Inspi­rerend: varkensboer wordt veganist en kweekt nu groenten


14 november 2017

Steeds meer boeren zien kansen in plantaardige landbouw, waarbij geen dieren worden gebruikt. Een van de meest recente voorbeelden is het verhaal van de Zweed Gustaf Soderfeldt.

In 2006 startte Soderfeldt een kleinschalige varkensboerderij. Hij vond de manier waarop dieren in de industriële veeteelt worden behandeld vreselijk en wou het anders aanpakken: kleinschalig, met respect voor de dieren. Het aantal klanten dat zijn ‘diervriendelijk vlees’ wou groeide aanzienlijk en het bedrijf was een succes. Maar Soderfeldt besefte dat het steeds meer om het geld begon te draaien. Soderfeldt vertelde tegen een Zweedse krant:

“Onze klanten hoorden graag dat onze dieren een ‘goed leven’ hadden en hoe ‘diervriendelijk’ ons vlees was. Maar ze wilden niets horen over de vreselijke kant. Ik kon ze bijvoorbeeld niet vertellen dat een zeug helemaal niet gescheiden wil worden van haar biggetjes en dat de varkens het uitschreeuwden van angst wanneer ze werden opgeladen op de vrachtwagen die hen naar het slachthuis zou brengen. De enige manier om mijn klanten te behouden was om te de waarheid te verzwijgen en mijn leven als varkensboer voelde dag na dag minder eerlijk aan

De meeste van onze klanten kochten vlees bij ons om hun geweten te sussen. Mensen willen niet toegeven dat ze een industrie steunen die dieren op een vreselijke manier behandelt. Daarom kopen ze zogenaamd ‘diervriendelijk vlees’. Ik vond het steeds moeilijker om een uithangbord voor de vleesindustrie te zijn.”

Veganisme is de toekomst van de landbouw

Toen Soderfeldt via YouTube in contact kwam met veganisme, besefte hij dat ‘diervriendelijk vlees’ helemaal niet bestaat. Hij maakte vier jaar geleden de klik en realiseerde zich dat veganisten eigenlijk hetzelfde wilden als hij: dat dieren een goed leven hebben. Dat was immers de oorspronkelijke insteek van zijn boerderij geweest. Maar veganisten gaan daarbij een stap verder: als je echt geeft om dieren, dan dood je ze helemaal niet. Soderfeldt dacht vroeger ook dat mensen vlees moesten eten om gezond te zijn, maar leerde dat dat niet waar is.

Hij en zijn vrouw werden veganist, stopten met het houden van dieren en schakelden over op groenteteelt, zonder het gebruik van dierlijke producten als bloedmeel, beendermeel of dierlijke mest. De overschakeling was niet makkelijk en ze verloren zowat al hun klanten. Maar na vier jaar staat zijn bedrijf er weer en kweken ze onder andere tomaten, aardappelen, bonen, erwten, sla, wortelen, ui, kolen en bloemen. Deze verkopen ze via diverse boerenmarkten en via groenteabonnementen.

Soderfeldt is ervan overtuigd dat het veganisme de toekomst van de landbouw is en ‘vreedzaam, gezonder, efficiënter, minder verspillend en milieuvriendelijker’ is dan dierlijke landbouw.

Increasingly more farmers see opportunities in vegetable agriculture, without the use of animals. One of the most recent examples is the story of the Swedish Gustaf Soderfeldt.

In 2006, Soderfeldt set up a small-scale pig farm. He believed that the way animals were treated in industrial animal farming was horrific and he wanted to do it differently: small-scale, with respect for animals. The number of customers that wanted his ‘animal-friendly’ meat grew considerably and the company was a great success. But Soderfeldt realised that it increasingly came down to money. Soderfeldt told a Swedish newspaper:

“Our customers liked to hear that our animals had lived a ‘good life’ and how ‘animal-friendly’ our meat was. But they didn’t want to hear about the bad side. For example, I couldn’t tell them that a sow didn’t want to be separated from her piglets at all and that the pigs screamed with fear when they were loaded onto the truck to bring them to the slaughterhouse. The only way to keep my customers was to conceal the truth and my life as a pig farmer felt less honest every day.

Most of our customers bought their meat with us to ease their conscience. People don’t want to admit that they support an industry that treats animals horribly. That’s why they buy so-called ‘animal-friendly meat’. It became more and more difficult for me to promote the meat industry.”

Veganism is the future of agriculture

When Soderfeldt came into contact with veganism via YouTube he realised that ‘animal-friendly’ meat doesn’t exist at all. He copped on four years ago and realised that vegans wanted in fact the same thing as he did: animals living a good life. After all, that was originally the concept for his farm. But vegans go even one step further in this: if you really care for animals you won’t kill them at all. Soderfeld also used to think that people needed to eat meat to stay healthy but he soon learned that that wasn’t true.

He and his wife became vegans, stopped keeping animals and changed to growing vegetables, without the use of animal products such as blood meal, bone meal or animal manure. The transition was not easy and they lost almost all of their customers. But after four years the company is back on its feet and they now grow tomatoes, potatoes, beans, peas, lettuce, carrots, onions, cabbages and flowers among others. The sell them on various farmer markets and via vegetable subscriptions.

Soderfeldt is convinced that veganism is the future of agriculture and that it is ‘peaceful, healthier, more efficient, less wasteful and more environment-friendly’ than animal agriculture.