, dus wordt vervolgd.

Fijne week! Marianne

Great news! PAN, our Portuguese sister party has won several seats in Portugal’s local elections. In some municipalities, the Portuguese Party for the Animals is bigger than the government party! I made a support film for PAN. Haven’t seen it yet? Watch it here.

PAN also managed to secure another seat in Lisbon. I heartily congratulated party leader Miguel Santos on winning the seat. My Portuguese-speaking readers can find out more here.

Our film about 10 years of the Party for the Animals, The Pacer in the Marathon, is now available on our YouTube channel with English, French, Turkish, and Russian subtitles. Click here. Plus, The Pacer in the Marathon will screen at the STEPS festival in the Ukraine on 9 November and on 30 November at the Mostra Festival in Brazil. Hopefully more countries will follow!

Last Friday was World Animal Day. Our active members worked all over the country to raise awareness about abstaining from fur by handing out flyers with information about fur. Fur is an unnecessary and cruel fashion item, and as far as we are concerned it can’t be banned soon enough! I’m proud of our members who hit the streets on World Animal Day to inspire other people.

World Animal Day was hopefully a good opportunity to not only spoil their pets, but to stop and think about what’s on their plates. It would be great if World Animal Day became World Eat No Animals Day. Increasing studies show that with a little good will, we could feed 10 billion people, but we’d have to not eat meat.

In Israel, Rabbi Dov Lipman argued for a meatless Monday in the Knesset – Israel’s parliament. It’s a good start!

We’ve been busy this week convincing Ms Dijksma – State Secretary of Agriculture and the rest of the House to finally tackle the Netherlands’ manure surplus. Unfortunately, Ms Dijksma isn’t tackling the problem at the source, but is rather allowing the livestock herd to grow.

Biogasanlage - biogas plant 45
The Netherlands keeps the most animals per capita in the world, and therefore has a huge surplus of manure. Every year, the Netherlands produces 71 million kilos of manure, 4,000 kilos for every Dutch citizen. Our arable land cannot process so much manure, it leeches harmful substances into the groundwater. Manure also ends up in the surface water, which is incredibly harmful to nature and our health. Further more, animals have to be kept the whole year through in the stall in order to process the manure in large plants.

We want to tackle the problem at the source by drastically reducing the number animals and stimulating ground-based agriculture with animals out in the pastures. My colleague Esther has lodged a number of motions to this end. They’ve not gone to the vote, so it’s to be continued.

Have a great week! Marianne