“Boycot bloed­boer­de­rijen Zuid-Amerika”


29 februari 2016

Europa moet stoppen met het importeren van vruchtbaarheidshormoon Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) en het gebruik verbieden. “Paarden worden voor dit hormoon levend van hun bloed beroofd in Zuid Amerikaanse bloedboerderijen. Dat maakt gebruik van dit hormoon strijdig met Europese wetgeving,” stelt de Partij voor de Dieren. Europarlementariër Anja Hazekamp heeft de kwestie aangekaart bij de Europese Commissie.

9_paarden

Bron: Animals’ Angels

PMSG, een hormoon uit bloed van drachtige paarden, wordt gebruikt in de Nederlandse en Duitse vee-industrie om dieren vruchtbaarder te maken. Om het hormoon te verkrijgen, tappen zogenaamde ‘bloedboerderijen’ in Argentinië en Uruguay systematisch grote hoeveelheden bloed af bij drachtige paarden. Dierenorganisatie Eyes on Animals constateerde daarbij onlangs grote misstanden. Zo worden ongeboren veulens van de bloedpaarden voortijdig geaborteerd of doodgeknepen. De moederpaarden zelf vermageren sterk en verzwakken door overmatige bloedafname.

Omdat bloedboerderijen in Europa niet zijn toegestaan, wordt PMSG geïmporteerd; onder meer door twee Nederlandse bedrijven. “Maar ook het gebruik op zich is strijdig met Europese wetgeving,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp. “Fokmethoden die de betrokken dieren pijn of letsel kunnen toebrengen zijn niet toegestaan in Europa. Het gebruik van PMSG om dieren te bevruchten, kan niet los worden gezien van de paarden die levend van hun bloed worden beroofd om dit hormoon te verkrijgen. Dit soort praktijken kunnen niet door de beugel,” aldus Anja Hazekamp.

Europe must ban the import of the fertility hormone Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) and prohibit its use. “For this hormone blood is collected from live horses in South American blood farms. The use of this hormone is contrary to European legislation as a result,” according to the Party for the Animals. MEP Anja Hazekamp has raised the issue with the European Commission.

9_paarden

Source: Animals’ Angels

PMSG, a hormone made of the blood of pregnant mares, is used in the Dutch and German livestock industry to improve the reproduction of animals. To produce the hormone, the so-called ‘blood farms’ in Argentina and Uruguay systematically extract large volumes of blood from pregnant mares. Animal welfare foundation Eyes on Animals recently found major abuses in this industry. For example, unborn foils of blood horses are prematurely aborted or are squeezed to death. The mother horses become very thin and grow weak because of excessive blood extraction.

PMSG is imported because blood farms are not permitted in Europe; two Dutch companies among others conduct this import. “But also the use in itself is in conflict with European legislation,” according to MEP Anja Hazakamp. “Breeding methods that hurt or injure the animals involved are not permitted in Europe. The use of PMSG to fertilise animals cannot be disassociated from the blood extraction from live horses to produce this hormone. This type of practice is just not acceptable,” according to Anja Hazekamp.