EU-parlement volgt Partij voor de Dieren en wil actie tegen bijen­sterfte en bijengif


7 maart 2018

Het Europees Parlement heeft vorige week een resolutie aangenomen waarin de Europese Commissie en de lidstaten worden gevraagd meer te doen om de bijen te beschermen. Bovendien steunde het parlement een voorstel voor een totaalverbod op giftige insectenbestrijders neonicotinoïden. Hiermee volgt het Europees Parlement eerdere nationale en Europese oproepen van de Nederlandse Partij voor de Dieren.

Het parlement vindt dat er een EU-breed plan moet komen om bijensterfte tegen te gaan en de uitgedunde bijenpopulatie te versterken. De aanleiding voor de resolutie is een rapport van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA. Die meldde vorige week dat o.a. bijen en hommels risico’s lopen door het gebruik van insectenbestrijders zoals neonicotinoïden. Bovendien liet EFSA weten dat EU-beperkingen die in 2013 zijn ingevoerd, onvoldoende zijn om deze risico’s te beheersen.

Eerder bleek uit een in het wetenschappelijke tijdschrift Nature gepubliceerd onderzoek dat neonicotinoïden niet alleen gevaarlijk zijn voor bijen, maar ook andere diersoorten in het ecosysteem bedreigen.

Onderzoek
Het Europees parlement vindt dat er meer onderzoek moet komen naar gewasbeschermingsmiddelen waar bijen geen last van hebben. Alle middelen die bijen ziek maken moeten worden verboden, als dat wetenschappelijk is bewezen. Ook moeten telers melding krijgen in welke perioden bijen gevoelig zijn voor insecticiden. Dan kunnen ze daar hun spuitstrategie op aanpassen. Tevens kreeg een voorstel van onder meer de Partij voor de Dieren, om beschermde gebieden voor honingbijen in te stellen, steun van het parlement.

Voldoende milieuvriendelijke alternatieven
Overheden aarzelen over een verbod op neonicotinoïden omdat er voor de landbouw geen alternatieven zouden zijn, maar volgens een nieuwe overzichtsstudie zijn er voldoende milieuvriendelijke alternatieven die niet schadelijk zijn en waarbij de landbouw nog steeds rendabel kan zijn. Wetenschappers onderzochten tweehonderd studies die sinds 2014 werden gepubliceerd en concluderen dat alternatieven goedkoper zijn, vaak minstens zo effectief, soms zelfs beter, maar in ieder geval gunstiger voor het milieu.

Door het grootschalige gebruik van bestrijdingsmiddelen neemt het aantal bijen en andere insecten steeds verder af. Bijen zijn onmisbaar voor onze voedselzekerheid. Minder bijen betekent ook minder groenten in de schappen. Tachtig procent van alle planten op aarde zijn voor de voortplanting of evolutie afhankelijk van de bestuiving van de bij. Onder andere in China wordt al met de hand bestoven omdat er te weinig insecten over zijn.

Totaalverbod op neonicotinoïden
In maart 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een totaalverbod op de drie neonicotinoïden, uitgezonderd het gebruik ervan in kassen. Nationale regeringen moeten echter op 22 maart nog over deze maatregel stemmen. Elf landen zijn voor een verbod, wat Nederland beslist is nog onbekend.

Partij voor de Dieren als aanjager
De Partij voor de Dieren strijdt al sinds haar komst in de politiek voor een verbod op o.a. neonicotinoïden. Dat resulteerde begin 2013 in een aangenomen motie voor een Europees moratorium op deze gifstoffen. Hoewel de Europese Commissie sindsdien een aantal beperkingen heeft gesteld aan het gebruik van deze typen landbouwgif, zijn de maatregelen volstrekt ontoereikend om de gevaren voor bijen en andere organismen weg te nemen.

Daarom bleef de partij aandringen op een nationaal totaalverbod. Op 18 maart 2014 kreeg zij steun voor haar moties die de regering daartoe oproepen. Helaas bleef de Nederlandse regering weinig daadkracht tonen. Op 22 maart krijgt Nederland een herkansing en de Partij voor de Dieren roept landbouwminister Carola Schouten op om dan het voorgestelde EU-verbod op neonicotinoïden te ondersteunen.

Last week, the European Parliament adopted a resolution which asks the European Commission and its Member States to help protect the bees. Additionally, the Parliament supported a proposal to ban the poisonous insecticide neonicotinoids completely. With this, the European Parliament follows previous national and European calls from the Dutch Party for the Animals.


The Parliament believes that an EU-wide plan is needed to stop bee mortality and strengthen the reduced bee population. The reason for the resolution is a report of the European Food Safety Authorities EFSA. They reported last week that bees, bumblebees and other insects are at risk because of the use of insecticides, such as neonicotinoids. Furthermore, EFSA said that the EU restrictions that were introduced in 2013 are insufficient to control the risks.

A research published in a scientific magazine showed that neonicotinoids are not only a threat for bees, but also for other animal species in the ecosystem.

Research
The European Parliament believes that more research is needed into crop protection agents that are not harmful to bees. All agents that make bees ill must be banned as soon as this is scientifically proven. Growers must also be told in which periods the bees are sensitive to insecticides. They can then adjust their spray strategy to this. Also, a proposal by the Party for the Animals among others, to set up protected areas for honey bees, was supported by the Parliament.

Enough environmental alternatives|
Governments have doubts about banning neonicotinoids because there would not be any alternatives for agriculture, but according to a new survey study there are enough environmental-friendly alternatives that are not harmful and can still make agriculture profitable. Scientists researched two hundred studies that had been published since 2014 and concluded that alternatives are cheaper, often just as effective and sometimes even better, but have in any case a better effect on the environment.

As a result of the large-scale use of pesticides, the number of bees and other insects is still declining. We can’t do without bees for our food security. Fewer bees also means fewer vegetables on the shelves. Eighty percent of all plants on earth are dependent on pollination by bees for their reproduction or evolution. In China among other countries they already pollinate by hand because there are too few insects left.

Complete ban on neonicotinoids
In March 2017, the European Commission made a proposal to completely ban three neonicotinoids, except for their use in greenhouses. But national governments still have to vote on this measure on 22 March. Eleven countries are in favour of a ban, but it is still uncertain what the Netherlands will decide.

The Party for the Animals as driver
The Party for the Animals has been fighting for a ban on neonicotinoids among others since its arrival in politics. It resulted in a motion for a European moratorium on these pesticides at the start of 2013. Although the European Commission placed several restrictions on the use of these types of agricultural pesticides since then, the measures are completely inadequate to take away the threats for bees and other organisms.

That is why the party continued urging for a national ban. On 18 March 2014, its motions that called for a ban by the government were supported. But unfortunately, the Dutch government showed little action. On 22 March, the Netherlands will get another chance and the Party for the Animals calls on the Minister of Agriculture Carola Schouten to then support the proposed EU ban on neonicotinoids.