Parla­mentul European urmează Partidul pentru Animale și dorește să ia măsuri împotriva morta­lității și otrăvirii albinelor


7 martie 2018

Parlamentul European a adoptat săptămâna trecută o decizie prin care solicită Comisiei Europene și statelor membre să ia mai multe măsuri în ceea ce privește protecția albinelor. În plus, Parlamentul a sprijinit o propunere privind interdicția totală a insecticidelor neonicotinoide toxice. Astfel, Parlamentul European dă curs solicitărilor anterioare la nivel național și european ale Partidului pentru Animale neerlandez.

Parlamentul este de părere că ar trebui să existe un plan la nivel european pentru reducerea mortalității albinelor și pentru consolidarea populațiilor fragile de albine. La baza deciziei stă un raport întocmit de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA). În acest raport se evidențiază faptul că albinele și bondarii sunt supuși unor riscuri cauzate de utilizarea insecticidelor cum sunt neonicotinoidele. În plus, EFSA a relatat că restricțiile UE introduse în 2013 sunt insuficiente în ceea ce privește gestionarea acestor riscuri.

Un studiu anterior publicat în revista științifică Nature a demonstrat că neonicotinoidele nu sunt periculoase doar pentru albine, ci pun în pericol și alte specii din ecosistem.

Anchetă
Parlamentul European consideră că este nevoie de mai multe investigații în ceea ce privește produsele de protecție a plantelor care nu pun în pericol albinele. Orice mijloace care pun în pericol sănătatea albinelor ar trebui interzise, dacă acest pericol se demonstrează științific. Crescătorii ar trebui de asemenea să fie notificați cu privire la perioadele în care albinele sunt vulnerabile la insecticide. În acest fel, aceștia și-ar putea ajusta în mod corespunzător strategia de aplicare a insecticidelor. Astfel, Parlamentul a sprijinit o propunere a Partidului pentru Animale pentru stabilirea, printre altele, a unor zone protejate pentru albinele melifere.

Alternative potrivite pentru mediul înconjurător
Guvernele ezită să interzică neonicotinoidele fiindcă se presupune că nu există alternative pentru sectorul agricol, însă potrivit unui nou studiu există suficiente alternative potrivite pentru mediul înconjurător care nu cauzează riscuri și care permit sectorului agricol să-și mențină profitabilitatea. Cercetătorii au examinat 200 de studii publicate din 2014 în prezent și au ajuns la concluzia că aceste alternative sunt mai ieftine și de cele mai multe ori cel puțin la fel de eficiente, însă în orice caz mai benefice pentru mediul înconjurător.

Datorită utilizării la scară largă a pesticidelor, numărul de albine și alte insecte continuă să scadă. Albinele sunt indispensabile pentru siguranța hrănii noastre. Mai puține albine ar însemna mai puține legume pe raft. 80% dintre toate plantele de pe pământ depind de polenizarea albinelor pentru reproducere sau evoluție. În China de exemplu, polenizarea are deja loc manual fiindcă au rămas mult prea puține insecte.

Interdicție totală asupra neonicotinoidelor
În martie 2017, Comisia Europeană a propus o interdicție totală asupra trei tipuri de neonicotinoide, cu excepția utilizării în sere. Totuși, guvernele naționale trebuie să voteze această propunere în data de 22 martie. Unsprezece state sunt în favoarea interdicției – încă nu se știe care va fi decizia Țărilor de Jos.

Partidul pentru Animale ca forță motrice
Partidul pentru Animale s-a luptat pentru interdicția neonicotinoidelor, printre altele, încă de când a intrat în politică. Acest lucru a avut ca urmare adoptarea unei moțiuni pentru un moratoriu european cu privire la aceste substanțe toxice la începutul anului 2013. Deși Comisia Europeană a impus de atunci o serie de restricții în ceea ce privește utilizarea acestor tipuri de otrăvuri agricole, măsurile luate sunt complet inadecvate pentru eliminarea pericolelor asupra albinelor și altor organisme.

De aceea, partidul a continuat să insiste asupra unei interdicții totale. În data de 18 martie 2014, partidul a primit sprijin pentru moțiunile sale care au determinat guvernul să ia măsuri. Din păcate, guvernul neerlandez a continuat să arate un nivel foarte scăzut de determinare. Pe 22 martie, țara noastră va primi o nouă șansă iar Partidul pentru Animale solicită ministrului agriculturii Carola Schouten să sprijine interdicția UE propusă asupra neonicotinoidelor.

Last week, the European Parliament adopted a resolution which asks the European Commission and its Member States to help protect the bees. Additionally, the Parliament supported a proposal to ban the poisonous insecticide neonicotinoids completely. With this, the European Parliament follows previous national and European calls from the Dutch Party for the Animals.


The Parliament believes that an EU-wide plan is needed to stop bee mortality and strengthen the reduced bee population. The reason for the resolution is a report of the European Food Safety Authorities EFSA. They reported last week that bees, bumblebees and other insects are at risk because of the use of insecticides, such as neonicotinoids. Furthermore, EFSA said that the EU restrictions that were introduced in 2013 are insufficient to control the risks.

A research published in a scientific magazine showed that neonicotinoids are not only a threat for bees, but also for other animal species in the ecosystem.

Research
The European Parliament believes that more research is needed into crop protection agents that are not harmful to bees. All agents that make bees ill must be banned as soon as this is scientifically proven. Growers must also be told in which periods the bees are sensitive to insecticides. They can then adjust their spray strategy to this. Also, a proposal by the Party for the Animals among others, to set up protected areas for honey bees, was supported by the Parliament.

Enough environmental alternatives|
Governments have doubts about banning neonicotinoids because there would not be any alternatives for agriculture, but according to a new survey study there are enough environmental-friendly alternatives that are not harmful and can still make agriculture profitable. Scientists researched two hundred studies that had been published since 2014 and concluded that alternatives are cheaper, often just as effective and sometimes even better, but have in any case a better effect on the environment.

As a result of the large-scale use of pesticides, the number of bees and other insects is still declining. We can’t do without bees for our food security. Fewer bees also means fewer vegetables on the shelves. Eighty percent of all plants on earth are dependent on pollination by bees for their reproduction or evolution. In China among other countries they already pollinate by hand because there are too few insects left.

Complete ban on neonicotinoids
In March 2017, the European Commission made a proposal to completely ban three neonicotinoids, except for their use in greenhouses. But national governments still have to vote on this measure on 22 March. Eleven countries are in favour of a ban, but it is still uncertain what the Netherlands will decide.

The Party for the Animals as driver
The Party for the Animals has been fighting for a ban on neonicotinoids among others since its arrival in politics. It resulted in a motion for a European moratorium on these pesticides at the start of 2013. Although the European Commission placed several restrictions on the use of these types of agricultural pesticides since then, the measures are completely inadequate to take away the threats for bees and other organisms.

That is why the party continued urging for a national ban. On 18 March 2014, its motions that called for a ban by the government were supported. But unfortunately, the Dutch government showed little action. On 22 March, the Netherlands will get another chance and the Party for the Animals calls on the Minister of Agriculture Carola Schouten to then support the proposed EU ban on neonicotinoids.