Europese land­bouw­sub­sidies vormen een bedreiging voor biodi­ver­siteit


20 december 2017

Niet-duurzame landbouwpraktijken veroorzaken vervuiling van bodem, water en lucht en verlies van biodiversiteit. Het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) houdt dit in stand. Dit blijkt uit recent onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) in opdracht van Wereld Natuur Fonds (WNF). Het merendeel van 1 miljard euro aan jaarlijkse GLB-gelden voor Nederland gaat met name naar gebieden waar de druk op natuur en biodiversiteit door de landbouw het grootst is. Het WNF pleit daarom voor een radicale hervorming van het GLB.

Het Europees landbouwbeleid werd na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld om de landbouwproductie te verhogen voor genoeg en betaalbaar voedsel. Dit heeft geleid tot verregaande intensivering en schaalvergroting met grote negatieve gevolgen voor de kwaliteit van water, bodem, lucht en biodiversiteit in Europa.

Europa geeft jaarlijks 60 miljard uit aan landbouwsubsidies. Jaarlijks ontvangen Nederlandse boeren op basis van historische rechten in totaal ongeveer 750 miljoen euro aan inkomenssteun. Aan het ontvangen van inkomenssteun zijn weliswaar voorwaarden verbonden op het gebied van natuur, milieu en landschap, maar deze blijken niet effectief. Eerdere pogingen om het GLB te vergroenen, hebben nauwelijks tot resultaat geleid.

Radicale omslag nodig

Het onderzoeksrapport van de Nederlandse Alterra legt de relatie bloot tussen betalingen uit het GLB in Nederland en de druk op biodiversiteit. GLB-betalingen zijn vooral hoog in regio’s met bedrijven die intensief werken en een negatieve invloed hebben op milieu en biodiversiteit. Daarnaast zijn binnen het huidige GLB nog te weinig prikkels om natuur en biodiversiteit effectief te beschermen. Dit onderstreept de noodzaak om het GLB radicaal aan te passen en zo het verlies aan biodiversiteit in Nederland en rest van Europa een halt toe te roepen. De hervorming van het GLB is ook in het belang van de landbouw zelf, want een toekomstbestendige landbouw is afhankelijk van de diensten die de natuur levert zoals een gezonde bodem, voldoende schoon water en bestuivende insecten.

PvdD zet in op verandering op nationaal en Europees niveau

De Partij voor de Dieren pleit in Nederland en in het Europese Parlement al jaren voor meer diversiteit in de landbouw, gesloten kringlopen en kortere ketens tussen boer en consument. Dit zijn de bouwstenen voor gezond en duurzaam voedsel. Biologische, regionale, grondgebonden landbouw moet de norm worden.

De Partij voor de Dieren wil dat het Gemeenschappelijk Landbouwbudget van de Europese Unie gebruikt wordt om boeren te helpen omschakelen naar biologische landbouw. De landbouwsubsidies moeten op termijn worden afgeschaft. Daarnaast moet de overheid de promotie van biologische plantaardige producten actief ondersteunen, zodat boeren zonder subsidie een goede boterham kunnen verdienen.


PvdD Europarlementariër Anja Hazekamp

PvdD Europarlementariër Anja Hazekamp heeft stevige kritieke geuit op het Europese landbouwbeleid tijdens de laatste vergadering van de Europese Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI): “Miljarden dieren lijden en sterven in de vee-industrie, biodiversiteit en milieu lijden onder grootschalig gebruik van gif, verzuring en vermesting en boerengezinsbedrijven zijn ten onder gegaan aan schaalvergroting. Het Europese landbouwbeleid heeft een radicale koerswijziging nodig.”

(Tekst deels overgenomen van Wereld Natuur Fonds)

Unsustainable agricultural practices are the cause of pollution of soil, water and air and biodiversity loss, which is sustained by the EU Common Agricultural Policy (CAP). This was revealed in a recent study by Wageningen Environmental Research (Alterra), commissioned by the World Wide Fund for Nature (WWF). The bulk of the CAP funds of 1 billion euros each year is used mostly in those areas where pressure on nature and biodiversity as a result of agriculture is highest. WWF has therefore called for a radical reform of the CAP.

The European agricultural policy was developed after the Second World War in order to increase agricultural production for a sufficient and affordable food supply. This has resulted in extensive intensification and economies of scale with a major negative impact on the quality of Europe’s water, soil, air and biodiversity.

The EU spends 60 billion on agricultural subsidies each year. Dutch farmers receive a total of 750 billion euros in income support each year on the basis of historical rights. It is true that conditions with regard to nature, landscape and the environment are attached to receiving income support, but these have proven not to be effective. Earlier attempts to make the CAP more sustainable have largely been ineffective.

Radical change needed

The research report of Dutch institution Alterra highlights the relationship between payments from the CAP in the Netherlands on the one hand and the pressure on biodiversity on the other. CAP payments are especially high in regions with intensive farms that have a negative impact on the environment and biodiversity. In addition, the current CAP contains too few incentives to effectively protect nature and biodiversity. This underlines the necessity to radically change the CAP and halt biodiversity loss in the Netherlands and the rest of Europe. A reformed CAP is also in the interest of agriculture itself, as future-proof farming depends on services provided by nature such as healthy soils, sufficient clean water and pollinating insects.

Party for the Animals focuses on change at national and European level

In the Netherlands and in the European Parliament, the Party for the Animals has been arguing for years for more diversity in agriculture, closed loops and shorter chains between farmers and consumers. These are the building blocks for healthy and sustainable food. Organic, regional and land-based agriculture must become the norm.

The Party for the Animals wants the EU agricultural budget to be used to help farmers switch to organic farming. In time, the agricultural subsidies should be phased out. In addition, the government should actively support the promotion of organic plant products, to enable farmers to make a decent living without the help of subsidies.


Party for the Animals MEP Anja Hazekamp

Party for the Animals MEP Anja Hazekamp has strongly criticised the European agricultural policy at the last meeting of the European Commission’s Agriculture and Rural Development (AGRI): “Billions of animals are suffering and dying in the livestock industry, biodiversity and the environment are being damaged by the widespread use of toxins, acidification and eutrophication, and family farms have collapsed as a result of the economies of scale. The European agricultural policy is in need of a radical change of direction.”

(Part of this text was taken from the World Wide Fund for Nature)