Euro­par­lament slijedi Stranku za životinje i želi mjere protiv smrtnosti pčela i pčelinjeg otrova


7 ožujka 2018

Europski parlament je prošlog tjedna donio rezoluciju kojom se Europska komisija i države članice pozivaju da poduzmu više za zaštitu pčela. Osim toga, parlament je podržao prijedlog za potpunu zabranu otrovnih insekticidnih neonikotinoida. Europski parlament prati ranije nacionalne i europske pozive Nizozemske stranke za životinje.

Parlament smatra da plan mora biti uspostavljen širom EU-a kako bi se spriječila smrtnost pčela i ojačala stanjena populacija. Razlog za rezoluciju je izvješće Europske agencije za sigurnost hrane EFSA. Prošlog tjedna je izvijestila kako su, među ostalom, pčele i bumbari ugroženi zbog upotrebe insekticida kao što su neonikotinoidi. EFSA je također pokazala da su ograničenja EU-a uvedena 2013. godine nedovoljna za upravljanje tim rizicima.

Ranije objavljena istraživanja u znanstvenom časopisu Nature pokazala su da neonikotinoidi nisu samo opasni za pčele, nego ugrožavaju i druge životinjske vrste u ekosustavu.

Istraživanje
Europski parlament misli da bi trebalo više istraživanja o sredstvima za zaštitu bilja koja ne smetaju pčelama. Sva sredstva od kojih pčele obolijevaju moraju biti zabranjena, ako je to znanstveno dokazano. Uzgajivači također moraju biti obaviješteni o razdobljima u kojima su pčele osjetljive na insekticide. Zatim bi mogli uskladiti svoju strategiju prskanja. Prijedlog za uspostavljanje zaštićenih područja za pčele, između ostalog od Stranke za životinje, je dobio podršku Parlamenta.

Dovoljno ekološko prihvatljivih alternativa
Vlade su neodlučne oko zabrane neonikotinoida jer sumnjaju u alternative za poljoprivredu, ali prema novom studiju postoji dovoljno ekološko prihvatljivih alternativa koje nisu štetne i gdje poljoprivreda i dalje može biti profitabilna. Znanstvenici su istražili dvjesto studija objavljenih od 2014. i zaključili da su alternative jeftinije, često barem isto toliko djelotvorne, ponekad čak i bolje, ali u svakom slučaju povoljnije za okoliš.

Zbog velike upotrebe pesticida, broj pčela i drugih insekata se smanjuje. Pčele su neophodne za našu sigurnost hrane. Manje pčela također znači manje povrća na policama. Osamdeset posto svih biljaka na Zemlji ovisi o oprašivanju pčela za reprodukciju ili evoluciju. U Kini, na primjer, se već ručno oprašuje jer je ostalo malo insekata.

Potpuna zabrana neonikotinoida
Europska je komisija u ožujku 2017. godine podnijela prijedlog za potpunu zabranu tri neonikotinoida, osim njihove uporabe u staklenicima. Ipak, 22. ožujka nacionalne vlade još uvijek moraju glasovati o ovoj mjeri. Jedanaest zemalja je za zabranu, što će Nizozemska odlučiti, još je nepoznato.

Stranka za životinje kao poticaj
Od njezina dolaska u politiku Stranka za životinje se, između ostalog, bori za zabranu neonikotinoida. Početkom 2013. godine je to rezultiralo usvojenim prijedlogom za europski moratorij o tim toksinima. Iako je Europska komisija od tada nametnula niz ograničenja u korištenju ovih vrsta pesticida, mjere su potpuno neadekvatne kako bi se opasnosti za pčele i druge organizme uklonile.

Zato je stranka i dalje inzistirala za potpunu nacionalnu zabranu. Dana 18. ožujka 2014, je dobila potporu za njezine prijedloge, koje vladu na to poziva. Nažalost, nizozemska vlada je i dalje pokazala malo učinkovitosti. Nizozemska će 22. ožujka dobiti drugu šansu i Stranka za životinje poziva ministricu poljoprivrede Carolu Schouten na potporu predložene europske zabrane neonikotinoida.

Last week, the European Parliament adopted a resolution which asks the European Commission and its Member States to help protect the bees. Additionally, the Parliament supported a proposal to ban the poisonous insecticide neonicotinoids completely. With this, the European Parliament follows previous national and European calls from the Dutch Party for the Animals.


The Parliament believes that an EU-wide plan is needed to stop bee mortality and strengthen the reduced bee population. The reason for the resolution is a report of the European Food Safety Authorities EFSA. They reported last week that bees, bumblebees and other insects are at risk because of the use of insecticides, such as neonicotinoids. Furthermore, EFSA said that the EU restrictions that were introduced in 2013 are insufficient to control the risks.

A research published in a scientific magazine showed that neonicotinoids are not only a threat for bees, but also for other animal species in the ecosystem.

Research
The European Parliament believes that more research is needed into crop protection agents that are not harmful to bees. All agents that make bees ill must be banned as soon as this is scientifically proven. Growers must also be told in which periods the bees are sensitive to insecticides. They can then adjust their spray strategy to this. Also, a proposal by the Party for the Animals among others, to set up protected areas for honey bees, was supported by the Parliament.

Enough environmental alternatives|
Governments have doubts about banning neonicotinoids because there would not be any alternatives for agriculture, but according to a new survey study there are enough environmental-friendly alternatives that are not harmful and can still make agriculture profitable. Scientists researched two hundred studies that had been published since 2014 and concluded that alternatives are cheaper, often just as effective and sometimes even better, but have in any case a better effect on the environment.

As a result of the large-scale use of pesticides, the number of bees and other insects is still declining. We can’t do without bees for our food security. Fewer bees also means fewer vegetables on the shelves. Eighty percent of all plants on earth are dependent on pollination by bees for their reproduction or evolution. In China among other countries they already pollinate by hand because there are too few insects left.

Complete ban on neonicotinoids
In March 2017, the European Commission made a proposal to completely ban three neonicotinoids, except for their use in greenhouses. But national governments still have to vote on this measure on 22 March. Eleven countries are in favour of a ban, but it is still uncertain what the Netherlands will decide.

The Party for the Animals as driver
The Party for the Animals has been fighting for a ban on neonicotinoids among others since its arrival in politics. It resulted in a motion for a European moratorium on these pesticides at the start of 2013. Although the European Commission placed several restrictions on the use of these types of agricultural pesticides since then, the measures are completely inadequate to take away the threats for bees and other organisms.

That is why the party continued urging for a national ban. On 18 March 2014, its motions that called for a ban by the government were supported. But unfortunately, the Dutch government showed little action. On 22 March, the Netherlands will get another chance and the Party for the Animals calls on the Minister of Agriculture Carola Schouten to then support the proposed EU ban on neonicotinoids.