Neder­landse Partij voor de Dieren dient crisiswet in voor het klimaat


17 november 2021

Eind oktober heeft de Nederlandse Partij voor de Dieren een ‘Klimaatwet 1.5’ ingediend. Met deze nieuwe, aangescherpte Klimaatwet wil de partij de regering dwingen de klimaatcrisis daadwerkelijk als een crisis te behandelen en een klimaatbeleid te voeren dat zich richt op het beperken van de opwarming van de Aarde tot maximaal 1.5°C. “Dit is de meest directe vertaling van het Akkoord van Parijs,“ aldus de initiatiefnemer van de wet, Kamerlid Lammert van Raan. “Nederland moet versneld veel meer doen dan we bij het huidige klimaatbeleid zien. We hebben te maken met een crisis en daar hoort een echte crisisaanpak bij”, zegt partijleider Esther Ouwehand.

“Our house is on fire”, aldus Greta Thunberg. En regeringen wereldwijd moeten alles op alles zetten om deze brand te blussen. Daarom wil de Nederlandse Partij voor de Dieren de regering bij de wet verplichten tot de vereiste crisisaanpak. Want net als in de meeste andere landen, worden in Nederland de klimaatdoelen zoals afgesproken in het Akkoord van Parijs met het huidige regeringsbeleid niet bereikt.

Partijleider Esther Ouwehand van de Nederlandse Partij voor de Dieren: “We breken de huidige wet open en leggen vast dat Nederland zo snel mogelijk een maximale bijdrage gaat leveren om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Dat is niet langer vrijblijvend, zoals in de huidige Klimaatwet, maar juridisch bindend.” “Met deze wet wordt wettelijk vastgelegd dat de regering zo snel mogelijk zo veel mogelijk moet doen om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal anderhalve graad,“ verklaart Lammert van Raan, Kamerlid en initiatiefnemer van de wet.

Klimaatneutraal in 2030
Zo legt de Klimaatwet 1.5 vast dat Nederland klimaatneutraal moet zijn in 2030. “Dat is ambitieus, maar haalbaar. Als de nood hoog is zijn we tot heel veel in staat. En de nood is hoog. De klimaatcrisis is niet iets van de verre toekomst, we zitten er middenin”, zegt Ouwehand. ,,Nu versneld onze uitstoot terugdringen is bovendien goedkoper dan nog langer uitstellen en vertragen. Wetenschappers hebben berekend dat een 2-gradenwereld 25.000 miljard euro meer kost dan een 1,5-graden wereld. En dat was nog een voorzichtige schatting.”

Eerlijk klimaatbeleid levert niet alleen financiële winst op, benadrukt Ouwehand. “Jongeren maken zich bij het huidige transitietempo grote zorgen over hun toekomst. We hebben nu nog de kans ze juist een mooiere wereld na te laten. Een wereld met gezonde lucht, schoon water, meer natuur, duurzame landbouw, meer woningen en lagere energierekeningen. Maar dan moeten we nu wel voor een radicale omslag kiezen.” Voor die radicale omslag strijdt de partij in de Tweede Kamer én – samen met zusterpartijen wereldwijd – op straat, zoals vorige week tijdens de grote demonstraties in Amsterdam, Glasgow en elders in Europa.

Crisiscommissie en grenzen aan uitstoot – voor iedereen

De Klimaatwet 1.5 regelt onder meer dat er een maandelijkse voortgangsrapportage komt en een onafhankelijke wetenschappelijke klimaatcommissie. Groot-Brittannië, Denemarken en Finland kennen al zo’n adviesorgaan voor de overheid. Ook komt er een emissiebudget: de totale hoeveelheid broeikasgassen die Nederland nog mag uitstoten om aan de 1,5°C-doelstelling te voldoen. Geen enkele sector krijgt daarbij een uitzonderingspositie. Ouwehand: “Het huidige klimaatbeleid spaart de luchtvaart, internationale scheepvaart en biomassacentrales. Die uitzonderingen moeten worden geschrapt. Net als de rekentrucjes waardoor houtige biomassa ten onrechte als duurzame energie wordt aangemerkt.”

Noodtoestand voor het klimaat
Nu ook de onderhandelingen tijdens de VN-Klimaatconferentie in Glasgow zijn uitgemond in vrijblijvende en ontoereikende afspraken, is het belang van wettelijke verplichtingen op nationaal niveau alleen maar toegenomen. Greta Thunberg en andere jonge klimaatactivisten van over de hele wereld riepen de Verenigde Naties vorige week op om wereldwijd een noodtoestand uit te roepen voor het klimaat – en wel op “Niveau 3”, het hoogste niveau van de VN dat ook voor de coronacrisis werd afgekondigd.

Ook de Nederlandse Partij voor de Dieren roept de regering op het voorbeeld van diverse landen en steden en van het Europees Parlement te volgen en de klimaatnoodtoestand uit te roepen om duidelijk te maken dat zij de extreme urgentie van de klimaatproblemen officieel erkent. De coronacrisis liet zien dat veel landen in staat zijn om noodzakelijke maatregelen te nemen om het vuur van een crisis zo snel mogelijk te blussen. Dat is ook nodig voor de klimaatcrisis, aldus de partij. Met de Klimaatwet 1.5 hoopt zij niet alleen de eigen regering tot handelen te dwingen, maar ook andere landen te inspireren bij wet te regelen dat zij op korte termijn al het mogelijke en nodige zullen doen.

Waar we voor staan

Milieu, klimaat en energie

Gerelateerde organisatie